Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prekybai Europos Sąjungos šalyse skirtų gyvūninės kilmės produktų veterinariniai patikrinimai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prekybai Europos Sąjungos šalyse skirtų gyvūninės kilmės produktų veterinariniai patikrinimai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų Bendrijos vidaus prekyboje

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva nustatomos Europos Sąjungos (ES) šalių taisyklės dėl gyvūninės kilmės produktų, kurie importuojami į ES arba skirti prekybai ES šalyse, veterinarinių patikrinimų.
 • Pagrindinis šios direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad tokie patikrinimai būtų atliekami išsiuntimo vietoje, o ne prie ES vidaus sienų ar paskirties vietoje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys privalo užtikrinti, kad prekybai skirti gyvūninės kilmės produktai būtų žymimi ir ženklinami etiketėmis vadovaujantis ES taisyklėmis dėl paskirties vietos ir siunčiami kartu su atitinkamu sveikatos sertifikatu.

Jei šie produktai skirti eksportui į ES nepriklausančią šalį, tuomet muitinė prižiūri jų tolesnį vežimą iki išvežimo iš ES teritorijos.

ES šalys turi užtikrinti, kad tikrinant iš ES nepriklausančių šalių importuojamus produktus patikrinimo vietose, tokiose kaip uostai, oro uostai ir pasienio postai, būtų imtasi šių priemonių:

 • patikrinami produktų kilmės dokumentai;
 • produktai, muitinei prižiūrint, siunčiami į inspekcijos postus, kur atliekami veterinariniai patikrinimai.

Patikrinimai, atliekami išsiuntimo vietoje

ES išsiuntimo šalys imasi būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad subjektai laikytųsi veterinarijos reikalavimų visose produktų gamybos, saugojimo, pardavimo ir vežimo stadijose.

ES kilmės šalys imasi atitinkamų priemonių, siekdamos nubausti už pažeidimus, visų pirma tuo atveju, kai nustatoma, kad dokumentuose neatsispindi tikroji produktų būklė, arba kai produktai neatitinka sveikatos taisyklių.

Patikrinimai, atliekami paskirties vietoje

 • ES paskirties šalys įgyvendina šias priemones:
  • atlieka patikrinimus vietoje arba paima mėginius, siekdamos įsitikinti, kad laikomasi veterinarinių reikalavimų;
  • atlieka patikrinimus vežant prekes jų teritorija, įtarus apie pažeidimus.
 • ES paskirties šalis gali pareikalauti, kad kilmės šalies pardavėjas taikytų paskirties šalyje galiojančias nacionalines taisykles. Nustatytos taisyklės, kurių privalo laikytis pardavėjai ir su kurių taikymo procedūra galima susipažinti produktų iš ES nepriklausančių šalių įvežimo į ES vietose. Taip pat numatyta procedūra, taikoma tuo atveju, kai nustatomas neatitikimas ar rimtas pavojus gyvūnams arba žmonių sveikatai.
 • Šioje direktyvoje, kaip ir Tarybos direktyvoje 91/496/EEB, numatytos priemonės, kurių būtina imtis, kilus bet kokiai gyvūnų žmonėms perduodamai ligai arba atsiradus kitoms priežastims, galinčioms sukelti rimtą pavojų gyvūnams arba žmonių sveikatai. ES vidaus prekyboje atsakomybė už šių priemonių taikymą tenka ES kilmės šaliai.
 • Jei kyla rimtas pavojus gyvūnams arba žmonių sveikatai, Europos Komisija gali imtis atsargumo priemonių ir uždrausti gyvūninės kilmės produktų importą iš ES nepriklausančių šalių arba taikyti specialiąsias sąlygas.
 • Direktyva 91/496/EEB iš dalies keičiama procedūra pasienio kontrolės postuose. Joje taip pat reikalaujama, kad pasienio kontrolės tarnyboms ir veterinarijos institucijoms Komisija taikytų kompiuterizuotą duomenų apdorojimo sistemą.
 • Tarybos direktyva 92/67/EEB iš dalies keičiamos ES vidaus prekybos taisyklės, siekiant sukurti vidaus rinką.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1989 m. gruodžio 22 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 1992 m. liepos 1 d., išskyrus Graikiją, kuri turėjo tai padaryti iki 1992 m. gruodžio 31 d.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (OL L 395, 1989 12 30, p. 13–22)

Paskesni direktyvos 89/662/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 12.09.2016

Top