Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pranešimas apie gyvūnų ligas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pranešimas apie gyvūnų ligas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų ligas Europos Sąjungoje

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva sudaromas gyvūnų (sausumos ir akvakultūros* gyvūnų) užkrečiamųjų ligų, apie kurias reikia pranešti dėl plitimo prekiaujant Europos Sąjungos (ES) šalyse pavojaus, sąrašas.
 • Ja nustatoma, kaip greitai pranešti apie šias ligas, kad būtų stebimas jų vystymasis.
 • Toks pranešimas leidžia greitai taikyti įvairias apsaugos priemones, numatytas ES teisės aktuose.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Siekiant užkirsti kelią tam tikrų gyvūnų užkrečiamųjų ligų plitimui, ES šalys turi pranešti Europos Komisijai apie:
  • bet kokios ligos, nurodytos direktyvos I priede, protrūkį*;
  • apribojimų, susijusių su kurios nors iš šių ligų protrūkiu, panaikinimą likvidavus paskutinį protrūkį.
 • ES šalys privalo:
  • per 24 valandas pranešti Komisijai ir kitoms ES šalims apie pirminį protrūkį* ir apribojimų, įvestų likvidavus paskutinį protrūkį, panaikinimą;
  • pranešti Komisijai apie pakartotinus protrūkius*, patvirtintus jų teritorijoje, kiekvienos savaitės pirmąją darbo dieną. Šią informaciją Komisija perduoda ES šalių veterinarinėms tarnyboms.
 • Komisijai padeda Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas.

Panaikinimas

Direktyva bus panaikinta ir pakeista Reglamentu (ES) 2016/429, kuris įsigalios 2021 m. balandžio 21 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1982 m. gruodžio 23 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1984 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Akvakultūra: žuvų, moliuskų, vėžiagyvių, vandens augalų, dumblių ir pan. veisimas.

Protrūkis: ūkis arba vieta ES teritorijoje, kur laikomi gyvūnai ir kur oficialiai patvirtintas vienas arba daugiau susirgimų.

Pirminis protrūkis: protrūkis, nesusijęs su ankstesniu protrūkiu tame pačiame ES šalies regione arba pirmuoju protrūkiu kitame tos pačios ES šalies regione.

Pakartotinis protrūkis: protrūkis po pirminio protrūkio jau užkrėstame regione.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1982 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų ligas Bendrijoje (OL L 378, 1982 12 31, p. 58–62

Paskesni Direktyvos 82/894/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2007 m. vasario 28 d. Komisijos sprendimas 2007/142/EB, įsteigiantis Bendrijos veterinarinių nepaprastųjų padėčių grupę, padėsiančią Komisijai valstybėms narėms ir trečiosioms šalims teikti pagalbą veterinariniais klausimais, susijusiais su tam tikromis gyvūnų ligomis (OL L 62, 2007 3 1, p. 27–29)

2005 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas 2005/176/EB, nustatantis šifruotą pranešimo apie gyvūnų ligas formą ir kodus, remiantis Tarybos direktyva 82/894/EEB (OL L 59, 2005 3 5, p. 40–41)

paskutinis atnaujinimas 06.12.2016

Top