Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kovos su afrikine arklių liga priemonės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kovos su afrikine arklių liga priemonės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 92/35/EEB, nustatanti afrikinės arklių ligos kontrolės reikalavimus ir kovos su ja priemones

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Afrikinė arklių liga yra virusinė liga, kuria gali užsikrėsti visi arklinių šeimos gyvūnai*. Ji yra mirtina arkliams ir gali turėti rimtų socialinių bei ekonominių pasekmių. Direktyva nustatomi kontrolės reikalavimai ir kovos su šia liga priemonės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Jei įtariama, kad afrikine arklių liga yra apsikrėtęs vienas arba daugiau ūkio arklių, būtina nedelsiant informuoti atitinkamas institucijas. Institucijos turi taikyti ūkiui oficialią priežiūrą ir imtis šių priemonių:
  • organizuoti oficialų arklinių šeimos gyvūnų surašymą, nurodant, kiek jau nugaišo, yra užsikrėtę arba gali užsikrėsti;
  • organizuoti vietų, kurios yra palankios ligos nešiotojui, surašymą;
  • atlikti visapusišką arklinių šeimos gyvūnų epizootinį tyrimą ir klinikinę apžiūrą;
  • užtikrinti, kad arklinių šeimos gyvūnai būtų laikomi nuo sukėlėjų nešiotojų apsaugotose vietose;
  • uždrausti arklinių šeimos gyvūnų įvežimą į ūkį arba išvežimą iš jo;
  • imtis arklidėse vabzdžius naikinančių priemonių;
  • sunaikinti nugaišusių arklinių šeimos gyvūnų gaišenas.
 • Jei liga yra patvirtinta, reikia įgyvendinti šias priemones:
  • nedelsiant numarinti visus sergančius arba užsikrėtusius arklinių šeimos gyvūnus ir sunaikinti jų gaišenas;
  • atsargos priemones, taikomas ūkiams, kuriuose įtariama liga, taikyti ir tiems ūkiams, kurie yra ne mažesniu kaip 20 km spinduliu aplink užkrėstą ūkį;
  • paskiepyti arklinių šeimos gyvūnus šioje 20 km spindulio zonoje, išskyrus specialias aplinkybes.
 • Apsaugos zona turi būti nustatyta mažiausiai 100 km spinduliu aplink visus užkrėstus ūkius, kuriuose visi arklinių šeimos gyvūnai yra kliniškai apžiūrėti, o jų judėjimas – uždraustas, išskyrus į toje apsaugos zonoje arba prižiūrimoje zonoje esančias skerdyklas. Priežiūros zona paprastai yra 50 km spinduliu nuo apsaugos zonos, kurioje per paskutiniuosius 12 mėnesių nebuvo periodiškai vakcinuojama.
 • Šiose zonose gyvenantys žmonės turi būti informuoti apie visus galiojančius apribojimus. Gyvūnai gali būti periodiškai vakcinuojami tik apsaugos zonoje.
 • ES šalys turi paskirti nacionalinę laboratoriją, kuri koordinuotų atsaką į ligą, bendradarbiautų su kitomis ES šalimis ir etalonine laboratorija Ispanijoje.
 • Kiekviena šalis turi sudaryti savo nepaprastosios padėties planą, kaip ji kovos su liga, ir, be kita ko, įsteigti krizės centrą ir vietos ligos kontrolės centrus. Europos Komisijos ekspertai gali atlikti patikrinimus vietoje, siekiant užtikrinti, kad šios įstaigos vykdo visas savo pareigas.
 • Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas padeda Komisijai valdyti afrikinę arklių ligą.

Panaikinimas

Direktyva 92/35/EEB bus panaikinta ir pakeista Reglamentu (ES) 2016/429, kuris įsigalios 2021 m. balandžio 21 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1992 m. gegužės 18 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1992 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Arklinių šeimos gyvūnai: arkliai, asilai, zebrai ir sukryžminti šių rūšių gyvūnai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1992 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 92/35/EEB, nustatanti afrikinės arklių ligos kontrolės reikalavimus ir kovos su ja priemones (OL L 157, 1992 6 10, p. 19–27)

Direktyvos 92/35/EEB paskesni daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1–208)

2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1–24)

Žr. konsoliduotą versiją

paskutinis atnaujinimas 20.10.2016

Top