Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ūkinių gyvūnų apsauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ūkinių gyvūnų apsauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva nustatomos bendrosios ūkinių gyvūnų apsaugos, nepriklausomai nuo jų rūšies, taisyklės.
 • Jos taikomos ūkiniams gyvūnams, įskaitant žuvis, roplius ir varliagyvius, laikomiems maisto produktų, vilnos, odos ar kailių gaminimo arba kitai ūkinei paskirčiai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Visos ES šalys ratifikavo Europos ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos konvenciją. Pagrindiniai jos straipsniai yra susiję su šių gyvūnų poreikius atitinkančio būsto, pašaro ir globos teikimu.
 • ES šalys turi atsižvelgti į šiuos gyvūnų gerovės reikalavimus sudarydamos ir įgyvendindamos ES teisės aktus, visų pirma žemės ūkio politikos srityje.

Gyvūnai

Ši direktyva taikoma gyvūnams (įskaitant žuvis, roplius ir varliagyvius), auginamiems arba laikomiems maisto, vilnos, odos ar kailių gaminimo arba kitai ūkinei paskirčiai. Ji netaikoma:

 • laukiniams gyvūnams;
 • gyvūnams, skirtiems naudoti varžybose ar kultūros renginiuose (parodose);
 • eksperimentiniams ar laboratoriniams gyvūnams;
 • bestuburiams gyvūnams.

Daugiau informacijos apie konkrečias gyvūnų kategorijas žr.:

Auginimo sąlygos

ES šalys turi priimti taisykles, kuriomis užtikrinama, kad gyvūnų savininkai arba laikytojai rūpintųsi savo gyvūnų gerove ir kad tiems gyvūnams nebūtų be reikalo sukeliamas skausmas, kančios arba sužalojimai. Remiantis ankstesne patirtimi ir naujausiomis mokslo žiniomis, auginimo sąlygos yra susijusios su toliau aprašytais aspektais.

 • Darbuotojai. Gyvūnus turi prižiūrėti pakankamas atitinkamų sugebėjimų, žinių ir kompetenciją turinčių darbuotojų skaičius.
 • Patikrinimai. Visi gyvūnai, laikomi gyvulininkystės sistemose, turi būti tikrinami bent vieną kartą per dieną. Sužeisti ar nesveiki gyvūnai nedelsiant gydomi ir prireikus atskiriami bei patalpinami tinkamose patalpose.
 • Įrašų tvarkymas. Gyvūnų savininkas arba laikytojas turi saugoti medicininius įrašus ne mažiau kaip trejus metus.
 • Judėjimo laisvė. Visiems gyvūnams, net pririštiems arba laikomiems ankštoje patalpoje, turi būti suteikta pakankamai erdvės judėti, kad jie nebūtų be reikalo kankinami ar žalojami.
 • Pastatai ir patalpos. Pastatams naudojamos medžiagos turi būti pritaikytos taip, kad juos būtų galima gerai išvalyti ir dezinfekuoti. Oro apykaita, dulkių lygis, temperatūra ir santykinis oro drėgnumas turi atitikti normas. Pastatuose laikomi gyvūnai neturi būti laikomi nuolatinėje tamsoje arba vien dirbtiniame apšvietime.
 • Automatiniai ar mechaniniai įrengimai. Visi gyvūnų sveikatai ir gerovei svarbūs automatiniai ar mechaniniai įrengimai turi būti bent kartą per dieną patikrinami. Jei naudojama dirbtinė vėdinimo sistema, turi būti galimybė naudoti pakankamą oro vėdinimą garantuojančią atsarginę sistemą.
 • Pašaras, vanduo ir kitos medžiagos. Gyvūnai turi būti reguliariai šeriami visaverčiu ir tinkamu pašaru, kurio kiekis turi būti pakankamas. Visos kitos medžiagos draudžiamos, išskyrus tas, kurios yra duodamos gydymo, profilaktikos ar zootechnikos tikslais. Be to, šėrimo ir girdymo įrengimai turi kiek galima sumažinti užteršimo galimybę.
 • Luošinimas. Taikomos nacionalinės nuostatos dėl luošinimo.
 • Veisimo metodai. Veisimo metodai, dėl kurių gyvūnai yra kankinami ar sužeidžiami, neturi būti praktikuojami, išskyrus atvejus, kai jų poveikis yra minimalus, trumpas arba leidžiamas nacionalinių valdžios institucijų. Joks gyvūnas neturi būti laikomas ūkyje, jei tai kenkia jo sveikatai ar gerovei.

Patikrinimai

ES šalys turi imtis reikalingų priemonių, kad kompetentingoms nacionalinėms institucijoms užtikrintų galimybę atlikti patikrinimus. Apie šiuos patikrinimus jos turi pranešti Europos Komisijai, kuri remdamasi ataskaitomis rengia pasiūlymus dėl patikrinimų suderinimo.

Vertinimas ir įgyvendinimas

Kas penkerius metus Komisija turi pateikti Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą su pasiūlymais dėl gerinimo priemonių, jei tinkama. Taryba priima šią ataskaitą kvalifikuota balsų dauguma.

ES šalims leidžiama taikyti ar nustatyti griežtesnes nuostatas.

Oficialios kontrolės reglamentas

Naujuoju ES teisės aktu dėl maisto ir pašaro oficialios kontrolės – Reglamentu (ES) 2017/625 – iš dalies keičiami tam tikri nedideli šios direktyvos techniniai aspektai. Šie pakeitimai taikomi nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1998 m. rugpjūčio 8 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1999 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos (OL L 221, 1998 8 8, p. 23–27)

Vėlesni Direktyvos 98/58/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1–142)

Vėlesni Reglamento (ES) 2017/625 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2006 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas 2006/778/EB dėl būtiniausių informacijos rinkimo atliekant ūkių, kuriuose laikomi tam tikri ūkinės paskirties gyvūnai, patikrinimus reikalavimų (OL L 314, 2006 11 15, p. 39–47)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 13.11.2017

Top