Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varžyboms skirti arkliai ir asilai: prekybos taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varžyboms skirti arkliai ir asilai: prekybos taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 90/428/EEB dėl prekybos varžyboms skirtais arklinių šeimos gyvūnais ir dalyvavimo varžybose sąlygų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

  • Direktyva nustatomos taisyklės dėl ES vidaus prekybos varžyboms skirtais arklinių šeimos gyvūnais, t. y. arklių arba asilų rūšies naminiais gyvūnais ir jų mišrūnais (mulais ir arklėnais).
  • Šiomis taisyklėmis siekiama pašalinti kliūtis prekybai arklinių šeimos gyvūnais, panaikinant priėmimo į varžybas skirtingose ES šalyse skirtumus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl prekybos varžyboms skirtais arklinių šeimos gyvūnais ir nustatomos jų dalyvavimo varžybose ES sąlygos.

Varžybos

Terminas „varžybos“ reiškia bet kurias jojimo varžybas, įskaitant arklių lenktynes ir kliūtinio jojimo, išjodinėjimo, vadeliojimo rungtis, modelio ir eisenos vertinimą.

Dalyvavimas varžybose

Varžybų taisyklės neturi diskriminuoti dėl arklinių šeimos gyvūnų kilmės ar registracijos vietos ES. Konkrečiai, su arklinių šeimos gyvūnais iš visų ES šalių turi būti elgiamasi vienodai dėl:

  • priėmimo į varžybas reikalavimų;
  • teisėjavimo varžybų metu;
  • iš varžybų gaunamų piniginių prizų ir pelno.

Vis dėlto šis įpareigojimas netrukdo organizuoti:

  • varžybas, skirtas arklinių šeimos gyvūnams, įrašytiems į konkrečią kilmės knygą, siekiant pagerinti jų veislę;
  • regionines varžybas, rengiamas selekcijos tikslais;
  • istorinio ar tradicinio pobūdžio renginius.

ES šalims leidžiama pasilikti tam tikrą procentą nuo piniginių prizų ar pelno sumos veislininkystei apsaugoti, plėtoti ir gerinti toje šalyje, kurioje vyko varžybos.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1990 m. liepos 17 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1991 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/428/EEB dėl prekybos varžyboms skirtais arklinių šeimos gyvūnais ir nustatanti dalyvavimo varžybose sąlygas (OL L 224, 1990 8 18, p. 60–61)

Paskesni direktyvos 90/428/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1992 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimas 92/216/EEB dėl duomenų apie arklinių šeimos gyvūnų varžybas, nurodytas Tarybos direktyvos 90/428/EEB 4 straipsnio 2 dalyje, rinkimo (OL L 104, 1992 4 22, p. 77)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 25.07.2016

Top