Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarptautiniai susitarimai: priėmimo tvarka ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarptautiniai susitarimai: priėmimo tvarka ES

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

SESV 218 straipsnis dėl tarptautinių susitarimų priėmimo tvarkos ES

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS STRAIPSNIS?

  • Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsniu nustatoma tvarka ir ES institucijų įgaliojimai, skirti pradėti derybas dėl susitarimų tarp ES ir ES nepriklausančių šalių ar tarptautinių organizacijų ir tokius susitarimus priimti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šiuo straipsniu nustatomi Tarybos, Europos Komisijos arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo atitinkami įgaliojimai procese.

Iš esmės Taryba turi teisę pradėti derybas, priimti derybinius nurodymus, pasirašyti ir sudaryti susitarimus.

Komisija (arba Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai esant bendros užsienio ir saugumo politikos klausimams) teikia rekomendacijas Tarybai pradėti derybas dėl susitarimo.

Taryba turi gauti Europos Parlamento pritarimą prieš sudarydama tam tikrus susitarimus, įskaitant:

  • asociacijos sutartis;
  • susitarimus dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK);
  • susitarimus, turinčius svarbių padarinių ES biudžetui;
  • susitarimus, nustatančius konkrečią institucinę struktūrą (pvz., kai sutartimis įsteigiami bendri komitetai, turintys sprendimo priėmimo įgaliojimus);
  • susitarimus, apimančius sritis, kurioms taikoma įprasta teisėkūros procedūra arba speciali teisėkūros procedūra, kai reikia Europos Parlamento pritarimo.

Visų kitų susitarimų atveju su Europos Parlamentu turi būti konsultuojamasi.

ES šalies, Tarybos, Komisijos ar Parlamento prašymu Teisingumo Teismas gali pateikti nuomonę dėl to, ar numatytas sudaryti susitarimas yra suderinamas su ES sutarčių nuostatomis.

Taryba gali spręsti savo narių kvalifikuota balsų dauguma, išskyrus sritis, kuriose paprastai reikia vienbalsiškumo, įskaitant, pavyzdžiui, susitarimus dėl ES prisijungimo prie EŽTK.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS STRAIPSNIS?

Straipsnis taikomas nuo 1958 m. sausio 1 d.

DOKUMENTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija, Penktoji dalis – Sąjungos išorės veiksmai, V antraštinė dalis – Tarptautiniai susitarimai, 218 straipsnis (EB sutarties ex 300 straipsnis)

paskutinis atnaujinimas 21.03.2016

Top