Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kova su Niukaslio liga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kova su Niukaslio liga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 92/66/EEB dėl ES Niukaslio ligos kontrolės priemonių

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Niukaslio liga yra labai užkrečiama naminių ir kitų paukščių liga, ypač paveikianti kiaušinių produkciją ir turinti sunkių socialinių bei ekonominių pasekmių. Šia direktyva siekiama nustatyti Europos Sąjungos (ES) šalių reagavimą į įtariamus ir patvirtintus ligos protrūkius.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Direktyva taikoma naminiams paukščiams ir kitiems nelaisvėje laikomiems paukščiams, įskaitant lenktyninius karvelius.
 • Jei įtariama, kad ūkyje esantys naminiai paukščiai yra užsikrėtę arba užkrėsti Niukaslio liga, apie tai reikia nedelsiant pranešti atitinkamoms valdžios institucijoms, ūkiui paskirti oficialią priežiūrą ir imtis šių veiksmų:
  • atskirti užkrėstus naminius paukščius nuo kitų naminių paukščių;
  • uždrausti asmenų, transporto priemonių, kitų gyvūnų, naminių paukščių mėsos, kiaušinių, pašaro, atliekų, įrankių ar bet ko, kas gali pernešti ligą, judėjimą;
  • naudoti dezinfekcijos priemones prie įėjimų ir išėjimų iš pastatų, kuriuose yra naminių paukščių, ir iš paties ūkio;
  • taikyti priežiūrą kitiems pastatams, jei yra priežasčių įtarti užkrėtimo galimybę.
 • Jei liga patvirtinama, taikomos šios priemonės:
  • ūkyje esantys naminiai paukščiai turi būti nužudomi;
  • užkrėstos medžiagos turi būti sunaikinamos arba apdorojamos;
  • jei naminiai paukščiai buvo skersti numanomu inkubaciniu ligos laikotarpiu, jų kiaušiniai ir mėsa turi būti sunaikinami;
  • pastatai, kuriuose laikomi naminiai paukščiai, turi būti valomi ir dezinfekuojami;
  • į ūkį naminiai paukščiai gali būti grąžinami ne anksčiau kaip po 21 dienos;
  • aplink užsikrėtusį ūkį mažiausiai 21 dieną turi būti nustatyta ne mažiau kaip trijų kilometrų spindulio apsaugos zona, o ta zona turi įeiti į ne mažiau kaip dešimties kilometrų priežiūros zoną, kurioje turi būti atliekami oficialūs patikrinimai, klinikiniai tyrimai, o naminiai paukščiai turi būti atskirti.
 • ES šalys turi paskirti nacionalinę laboratoriją, kuri dirbdama kartu su kitomis ES šalimis ir ES etalonine Niukaslio ligos tyrimo laboratorija, esančia Jungtinėje Karalystėje, koordinuotų reagavimo į ligą priemones.
 • Patvirtinta vakcinacija nuo ligos, kaip ir skubi vakcinacija, gali būti atliekama protrūkio atveju.
 • Kiekviena ES šalis reagavimui į ligą turi sudaryti savo nenumatytų atvejų planą pagal šioje direktyvoje nustatytas procedūras, įskaitant krizių centro ir vietos ligų kontrolės centrų įsteigimą. Europos Komisijos ekspertai gali atlikti patikrinimus vietoje, kad įsitikintų, jog tie ūkiai vykdo savo pareigas.
 • ES šalys gali prašyti finansinės pagalbos siekiant suvaldyti Niukaslio ligą, kaip nurodyta Sprendime 90/424/EEB.
 • Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas padeda Komisijai kovoti su Niukaslio liga.

Panaikinimas

Ši direktyva bus panaikinta ir pakeista Reglamentu (ES) 2016/429 nuo 2021 m. balandžio 21 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1992 m. liepos 29 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1993 m. spalio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1992 m. liepos 14 d. Tarybos direktyva 92/66/EEB, nustatanti Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemones (OL L 260, 1992 9 5, p. 1–20)

Paskesni direktyvos 92/66/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1–208)

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002 nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1–24)

Žr. konsoliduotą versiją

paskutinis atnaujinimas 26.10.2016

Top