Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dedeklių vištų apsauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dedeklių vištų apsauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 1999/74/EB dėl būtiniausių dedeklių vištų apsaugos standartų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šioje direktyvoje nustatyti būtiniausi dedeklių vištų apsaugos standartai. Ji netaikoma įmonėms, kuriose yra mažiau kaip 350 dedeklių vištų, ir įmonėms, auginančioms veislines dedekles vištas.
 • Auginant dedekles vištas būtina laikytis atitinkamų Direktyvoje 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos ir šios direktyvos priede nustatytų taisyklių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Alternatyvios sistemos

Nuo 2002 m. sausio 1 d. visos naujos arba perstatytos alternatyvios gamybos sistemos ir visos pirmąsyk pradėtos naudoti gamybos sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • visose sistemose turi būti:
  • linijinės lesyklos (vienai vištai turi būti skirta ne mažiau kaip 10 cm) arba žiedinės lesyklos (vienai vištai turi būti skirta ne mažiau kaip 4 cm),
  • ištisinės lovelio tipo girdyklos (vienai vištai turi būti skirta ne mažiau kaip 2,5 cm) arba žiedinės lovelio tipo girdyklos (vienai vištai turi būti skirta ne mažiau kaip 1 cm),
  • ne mažiau kaip vienas lizdas septynioms vištoms,
  • tinkamos laktos (vienai vištai turi būti skirta ne mažiau kaip 15 cm),
  • ne mažiau kaip 250 cm2 pakreikto ploto vienai vištai;
 • įrenginių grindų konstrukcija turi būti tokia, kad abiejų kojų visų trijų į priekį nukreiptų pirštų nagai remtųsi į grindis;
 • auginimo sistemoms taikomos specialios taisyklės, pagal kurias vištoms turi būti leidžiama laisvai vaikščioti ir (arba) išeiti į lauke esančius aptvarus;
 • paukščių būrio tankumas turi būti ne didesnis kaip devynios dedeklės vištos 1 m2 naudingo ploto (tačiau kai naudingas plotas sutampa su esamu grindų plotu, iki 2011 m. gruodžio 31 d. leidžiama, kad įmonėse, kurios 1999 m. rugpjūčio 3 d. jau taikė šią sistemą, paukščių būrio tankumas būtų 12 vištų 1 m2).

ES šalys turėjo užtikrinti, kad šie reikalavimai būtų taikomi nuo 2007 m. sausio 1 d.

Auginimas nepagerintuose narvuose

 • Nuo 2003 m. sausio 1 d. visi nepagerinti narvai turi atitikti šiuos reikalavimus:
  • kiekvienai vištai turi būti skiriama ne mažiau kaip 550 cm2 narvo ploto;
  • turi būti įtaisytas lesalo lovelis, kurį būtų galima pasiekti be kliūčių (jo ilgis apskaičiuojamas vištų skaičių padauginus ne mažiau kaip iš 10 cm);
  • kiekviename narve turi būti įrengta tinkama girdymo sistema;
  • narvo aukštis 65 % narvo ploto turi būti ne mažesnis kaip 40 cm, o visuose kituose taškuose – ne mažesnis kaip 35 cm;
  • narvo grindų konstrukcija turi būti tokia, kad abiejų kojų visų trijų į priekį nukreiptų pirštų nagai remtųsi į grindis. Jeigu grindys yra su nuolydžiu, nuolydis negali būti didesnis kaip 14 arba 8 %, išskyrus tuos atvejus, kai grindys yra pagamintos iš kitos medžiagos, ne vielinio tinklelio;
  • narvuose turi būti įtaisytos tinkamos nagų dilinimo priemonės.
 • Nuo 2003 m. sausio 1 d. nepagerintų narvų gaminti ir pradėti eksploatuoti negalima. Šios rūšies veisimo sistemą draudžiama naudoti nuo 2012 m. sausio 1 d.

Auginimas pagerintuose narvuose

Nuo 2002 m. sausio 1 d. visi pagerinti narvai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • kiekvienai dedeklei vištai turi būti skirta:
  • ne mažesnis kaip 750 cm2 narvo plotas,
  • lizdas,
  • lesioti ir kapstytis tinkami pakratai,
  • tinkama lakta, ant kurios vienai vištai būtų skiriama ne mažiau kaip 15 cm;
 • įrengtas lesalo lovelis, prie kurio vištos galėtų laisvai prieiti. Lovelio ilgis nustatomas narve esančių vištų skaičių padauginus ne mažiau kaip iš 12 cm;
 • kiekviename narve turi būti įrengta tinkama girdymo sistema;
 • eilių tarp narvų plotis turi būti ne mažesnis kaip 90 cm, o tarpas tarp pastato grindų ir apatinių narvų grindų – ne mažesnis kaip 35 cm;
 • narvuose turi būti įtaisytos tinkamos nagų dilinimo priemonės.

Baigiamosios nuostatos

 • ES šalių kompetentingos institucijos privalo registruoti įmones, kurioms taikoma ši direktyva, ir suteikti joms skiriamąjį numerį, pagal kurį būtų galima atsekti, iš kur į rinką pateko maistui skirti kiaušiniai.
 • ES šalys privalo užtikrinti, kad kompetentingos institucijos atliktų patikrinimus ir vertintų, ar laikomasi šios direktyvos nuostatų. Jos privalo teikti Europos Komisijai patikrinimų ataskaitas, o Europos Komisija – informuoti Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinį komitetą (PAFF).
 • Komisijos veterinarijos ekspertai bendradarbiaudami su kompetentingomis institucijomis gali atlikti patikrinimus vietoje. Šių patikrinimų rezultatai aptariami su kompetentingomis institucijomis, o šios, atsižvelgdamos į patikrinimų rezultatus, imasi visų būtinų priemonių.
 • ES šalys savo teritorijoje gali nustatyti arba taikyti griežtesnes taisykles negu numatyta šioje direktyvoje.

Oficialios kontrolės reglamentas

Naujuoju ES teisės aktu dėl oficialios maisto ir pašarų kontrolės – Reglamentu (ES) 2017/625 – iš dalies keičiami tam tikri neesminiai techniniai direktyvos aspektai. Pakeitimus bus pradėta taikyti nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1999 m. rugpjūčio 3 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2002 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 1999/74/EB, nustatanti būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus (OL L 203, 1999 8 3, p. 53–57)

Vėlesni Direktyvos 1999/74/EB daliniai pakeitimai buvo įtraukti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1–142)

Žr. konsoliduotą versiją.

2002 m. sausio 30 d. Komisijos direktyva 2002/4/EB dėl vištas dedekles laikančių įmonių, kurioms taikoma Tarybos direktyva 1999/74/EB, registravimo (OL L 30, 2002 1 31, p. 44–46)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 05.09.2017

Top