Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES vidaus prekyba arkliais (sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ES vidaus prekyba arkliais (sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais)

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 90/427/EEB dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, reglamentuojančių ES vidaus prekybą arklinių šeimos gyvūnais

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva suderinami zootechniniai* ir genealoginiai reikalavimai, pagal kuriuos arkliai (įskaitant visus arklinių* šeimos gyvūnus) ir jų sperma, kiaušialąstės bei embrionai yra perkami ir parduodami Europos Sąjungoje (ES).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Remiantis šia direktyva, arkliai turi būti registruojami ir identifikuojami. Pagal nustatytas genealogines taisykles Europos Komisija yra atsakinga už:

kriterijų, pagal kuriuos arkliai yra identifikuojami, nustatymą;

kilmės knygas* tvarkančių organizacijų patvirtinimą;

arklių įrašymą į kilmės knygas.

ES vidaus prekyboje siunčiančiojoje šalyje įregistruoti arkliai turi būti tuo pačiu vardu įrašyti į paskirties šalies kilmės knygą.

Kiekviena šalis atsako už kilmės knygas tvarkančių organizacijų sąrašo atnaujinimą ir šio sąrašo pateikimą kitoms ES šalims.

Direktyva taip pat nustatomos zootechninės taisyklės. Pavyzdžiui, Komisija turi nustatyti registruotiems veisliniams arkliams skirtas bendras taisykles ir produktyvumo monitoringo vertinimo metodus. Be to, ES šalys privalo užtikrinti, kad perkant ar parduodant arklius (ar jų spermą, kiaušialąstes ir embrionus) būtų pateiktas kilmės ir identifikavimo pažymėjimas.

ES vidaus prekyba negali būti uždrausta arba apribota remiantis zootechniniais arba genealoginiais veiksniais.

Bendri sveikatos reikalavimai arklių spermai, kiaušialąstėms ir embrionams yra suderinti Direktyvoje 92/65/EEB, kurioje taip pat nustatomos spermos ir embrionų surinkimo centrų bei produkcijos grupių patvirtinimo taisyklės.

Reglamentu (ES) 2015/262 sugriežtinamos ES dokumentavimo ir identifikavimo taisyklės, sukuriant arklio paso sistemą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 1990 m. liepos 4 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1991 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

Sąjungos vidaus prekyba arklinių šeimos gyvūnais ir jų importas

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Arklinių šeimos gyvūnai – arklių šeimos nariai, įskaitant arklius, asilus, zebrus ir sukryžmintų tų rūšių gyvūnus.

*Zootechninis – susijęs su gyvulininkystės, įskaitant prijaukinimą ir veisimą, technologija.

*Kilmės knyga – knyga arba kitokia įrašo forma, kurioje nurodyti tinkami registruoti arkliai, nurodant visus žinomus jų protėvius.

DOKUMENTAS

1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/427/EEB dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą arklinių šeimos gyvūnais (OL L 224, 1990 8 18, p. 55–59)

Paskesni Direktyvos 90/427/EEB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1992 m. birželio 11 d. Komisijos sprendimas 92/353/EEB, nustatantis organizacijų ir asociacijų, tvarkančių arba užvedančių registruojamų arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygas, patvirtinimo arba pripažinimo kriterijus (OL L 192, 1992 7 11, p. 63–65)

1992 m. birželio 11 d. Komisijos sprendimas 92/354/EEB, nustatantis kai kurias taisykles, užtikrinančias organizacijų ir asociacijų, tvarkančių ar sudarančių registruojamų arklinių kilmės knygas, darbo koordinavimą (OL L 192, 1992 7 11, p. 66)

1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (OL L 268, 1992 9 14, p. 54–72). Žr. konsoliduotą versiją.

1996 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas 96/78/EB, nustatantis arklinių įrašymo į kilmės knygas veisimo tikslais kriterijus (OL L 19, 1996 1 25, p. 39–40)

1996 m. sausio 12 d. Komisijos sprendimas 96/79/EB, nustatantis registruotų arklinių šeimos gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų zootechninius sertifikatus (OL L 19, 1996 1 25, p. 41–49)

2015 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/262, kuriuo pagal Tarybos direktyvas 90/427/EEB ir 2009/156/EB nustatomos arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo metodų taisyklės (Arklinių paso reglamentas) (OL L 59, 2015 3 3, p. 1–53)

paskutinis atnaujinimas 27.11.2015

Top