Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES mėlynoji kortelė – aukštos kvalifikacijos darbuotojų atvykimas ir apsigyvenimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES mėlynoji kortelė – aukštos kvalifikacijos darbuotojų atvykimas ir apsigyvenimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/50/EB dėl ES nepriklausančių šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Direktyva nustatomos atvykimo ir apsigyvenimo sąlygos, taikomos aukštos kvalifikacijos darbuotojams* iš ES nepriklausančių šalių, kurie nori dirbti aukštos kvalifikacijos darbą ES šalyje (išskyrus Daniją, Airiją ir Jungtinę Karalystę), ir jų šeimos nariams.
 • Ja sukuriama ES mėlynosios kortelės* sistema.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Piliečiai, kurie kreipiasi dėl ES mėlynosios kortelės, turi pateikti:

  • galiojančią darbo sutartį arba įpareigojantį pasiūlymą dirbti ne trumpiau kaip vienerius metus ir gauti metinį bruto darbo užmokestį, kuris turi sudaryti bent 1,5 vidutinio metinio bruto užmokesčio atitinkamoje ES šalyje;
  • Dokumentus, liudijančius reikiamą profesinę kvalifikaciją;
  • galiojantį kelionės dokumentą, o prireikus – vizą;
  • įrodymus, kad turi sveikatos draudimą.
 • ES šalys atmeta paraišką, jei pareiškėjas neatitinka pirma išdėstytų sąlygų arba jei pateikti dokumentai buvo gauti apgaule, yra suklastoti arba padirbti.
 • Pareiškėjas negali kelti grėsmės viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ir visuomenės sveikatai.
 • ES šalys gali nustatyti priimamų aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičių.
 • Standartinis ES mėlynosios kortelės galiojimo laikotarpis yra nuo vienerių iki ketverių metų, priklausomai nuo atitinkamos ES šalies. Jei darbo sutartis sudaryta trumpesniam laikotarpiui nei standartinis galiojimo laikotarpis, kortelė išduodama šiam laikotarpiui ir dar trims mėnesiams.
 • ES šalis nusprendžia, ar paraišką kortelei gauti turi pateikti pilietis ir (arba) jo darbdavys.
 • Pirmuosius dvejus metus ES mėlynosios kortelės turėtojai gali dirbti tik tuos aukštos kvalifikacijos darbus, kurie atitinka leidimo atvykti kriterijus. Vėliau, priklausomai nuo atitinkamos ES šalies, jie gali kreiptis dėl kito aukštos kvalifikacijos darbo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos šalies piliečiai.
 • ES mėlynosios kortelės turėtojai ir jų šeimos nariai gali atvykti, pakartotinai atvykti, būti kortelę išdavusios ES šalies teritorijoje ir važiuoti per kitas ES šalis.
 • ES mėlynosios kortelės turėtojams taikomos tokios pat sąlygos, kaip ir ją išdavusios šalies piliečiams, darbo sąlygų, švietimo, kvalifikacijos pripažinimo, socialinės apsaugos ir asociacijų laisvės srityse. ES šalys gali apriboti vienodų sąlygų taikymą, visų pirma studijų stipendijoms ir paskoloms.
 • Nacionalinės institucijos gali panaikinti ES mėlynąją kortelę arba nepratęsti jos galiojimo, jei kortelės turėtojas nebeatitinka nustatytų sąlygų, ilgiau nei tris mėnesius neturi darbo arba kelia grėsmę visuomenei.
 • Praėjus 18 mėnesių teisėto gyvenimo vienoje šalyje, ES mėlynosios kortelės turėtojas gali lengviau gauti vizą, reikalingą persikelti į kitą ES šalį. Jei jis atitinka leidimo atvykti kriterijus, jis gali pradėti dirbti dar prieš priimant sprendimą išduoti vizą, o jo šeimos nariams leidžiama iš karto atvykti gyventi kartu su juo.
 • Kas treji metai Komisija pateikia ataskaitą dėl šios direktyvos taikymo. Pirmoji ataskaita buvo paskelbta 2014 m. birželio mėn.

Peržiūra ir pasiūlymas

 • 2016 m. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Direktyvos 2009/50/EB panaikinimo. Tai padaryta po tuo pačiu metu paskelbtos direktyvos peržiūros, kurioje konstatuojama, kad dabartinė direktyva turi daug trūkumų ir nėra nuosekliai taikoma visoje ES. Be to, daugelyje ES šalių yra lygiagrečiai taikomų taisyklių ir procedūrų, skirtų aukštos kvalifikacijos darbuotojų kategorijai. Tai ir neefektyvu, nes dėl tokio susiskaidymo našta tenka darbdaviams ir pareiškėjams, ir neveiksminga, kaip rodo labai nedidelis bendras leidimų, išduotų aukšto lygio įgūdžių turintiems darbuotojams, skaičius. Dėl to ES sunkiau pritraukti reikalingų talentų ir juos išlaikyti.
 • Pasiūlymu siekiama pašalinti ankstesnės direktyvos trūkumus ir išplėsti jos taikymo sritį, įtraukiant asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, ir ES piliečių šeimos narius, kurie yra ES nepriklausančių šalių piliečiai. Pasiūlyta sistema taip pat pakeistų lygiagrečias nacionalines sistemas, skirtas tai pačiai grupei kaip Mėlynoji kortelė.
 • Pasiūlyme taip pat numatyta:

  • Lankstesnės atvykimo sąlygos (mažesnė darbo užmokesčio riba, 6 mėnesių minimali pradinės sutarties trukmė, paprastesnės taisyklės naujiems absolventams ir trūkstamų profesijų darbuotojams, profesinės patirties ir formalios kvalifikacijos lygiavertiškumas);
  • paprastesnės procedūros (greitesnės ir lankstesnės procedūros, neprivaloma greitoji procedūra patikimiems darbdaviams);
  • platesnės teisės (didesnės galimybės patekti į darbo rinką, įskaitant galimybę imtis savarankiškai dirbančiojo veiklos, artimiausių šeimos narių susijungimas, galimybė lengviau įgyti ES ilgalaikio gyventojo statusą);
  • lengvesnis keliavimas ES (pvz., trumpos komandiruotės visoje ES, galimybė gauti ES mėlynąją kortelę antroje ES šalyje).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. birželio 19 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2011 m. birželio 19 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. „Teisėta migracija ir integracija“ (Europos Komisija)

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Aukštos kvalifikacijos darbuotojas: asmuo, dirbantis apmokamą darbą ir turintis specialių įgūdžių, kuriuos liudija aukšta profesinė kvalifikacija.
ES mėlynoji kortelė: leidimas dirbti ir gyventi su įrašu „ES mėlynoji kortelė“, suteikiantis jos turėtojui teisę apsigyventi ir dirbti ją išdavusios ES šalies teritorijoje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL L 155, 2009 6 18, p. 17–29)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77–123)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, klaidų ištaisymas (OL L 158, 2004 4 30) (OL L 229, 2004 6 29, p. 35–48)

Paskesni Direktyvos 2004/38/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60–95)

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21–57)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą įgyvendinimo („ES mėlynoji kortelė“) (COM(2014) 287 final, 2014 5 22)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų (COM(2016) 378 final, 2016 6 7)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Poveikio vertinimas“, pridėtas prie Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų ir Direktyvos 2009/50/EB panaikinimo (SWD(2016) 193 final, 2016 6 7)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Poveikio vertinimo santrauka“, pridedamas prie Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų (SWD(2016) 194 final, 2016 6 7)

paskutinis atnaujinimas 14.09.2017

Top