Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gyvūnų pašarų saugumo užtikrinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gyvūnų pašarų saugumo užtikrinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomi maksimalūs nepageidaujamų medžiagų ir produktų* (teršalų) kiekiai ES rinkoje esančiuose pašaruose (įskaitant importuotus pašarus).

Ja apribojama pašarų užteršimo medžiagomis ir produktais, kurie yra toksiški arba turi neigiamą poveikį produkcijai, rizika.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Direktyva yra taikoma visiems pašarams skirtiems produktams, įskaitant parašams skirtas žaliavas, priedus ir pašarines žaliavas.

Joje pateikiamas nepageidaujamų medžiagų sąrašas ir nurodomas tokių medžiagų didžiausias leistinas kiekis pašaruose (I priedas).

Į sąrašą įtrauktos tokios medžiagos kaip tam tikri sunkieji metalai (pavyzdžiui, švinas ir kadmis), dioksinas ir kai kurie pesticidai. Jis yra reguliariai atnaujinamas, atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą.

Tyrimai

Kai didžiausias leistinas kiekis yra viršijamas, ES šalys, bendradarbiaudamos su atitinkamomis įmonėmis, turi atlikti tyrimą ir nustatyti medžiagų šaltinius. Jos privalo informuoti Europos Komisiją apie išvadas ir priemones, kurių buvo imtasi, kad šių medžiagų kiekis būtų sumažintas arba jos būtų pašalintos.

Mišiniai

Siekiant išvengti sukčiavimo, direktyva draudžiama maišyti (siekiant atskiesti) produktus, kurių kiekis viršija didžiausią leistiną kiekį.

Laikinos priemonės

Jei ES šalis gali įrodyti, kad medžiagos didžiausias leistinas kiekis gali kelti pavojų gyvūnų arba žmonių sveikatai ar gamtai, ji gali laikinai sumažinti didžiausią leistiną kiekį, kol Taryba arba Komisija priims sprendimą. Atitinkama šalis turi pasirūpinti, kad jos sprendimas būtų skelbiamas viešai.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2002 m. gegužės 30 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2003 m. gegužės 1 d.

KONTEKSTAS

Gyvūnų mityba: nepageidaujamos medžiagos

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Nepageidaujama medžiaga – bet kokia gyvūnų pašarams skirtame produkte ir (arba) ant jo esanti medžiaga ar produktas, išskyrus patogenines medžiagas, kurie kelia potencialią grėsmę gyvūnų ar žmonių sveikatai arba aplinkai ir gali turėti neigiamą poveikį gyvulininkystės produkcijai.

DOKUMENTAS

2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (OL L 140, 2002 5 30, p. 10–22).

Paskesni Direktyvos 2002/32/EB ir jos priedų daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1–141). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 04.01.2016

Top