Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gyvūninės kilmės produktai – žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gyvūninės kilmės produktai – žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 92/118/EEB – gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos reikalavimai, taikomi prekybai tam tikrais produktais ir jų importui į ES

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja siekiama apsaugoti gyvūnų ir žmonių sveikatą, nustatant reikalavimus, reglamentuojančius prekybą visais gyvūninės kilmės produktais, skirtais vartoti žmonėms, kuriems netaikomi reikalavimai, išdėstyti teisės aktuose, susijusiuose su šviežia mėsa ir mėsos produktais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Šioje direktyvoje apibrėžiamos taisyklės dėl konkrečiai nenurodytų įvairių gyvūninių produktų, skirtų vartoti žmonėms, įskaitant dešrų arba dešrelių apvalkalus (dažnai gaminamus iš gyvūnų žarnų sluoksnio), kaulus, riebalus, kraujo produktus ir perdirbtus gyvūninius baltymus.
 • Leidimą prekybai naujais gyvūninės kilmės produktais arba jų importui turi suteikti Europos Sąjunga (ES) ir, jei taikoma, reikia vadovautis Europos maisto saugos tarnybos pateikta nuomone.
 • Produktai prekybai turėtų būti tiekiami iš ES šalyje registruotų patvirtintų įmonių, užtikrinant, kad būtų laikomasi produktų priežiūros ir stebėjimo taisyklių.
 • Produktus galima importuoti, tik jei jie atitinka šiuos reikalavimus:
  • jie turi būti kilę iš patvirtintos šalies, kurioje taikomos ES sveikatos apsaugos taisyklėms lygiavertės taisyklės;
  • jie turi būti tiekiami iš patvirtintų įmonių su garantijomis, kad jie atitinka sveikatos reikalavimus, lygiaverčius tiems, kurie taikomi ES;
  • tam tikrais konkrečiais atvejais, produktus turi lydėti gyvūnų sveikatos sertifikatas arba visuomenės sveikatos sertifikatas;
  • gali būti taikomos papildomos specialios sąlygos, ypač siekiant apsaugoti ES nuo tam tikrų egzotinių ligų ir ligų, kuriomis gali būti užkrėsti žmonės.

Direktyvoje apibūdinamos toliau nurodytos specialios taisyklės.

 • Gyvūnų žarnos. Jos turi būti iš patvirtintų gamyklų ir turi būti išvalytos, išgrandytos ir tada sūdytos, balintos arba išdžiovintos, imantis priemonių, kad žarnos nebūtų užterštos dar kartą.
 • Kaulai, ragai ir kanopos (ir jų produktai), išskyrus kaulų miltus. Gyvūnų sveikatos reikalavimai bendrai atitinka šviežios mėsos atveju taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus.
 • Perdirbti gyvūniniai baltymai . Jei šie produktai importuojami, jie turėtų būti ištirti dėl salmonelių jų kilmės vietoje ir turėtų būti atsitiktiniu būdu patikrinami kontrolės punkte.
 • Šviežias kraujas ir kraujo produktai iš galvijų ir paukščių. Gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi prekybai ir importui, bendrai atitinka šviežios mėsos produktų atveju taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus.
 • Lydyti kiaulių taukai ir riebalai. Jie turėtų būti termiškai apdoroti ir supakuoti tik į naują pakuotę.

Ši direktyva bus panaikinta ir pakeista Reglamentu (ES) 2016/429, kuris įsigalios nuo 2021 m. balandžio 20 d. (žr. susijusius dokumentus).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1993 m. sausio 6 d. ES šalys turėjo įtraukti ją į nacionalinę teisę iki 1994 m. sausio 1 d. (išskyrus taisykles, atitinkančias 12 straipsnio 2 dalį ir 17 straipsnį, dėl kurių buvo nustatytas terminas 1993 m. sausio 1 d.).

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 92/118/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius produktų, kuriems netaikomi minėti reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 89/662/EEB A priedo I dalyje, ir, ligų sukėlėjų atžvilgiu, Direktyvoje 90/425/EEB, prekybą Bendrijoje ir jų importą į Bendriją (OL L 62, 1993 3 15, p. 49–68)

Paskesni Direktyvos 92/118/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1994 m. birželio 29 d. Komisijos sprendimas 94/453/EB, iš dalies keičiantis arba panaikinantis tam tikras išsamias taisykles, susijusias su gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos reikalavimais, taikomais importuojant tam tikrus gyvus gyvūnus ir gyvūninės kilmės produktus iš Austrijos, Suomijos, Norvegijos ir Švedijos taikant Europos ekonominės erdvės susitarimą (OL L 187, 1994 7 22, p. 11–13)

1994 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas 94/775/EB, iš dalies keičiantis Sprendimus 94/143/EB, 94/187/EB, 94/309/EB, 94/344/EB, 94/446/EB ir 94/435/EB, nustatančius gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojant tam tikrus produktus, kuriems taikoma Tarybos direktyva 92/118/EEB (OL L 310, 1994 12 3, p. 77–78)

1997 m. kovo 25 d. Komisijos sprendimas 97/199/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojant naminių gyvūnėlių ėdalą hermetiškai uždarytose pakuotėse iš tam tikrų trečiųjų šalių, taikančių alternatyvias terminio apdorojimo sistemas, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 94/309/EB (OL L 84, 1997 3 26, p. 44–48)

2003 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas 2003/779/EB, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojant gyvūnų žarnas iš trečiųjų šalių (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 3988) (OL L 285, 2003 11 1, p. 38–41)

Žr. konsoliduotą versiją

2009 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 119/2009, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių importuojama į Bendriją arba vežama per ją tranzitu laukinių leporidae genties gyvūnų, tam tikrų laukinių sausumos žinduolių ir ūkiuose auginamų triušių mėsa, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 39, 2009 2 10, p. 12–28)

Žr. konsoliduotą versiją

2014 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/160/ES, kuriuo panaikinami trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti tam tikrus gyvūninės kilmės produktus, sąrašai, priimti remiantis Tarybos sprendimu 95/408/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1742) (OL L 87, 2014 3 22, p. 104–108)

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1–208)

2016 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759, kuriuo sudaromi trečiųjų šalių, jų dalių ir teritorijų, iš kurių valstybės narės turi leisti įvežti į Sąjungą tam tikrus žmonių maistui skirtus gyvūninius produktus, sąrašai, nustatomi sertifikavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2074/2005 ir panaikinamas Sprendimas 2003/812/EB (OL L 126, 2016 5 14, p. 13–62)

paskutinis atnaujinimas 23.01.2017

Top