Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES vidaus prekyba naminių kuilių sperma ir jos importas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES vidaus prekyba naminių kuilių sperma ir jos importas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 90/429/EEB dėl Bendrijos vidaus prekybos naminių kuilių sperma ir jos importo

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva nustatomos veterinarijos sąlygos, taikomos kuilių spermos prekybai tarp ES šalių ir importui iš trečiųjų šalių.

Jos tikslas yra sumažinti gyvūnų ligų plitimo pavojų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Sperma turi būti paimta iš sveikų naminių gyvūnų, surinkta ir paruošta patvirtintuose centruose.

Spermos surinkimui, paruošimui, saugojimui ir gabenimui yra taikomos specialios sąlygos.

Nacionalinės institucijos privalo užtikrinti, kad surinkimo centrai atitiktų reikiamus standartus ir kad kiekvienam centrui būtų suteiktas veterinarijos registracijos numeris.

Kartu su spermos siunta turi būti pristatomas gyvūnų sveikatos sertifikatas.

Sperma gali būti importuojama tik iš ES nepriklausančių šalių, kurios įtrauktos į patvirtintą sąrašą, įgaliotų surinkimo centrų.

Spręsdama, ar šalis gali būti įtraukta į patvirtintą sąrašą, ES atsižvelgia į tam tikrus aspektus, kaip antai gyvūnų sveikatos būklę, gyvūnų ligų prevencijos taisykles ir šalies galimybes laikytis ES taisyklių.

Kartu su importuojama sperma turi būti pristatomas gyvūnų sveikatos sertifikatas. Atgabenta į ES spermos siunta yra tikrinama prieš išsiunčiant ją į paskirties vietą.

ES šalis uždraudžia tiesioginį ar netiesioginį spermos importą iš ne Europos šalies, jeigu užkrečiama gyvūnų liga gali plisti per spermą ir pakenkti ES gyvūnų sveikatos būklei.

Europos Komisijos veterinarai ekspertai ES nepriklausančiose šalyse gali atlikti patikrinimus vietoje.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 1990 m. liepos 12 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1991 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

ES vidaus prekyba kiaulėmis

DOKUMENTAS

1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui (OL L 224, 1990 8 18, p. 62–73)

Paskesni Direktyvos 90/429/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/137/ES dėl naminių kuilių spermos importo į Sąjungą (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 1148) (OL L 64, 2012 3 3, p. 29–37)

paskutinis atnaujinimas 11.01.2016

Top