Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Abipusio pripažinimo principo taikymas finansinėms baudoms, kaip antai tam tikroms baudoms už greičio viršijimą

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Abipusio pripažinimo principo taikymas finansinėms baudoms, kaip antai tam tikroms baudoms už greičio viršijimą

Sprendimų dėl finansinių baudų vykdymo tarpvalstybinėse bylose palengvinimas, nesvarbu, kurioje ES šalyje jie buvo priimti, padeda užtikrinti ES piliečių lygybę.

DOKUMENTAS

2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms

SANTRAUKA

Sprendimų dėl finansinių baudų vykdymo tarpvalstybinėse bylose palengvinimas, nesvarbu, kurioje ES šalyje jie buvo priimti, padeda užtikrinti ES piliečių lygybę.

KAM SKIRTAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Šiuo pamatiniu sprendimu patvirtinamos konkrečios priemonės, kurios pagal abipusio pripažinimo principą suteikia teisę teisminėms arba administracinėms institucijoms tiesiogiai perduoti finansinę baudą institucijai kitoje ES šalyje. Ši bauda bus pripažinta bei įvykdyta be jokių papildomų formalumų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pamatinis sprendimas taikomas visiems nusikaltimams, dėl kurių gali būti skiriamos finansinės baudos, o dvigubo baudžiamumo (t. y. kai nusikaltimas egzistuoja pagal abiejų valstybių, sprendimą priėmusios ir sprendimą vykdančiosios, įstatymus) patikros yra panaikintos dėl 39 nusikaltimų, kaip antai:

 • dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
 • terorizmo;
 • prekybos žmonėmis, ginklais ir vogtomis transporto priemonėmis;
 • pinigų arba turto pasisavinimo apgaulės būdu;
 • išžaginimo;
 • kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Baudas turi skirti ES šalies teisminė arba administracinė institucija, remdamasi galutiniu sprendimu, t. y. kai sprendimo apskųsti jau negalima.

ES šalis, perduodama sprendimą skirti finansinę baudą, privalo išduoti liudijimą sprendimą vykdančiosios ES šalies kalba.

Sprendimas yra perduodamas ES šalies, kurioje fizinis arba juridinis asmuo (bendrovė), dėl kurio buvo priimtas sprendimas, turi turto arba pajamų, kurioje fizinis asmuo įprastai gyvena arba kurioje yra juridinio asmens registruota buveinė, kompetentingoms institucijoms.

ES šalis, kuriai perduotas sprendimas, gali atsisakyti jį vykdyti, jeigu liudijimas nebuvo pateiktas, yra neišsamus ar akivaizdžiai neatitinka sprendimo. Šalis taip pat gali atsisakyti vykdyti sprendimą tam tikrais atvejais, jeigu yra nustatyta, kad:

 • sprendimą vykdančiojoje valstybėje arba bet kurioje valstybėje, išskyrus sprendimą priėmusią arba sprendimą vykdančiąją valstybę, nuteistajam buvo priimtas sprendimas dėl tų pačių veikų ir, pastaruoju atveju, tas sprendimas buvo įvykdytas;
 • sprendimas yra susijęs su veikomis, kurios nėra nusikaltimas nei pagal pamatinį sprendimą, nei pagal sprendimą vykdančiosios valstybės teisę;
 • sprendimo vykdymas yra uždraustas įstatymu (t. y. pasibaigė jo vykdymo terminas) pagal sprendimą vykdančiosios valstybės teisę ir tas sprendimas susijęs su veikomis, kurios priklauso tos valstybės jurisdikcijai pagal jos pačios teisę;
 • sprendimas buvo skirtas fiziniam asmeniui, kuris pagal sprendimą vykdančiosios valstybės teisę dėl savo amžiaus dar negalėjo būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn;
 • finansinė bauda yra mažesnė nei 70 EUR arba šiai sumai lygiavertė suma.

Sprendimo vykdymą reglamentuoja sprendimą vykdančiosios valstybės teisė. Sprendimą vykdančioji valstybė taip pat gali:

 • nuspręsti sumažinti mokėtinos finansinės baudos sumą iki sumos, numatytos pagal nacionalinę teisę, nustačius, kad sprendimas yra dėl veikų, kurios buvo padarytos ne sprendimą priėmusios valstybės teritorijoje;
 • finansinės baudos neišieškojimą pakeisti įkalinimu arba kita alternatyvia sankcija pagal nacionalinę teisę.

Amnestiją, malonę ar bausmės peržiūrėjimą gali suteikti ir sprendimą priėmusi valstybė, ir sprendimą vykdančioji valstybė.

Daugiau informacijos žr.:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR

2005 3 22

2007 3 22

OL L 76, 2005 3 22, p. 16-30

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2009/299/TVR

2009 3 28

2011 3 28

OL L 81, 2009 3 27, p. 24-36

paskutinis atnaujinimas 19.06.2015

Top