Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES vidaus prekyba avimis ir ožkomis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES vidaus prekyba avimis ir ožkomis

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių ES vidaus prekybą avimis ir ožkomis

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Direktyva nustatomos taisyklės dėl avių ir ožkų, vežamų iš vienos ES šalies į kitą skerdimui, penėjimui ar veisimui, siekiant užtikrinti, kad jos būtų sveikos ir nenešiotų jokių ligų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Gyvūnai:
  • turi būti identifikuoti ir registruojami pagal ES teisės aktus;
  • turi būti patikrinti likus ne daugiau kaip 24 valandoms iki jų vežimo;
  • negali būti kilę iš ūkio ir negali būti turėję kontakto su gyvūnais iš ūkio, kuriame nustatyta liga, kol nepraėjo tinkamas laiko tarpas: 42 dienos bruceliozės, 30 dienų pasiutligės ir 15 dienų juodligės atveju;
  • turi būti gimę ir auginti ES teritorijoje arba importuoti iš užsienio šalies pagal ES teisės aktus;
  • turi būti laikomi tame pačiame kilmės ūkyje mažiausiai 30 dienų prieš juos išvežant arba nuo gimimo, jei tai yra jauni gyvūnai;
  • turi būti nepalikę savo kilmės ūkio ribų ilgiau nei 6 dienas nuo tada, kai buvo galutinai patvirtinta juos išvežti;
  • negali turėti kontakto su avimis ar ožkomis 21 dieną arba, jei tai yra kanopiniai gyvūnai, nebuvo importuoti į ES 30 dienų po tokio kontakto.
 • Veisliniai ir penimi gyvūnai privalo atitikti papildomus reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad jie neužsikrėtę brucelioze.
 • Gyvūnai negali būti vežami į kitą ES šalį, jei:
  • jie bus skerdžiami pagal ligų likvidavimo programą;
  • jų negalima parduoti savo teritorijoje dėl grėsmės sveikatai.
 • Surinkimo centrai, kuriuose gyvūnai iš skirtingų ūkių yra grupuojami prieš juos išvežant, turi būti:
  • prižiūrimi oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo;
  • valomi ir dezinfekuojami prieš naudojimą;
  • reguliariai tikrinami atitinkamų institucijų.
 • Centrai privalo:
  • turėti pakankamai pajėgumų ir vietos laikomiems gyvūnams;
  • priimti tik tuos gyvūnus, kurie atitinka ES sveikatos reikalavimus;
  • turėti registrą, kuriame ne mažiau kaip trejus metus būtų saugoma tam tikra informacija, kaip antai gyvūnų atvežimo ir išvežimo datos, savininko vardas ir pavardė, vežėjo registracijos numeris.
 • Centrams yra suteikiamas individualus patvirtinimo numeris. Už šio teisės akto pažeidimą gali būti sustabdyta arba atimta jų licencija.
 • Prekiautojai ir vežėjai, dalyvaujantys pervežant gyvūnus iš vienos ES šalies į kitą, privalo būti registruojami. Jų veiklos duomenų bazėje duomenys turi būti saugojami mažiausiai trejus metus. Ir prekiautojai, ir vežėjai privalo laikytis griežtų higienos normų.

Be šios direktyvos, taip pat yra:

 • Reglamentas (EB) Nr. 21/2004 dėl avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo;
 • Tarybos direktyva 2003/85/EB dėl snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių;
 • Komisijos sprendimas 93/52/EEB dėl tam tikrų ES šalių arba regionų atitikties reikalavimams dėl bruceliozės.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1991 m. vasario 4 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1992 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Sąjungos vidaus prekyba avimis ir ožkomis“.

DOKUMENTAS

1991 m. sausio 28 d. Tarybos Direktyva 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (OL L 46, 1991 2 19, p. 19–36)

Paskesni Direktyvos 91/68/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5, 2004 1 9, p. 8–17). Žr. konsoliduotą versiją.

2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių, naikinanti Direktyvą 85/511/EEB, sprendimus 89/531/EEB bei 91/665/EEB ir iš dalies keičianti Direktyvą 92/46/EEB (OL L 306, 2003 11 22, p. 1–87). Žr. konsoliduotą versiją.

1992 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas 93/52/EEB, nustatantis, kad tam tikros valstybės narės arba regionai atitinka reikalavimus dėl bruceliozės (B. melitensis) ir toms valstybėms narėms arba regionams suteikiantis oficialiai bruceliozės neapimtos valstybės narės arba regiono statusą (OL L 13, 1993 1 21, p. 14–15). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 18.04.2016

Top