Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga kontroliuojant jų prekybą

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga kontroliuojant jų prekybą

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Prekybos kontrolė

 • Nykstančių rūšių egzempliorių importui į ES reikia leidimo, išduoto ES paskirties šalies institucijos, arba pranešimo apie importą.
 • Eksportui iš ES reikia eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato, išduoto ES šalies, kurioje yra egzemplioriai, institucijos.
 • Rūšių kategorijos yra pateiktos šio reglamento A–D prieduose.
 • Prekyba rūšimis, išvardytomis A priede, pavyzdžiui, gepardais, yra draudžiama, o gyvų gyvūnų judėjimui ES reikalingas išankstinis leidimas.
 • Gyvų egzempliorių, išvardytų B ir C prieduose, kaip antai kobros arba mangustos, judėjimas turi būti vykdomas laikantis sertifikavimo taisyklių ir juos tinkamai laikant bei prižiūrint. D priedas taikomas kitiems gyvų gyvūnų pervežimo atvejams, vientisoms odoms ir augalų produktams.
 • Kiti apribojimai gali būti taikomi esant tam tikroms aplinkybėms. ES šalys gali turėti savo griežtesnes taisykles.
 • Nelaisvėje gimusiems ir išaugintiems, dirbtinai padaugintiems egzemplioriams, kurie laikomi asmeniniais daiktais arba skirti mokslo institucijoms, taikomos specialios taisyklės.

Organizavimas ir komunikacija

 • ES šalys turi:

  • paskirti muitines, kuriose būtų atliekami patikrinimai;
  • paskirti valdymo ir mokslo institucijas, atsakingas už įgyvendinimą;
  • stebėti, kaip laikomasi nuostatų, ir bausti už pažeidimus;
  • rengti ataskaitas ir keistis informacija apie įgyvendinimą ir bet kokius leidimų atmetimus.
 • 2014 m. vasario mėn. Europos Komisija paskelbė komunikatą, kuriuo pradėtos diskusijos dėl ES požiūrio į neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais. Vėliau, 2016 m. vasario mėn. Komisija patvirtino veiksmų planą dėl neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1997 m. birželio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL L 61, 1997 3 3, p. 1–69)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 338/97 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1–69)

Žr. konsoliduotą versiją

2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 (OL L 242, 2012 9 7, p. 13-45)

Žr. konsoliduotą versiją

2015 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/451 dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (OL L 75, 2015 3 19, p. 1–3)

2015 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/736, kuriuo uždraudžiamas tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimas į Sąjungą (OL L 117, 2015 5 8, p. 25–44)

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES reagavimo į neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais (COM(2014) 64 final, 2014 2 7)

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas“ (COM(2016) 87 final, 2016 2 26)

paskutinis atnaujinimas 27.07.2017

Top