Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migracija ir vystymasis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Migracija ir vystymasis

Pripažįstama, kad migracija yra galingas ir kilmės, ir paskirties šalių vystymosi variklis, nors ir reikalaujantis nemažai pastangų. Migracija yra pasaulinis reiškinys, todėl jos negali valdyti tik ES. Siekdama įvardyti bendrus interesus ir iškylančius sunkumus ES palaiko dialogą su šalimis partnerėmis, įskaitant kilmės ir tranzito šalis.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Migracija ir vystymasis: keletas konkrečių orientyrų (KOM(2005) 390 galutinis, 2005 9 1).

SANTRAUKA

Pripažįstama, kad migracija yra galingas ir kilmės, ir paskirties šalių vystymosi variklis, nors ir reikalaujantis nemažai pastangų. Migracija yra pasaulinis reiškinys, todėl jos negali valdyti tik ES. Siekdama įvardyti bendrus interesus ir iškylančius sunkumus ES palaiko dialogą su šalimis partnerėmis, įskaitant kilmės ir tranzito šalis.

Šiame Komisijos komunikate pateikiamos praktinės idėjos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad migracija iš ne ES šalių darytų teigiamą poveikį tų šalių vystymuisi, o ypač, kad ji būtų kuo veiksmingesnė mažinant skurdą. Minėtos idėjos apibūdintos toliau.

PERLAIDOS (2 IR 3 PRIEDAI)

Dirbančių migrantų namo siunčiami pinigai (perlaidos) sudaro didesnę besivystančių šalių pajamų dalį negu vyriausybių arba agentūrų (tokių kaip UNICEF) teikiama užjūrio vystymuisi skirta parama. Nors šios asmeninės lėšos nepakeičia oficialios pagalbos, jos taip pat skatina vystymąsi.

Siūlomos priemonės

  • Sukurti pigius, greitus ir saugius migrantų uždirbtų pinigų siuntimo į jų kilmės šalis būdus. Užtikrinimas, kad ES pinigų perlaidų paslaugas teikiantiems subjektams taikomos griežtos taisyklės, jau yra žingsnis šia kryptimi.
  • Gerinti finansinį tarpininkavimą, skatinant mikrofinansinių institucijų ir pagrindinių finansinių institucijų partnerystes. Tai turėtų suteikti žmonėms daugiau galimybių pasinaudoti bankų ir finansinėmis paslaugomis besivystančiose šalyse.

IŠEIVIJOS DALYVAVIMAS, SKATINANT SAVO ŠALIES VYSTYMĄSI (4 PRIEDAS)

Istoriškai išeivija (užsienyje įsikūrusios migrantų grupės) atliko labai svarbų vaidmenį savo šalių vystymesi. Komisija mano, kad išeivių įtraukimas yra potencialus vystymosi variklis greta perlaidų (žr. pirmiau).

Siūlomos priemonės

  • Padėti besivystančioms šalims nustatyti jų išeivių buvimo vietą ir užmegzti su jais ryšius.
  • Kurti užsienyje gyvenančių išeivių įgūdžių duomenų bazes, kuriose suinteresuoti asmenys galėtų registruotis.
  • Nustatyti svarbiausius ryšius tarp įvairių išeiviams atstovaujančių organizacijų.

APYKAITINĖ MIGRACIJA IR GRĮŽIMAS NAMO (5 PRIEDAS)

Komisija pažymi, kad net ir trumpam namo sugrįžę migrantai skleidžia savo įgūdžius, praktinę patirtį ir (arba) kultūrines nuostatas. Taigi ir apykaitinė migracija, ir grįžimas namo gali padėti mažinti proto nutekėjimą (kai emigruoja kvalifikuoti specialistai arba intelektualai).

Siūlomos priemonės

  • Teikti pirmenybę tolesniam laikinam tų darbuotojų, kurie jau dirbo pagal darbo migracijos programas ir pasibaigus darbo sutartims sugrįžo namo, užimtumui.
  • Atsižvelgti į tokius aspektus, kaip pensijų teisių perkėlimas.
  • Apsvarstyti būdus, leidžiančius užtikrinti, kad ES dirbę specialistai galėtų palaikyti ryšį su buvusiais kolegomis, siekiant palengvinti savanorišką grįžimą ir padėti grįžusiems sėkmingai integruotis.

KOVA SU NEIGIAMU PROTO NUTEKĖJIMO POVEIKIU (6PRIEDAS)

Kilmės šalyje, pavyzdžiui, tokiose srityse kaip sveikatos apsauga, gali susidaryti įgūdžių trūkumas.

Siūlomos priemonės

  • Riboti įdarbinimą šalyse ir sektoriuose, kuriuose susidarė įgūdžių trūkumas.
  • Kvalifikuotus specialistus iš besivystančių šalių įdarbinti pagal iš užsienio lėšų finansuojamus projektus savo institucijose.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: Visuotinis požiūris į migraciją ir judumą (KOM(2011) 743 galutinis, 2011 11 18).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: Migracijos vystomojo poveikio didinimas - ES indėlis į JT aukšto lygio dialogą ir tolesnis vystymosi bei migracijos ryšių plėtojimas (COM(2013) 292 final, 2013 5 21).

Paskutinį kartą atnaujinta: 16.09.2014

Top