Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos Sąjungos Tarybos darbo tvarkos taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos Sąjungos Tarybos darbo tvarkos taisyklės

Europos Sąjungos Taryba - tai institucija, kurioje renkasi Europos Sąjungos (ES) šalys. Kiekvienai ES šaliai atstovauja po vieną ministro lygio atstovą. Taryba, dažniausiai su Europos Parlamentu, reguliariai priima įprasta teisėkūros procedūra priimamus aktus. Taryba atlieka politikos formavimo ir koordinavimo funkcijas.

DOKUMENTAS

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles.

SANTRAUKA

Europos Sąjungos Taryba - tai institucija, kurioje renkasi Europos Sąjungos (ES) šalys. Kiekvienai ES šaliai atstovauja po vieną ministro lygio atstovą. Taryba, dažniausiai su Europos Parlamentu, reguliariai priima įprasta teisėkūros procedūra priimamus aktus. Taryba atlieka politikos formavimo ir koordinavimo funkcijas.

KAM SKIRTOS ŠIOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS?

Darbo tvarkos taisyklėmis nustatomas ES Tarybos (toliau - Taryba) veikimas ir darbo organizavimas. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 240 straipsnio 3 dalimi Tarybai suteikta teisė tvirtinti savo darbo tvarkos taisykles.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tarybos sudėtys

Taryba posėdžiauja 10 skirtingų sudėčių, priklausomai nuo nagrinėjamo klausimo. Ją sudaro po vieną kiekvienos ES šalies ministro lygio atstovą, kuris yra įgaliotas prisiimti įsipareigojimus ir balsuoti savo vyriausybės vardu.

Bendrųjų reikalų taryba užtikrina skirtingų Tarybos sudėčių darbo nuoseklumą.

Užsienio reikalų taryba atsako už ES išorės veiksmus, kurie apima užsienio politiką, saugumo ir gynybos klausimus, prekybą, vystomąjį bendradarbiavimą ir humanitarinę pagalbą.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Tarybai po 18 mėnesių pirmininkauja trijų ES šalių grupės. Kiekviena grupės narė pirmininkauja visoms Tarybos sudėtims po 6 mėnesius. Užsienio reikalų taryba turi nuolatinį pirmininką - Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Tarybai pirmininkaujanti šalis yra pagrindinis Tarybos darbo variklis. Ji turi pateikti Tarybos veiklos programos projektą. Šią programą tvirtina Bendrųjų reikalų taryba.

COREPER, komitetai ir darbo grupės

Tarybai paramą teikia iš kiekvienos Europos Sąjungos šalies nuolatinių atstovų sudarytas komitetas (COREPER) ir daugiau kaip 150 specializuotų grupių bei komitetų, kurie sudaro Tarybos parengiamuosius organus.

COREPER yra atsakingas už Europos Sąjungos Tarybos darbo parengimą ir Tarybos jam pavestų užduočių vykdymą. COREPER II sudaro ES šalių ambasadorių lygio atstovai (arba jų pavaduotojai COREPER I atveju). Jam pirmininkauja tuo metu Tarybai pirmininkaujanti ES šalis.

COREPER:

turi iš anksto išnagrinėti visus Tarybos posėdžio darbotvarkėje esančius klausimus. Jis turi siekti susitarimo savo lygmenyje, kuris vėliau pateikiamas Tarybos tvirtinimui;

gali sudaryti komitetus ir darbo grupes, kurie atlieka parengiamąsias užduotis ar tyrimus.

Tarybos veikimas

Tarybos būstinė yra Briuselyje. Balandžio, birželio ir spalio mėnesiais Tarybos posėdžiai vyksta Liuksemburge. Tarybos posėdžius šaukia pirmininkaujanti šalis, kuri nustato darbotvarkę.

Prieš kiekvieną balsavimą reikia patikrinti, ar yra kvorumas. Kvorumas yra, jei dalyvauja dauguma Tarybos narių. Taryba balsuoja jos pirmininko iniciatyva. Pirmininkas taip pat pradeda balsavimo procedūrą Komisijos iniciatyva, jei taip nusprendžia dauguma Tarybą sudarančių narių.

Kai Taryba priima teisės aktą kvalifikuota balsų dauguma, patvirtinama, kad ES šalys, sudarančios kvalifikuotą daugumą, atstovauja ne mažiau kaip 65 % visų Europos Sąjungos gyventojų.

Tarybos teisės aktų skaidrumas ir skelbimas

Tarybai sprendžiant dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto, visi svarstymai ir balsavimai yra vieši.

Kaip ir Sąjungos sudarytos tarptautinės sutartys, Tarybos teisėkūros procedūra priimti aktai turi būti skelbiami Oficialiajame leidinyje (OL).

NUO KADA TAIKOMOS ŠIOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS?

Darbo tvarkos taisyklės taikomos nuo 2009 m. gruodžio 1 d. Kasmet jos yra iš dalies keičiamos, siekiant atspindėti ES šalių gyventojų skaičiaus pokyčius.

Daugiau informacijos apie ES veikimą ieškokite Europos Tarybos interneto svetainėje arba oficialioje ES svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Sprendimas 2009/937/ES

2009 12 1

-

OL L 325, 2009 12 11, p. 35-61

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Sprendimas 2010/594/ES

2010 9 16

-

OL L 263, 2010 10 6, p. 12-12

Sprendimas 2010/795/ES

2010 12 23

-

OL L 338, 2010 12 22, p. 47-48

Sprendimas 2011/900/ES

2011 12 31

-

OL L 346, 2011 12 30, p. 17-18

Sprendimas 2013/746/ES

2013 12 12

-

OL L 333, 2013 12 12, p. 77-78

Sprendimas 2014/692/ES, Euratomas

2014 10 3

-

OL L 289, 2014 10 3, p. 18-20

Sprendimas 2014/900/ES

2014 12 13

-

OL L 358, 2014 12 13, p. 25-27

Paskutinį kartą atnaujinta: 15.04.2015

Top