Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bendrijos vidaus prekyba galvijais ir kiaulėmis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bendrijos vidaus prekyba galvijais ir kiaulėmis

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva nustatomos Europos Sąjungos (ES) vidaus prekybos galvijais* ir kiaulėmis*, auginamais veisimui, pieno ar mėsos gamybai, skerdimui ir parodoms, taisyklės.
 • Ši direktyva netaikoma sporto ir kultūros renginiuose dalyvaujantiems gyvūnams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Vežti į kitą ES šalį gyvūnus, kuriems taikoma ši direktyva, galima tik tokiu atveju, jei jie:
  • neturi klinikinių ligos požymių;
  • nebuvo įsigyti iš zonos, kuriai pagal ES ar nacionalinius teisės aktus taikomi draudimai ar apribojimai;
  • yra oficialiai identifikuoti, laikantis ES direktyvų ir reglamentų;
  • vežami kartu su sveikatos sertifikatu;
  • buvo įsigyti iš oficialiai tuberkulioze, brucelioze ar enzootine galvijų leukoze (taikoma tik galvijams) nesergančių gyvūnų bandos;
  • vežami neturi kontakto su kito sveikatos statuso gyvūnais.
 • Transporto priemonės gyvūnams vežti turi atitikti gyvūnų gerovės reikalavimus ir:
  • turi būti taip pagamintos, kad gyvūnų išmatos, pakratai ar pašarai negalėtų ištekėti ar iškristi iš transporto priemonės;
  • turi būti valomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno gyvūnų pervežimo, taip pat, jei būtina, prieš kiekvieną naują gyvūnų pakrovimą, naudojant oficialiai patvirtintus metodus;
  • turi turėti žurnalą, kuriame nurodoma gyvūnų paėmimo ir pristatymo vieta, data ir laikas, informacija apie vežamus gyvūnus ir informacija apie transporto priemonės valymą ar dezinfekciją. Ši informacija turi būti saugoma mažiausiai trejus metus.
 • Skerdimui skirti gyvūnai turi būti paskersti per 72 val., jei jie vežami tiesiai į skerdyklą, arba per tris darbo dienas, jei jie atvyksta iš patvirtinto gyvūnų surinkimo centro.
 • Apie bet kokius įtariamus susirgimus ūkyje būtina pranešti kompetentingai institucijai.
 • Po apžiūros oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas išduoda sveikatos sertifikatą.
 • Visi prekiautojai, jų patalpos ir ūkiai turi būti užregistruoti ir patvirtinti, o siekdamos užtikrinti atitiktį reikalavimams, ES šalys privalo įdiegti priežiūros sistemą ir numatyti nuobaudas.

Panaikinimas

Nuo 2021 m. balandžio 21 d. Direktyva 64/432/EEB keičiama Reglamentu (ES) 2016/429.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva turėjo būti perkelta į Europos ekonominės bendrijos (dabartinės ES) šešių šalių nacionalinę teisę iki 1965 m. birželio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Galvijai: gyvūnų pošeimis, kurį sudaro galvijai, zebu, jakai, bizonai ir buivolai.

Kiaulės: gyvūnų pošeimis, kurį sudaro kiaulės ir šernai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (Specialusis leidimas lietuvių kalba: 3 skyrius, 1 tomas, p. 13–33).

Paskesni Direktyvos 64/432/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1–208)

paskutinis atnaujinimas 17.10.2016

Top