Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES šalių bendradarbiavimas susigrąžinant nusikalstamu būdu įgytas pajamas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES šalių bendradarbiavimas susigrąžinant nusikalstamu būdu įgytas pajamas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 2007/845/TVR dėl ES šalių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

Juo reikalaujama ES šalyse įsteigti turto susigrąžinimo tarnybas (TST).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

TST tikslas yra sudaryti palankesnes sąlygas nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškai ir nustatymui, kurios gali būti taikomas įšaldymo, arešto ar konfiskavimo orderis baudžiamojo arba civilinio proceso metu.

ES šalys privalo įsteigti arba paskirti mažiausiai vieną TST savo teritorijoje (bet ne daugiau kaip dvi). TST bendradarbiauja tarpusavyje neatsižvelgiant į tai, ar jos yra teisėsaugos, teisminės ar administracinės institucijos dalis.

ES šalies TST arba kita panašius įgaliojimus turinti institucija gali kitos ES šalies TST teikti prašymą dėl informacijos baudžiamojo arba civilinio proceso tikslais. Prašyme turi būti nurodyta ši informacija:

  • prašymo tikslas ir priežastis;
  • proceso pobūdis;
  • duomenys apie tai, kokiu turtu domimasi ar kokio turto ieškoma, ir duomenys apie fizinius ar juridinius asmenis (žmones ar įmones), kurie, kaip manoma, su tuo susiję.

TST gali be atitinkamo prašymo keistis informacija, kuri, jos manymu, yra būtina, kad kitos ES šalies TST galėtų vykdyti savo užduotis.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2007 m. gruodžio 18 d.

KONTEKSTAS

Vadovaudamasi Pamatiniu sprendimu, Europos Komisija pristatė neformalią platformą, stiprinančią ES bendradarbiavimą ir koordinuojančią informacijos bei gerosios patirties mainus.

DOKUMENTAS

2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje (OL L 332, 2007 12 18, p. 103–105)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (OL L 127, 2014 4 29, p. 39–50). Direktyvos 2014/42/ES pataisos buvo įterptos į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje (OL L 196, 2003 8 2, p. 45–55). Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti (OL L 328, 2006 11 24, p. 59–78). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 25.04.2016

Top