Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugus atliekų vežimas ES viduje ir tarp ES bei ne ES šalių

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugus atliekų vežimas ES viduje ir tarp ES bei ne ES šalių

Europos Sąjunga (ES) turi sistemą, skirtą prižiūrėti ir kontroliuoti atliekų vežimą ES viduje ir tarp ES bei Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir ne ES šalių, kurios pasirašė Bazelio konvenciją.

DOKUMENTAS

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo.

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (ES) turi sistemą, skirtą prižiūrėti ir kontroliuoti atliekų vežimą ES viduje ir tarp ES bei Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir ne ES šalių, kurios pasirašė Bazelio konvenciją.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos atliekų vežimo kontrolės taisyklės, kuriomis siekiama pagerinti aplinkos apsaugą.

Juo taip pat į ES teisę įtraukiamos Bazelio konvencijos nuostatos ir peržiūrėtas 2001 m. EBPO sprendimas dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (t. y. kai atliekos yra perdirbamos, kad būtų gautas naudojamas produktas, arba paverčiamos kuru).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Teisės aktas taikomas atliekoms vežti:

tarp ES šalių ES viduje arba tranzitu per ne ES šalis;

kai jos iš ES eksportuojamos į ne ES šalis;

kai jos į ES importuojamos iš ne ES šalių;

tranzitu per ES vežant iš vienų ne ES šalių į kitas.

Jis taikomas beveik visoms atliekų rūšims, išskyrus radioaktyvias atliekas, laivuose susidariusias atliekas, vežimus, kuriems taikomi gyvūninės kilmės šalutinių produktų reglamento patvirtinimo reikalavimai, tam tikrų atliekų vežimus iš Arkties į ES, į ES įvežant tam tikras atliekas, susidariusias ginkluotosioms pajėgoms ar paramos organizacijoms krizinės padėties metu, ir pan.

Kontrolės procedūros

Atliekų vežimui yra nustatytos dvi kontrolės procedūros:

1.

bendri informacijos reikalavimai, nustatyti 18 straipsnyje, kuris paprastai taikomas vežant naudojimui skirtas atliekas, išvardytas III (atliekas, įvardytas „žaliajame sąraše“ kaip nepavojingos, kaip antai popierių ar plastiką) arba IIIA priede;

2.

išankstinio rašytinio pranešimo ir pritarimo procedūra, taikoma vežant kitas atliekas, įskaitant:

vežant atliekas, išvardytas IV priede (atliekas, įtrauktas į „gintarinį“ sąrašą, kuriose yra ir pavojingų, ir nepavojingų dalių) arba V priedo 2 dalyje (atliekas, įtrauktas į Europos atliekų sąrašą, pvz., mineralų kasybos, karjerų eksploatavimo ir fizinio bei cheminio apdorojimo atliekas);

vežant šalinimui skirtas atliekas, išvardytas III priede (atliekas išvardytas „žaliajame sąraše“).

Kitos nuostatos

Visos susijusios šalys turi užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos aplinkai saugiu būdu, laikantis ES ir tarptautinių taisyklių viso vežimo proceso metu, taip pat atliekas naudojant arba šalinant.

Pagal pranešimo procedūrą reikalaujama, kad susijusių šalių (išsiuntimo, tranzito ir paskirties šalių) kompetentingos institucijos išduotų išankstinį rašytinį pritarimą per 30 dienų.

Pranešėjas turi pareigą atsiimti atliekas, jei nustatoma, kad jų vežimas yra neteisėtas arba negali būti užbaigtas taip, kaip ketinta (įskaitant atliekų naudojimą ir šalinimą).

Prekybos draudimai

Šalinimui skirtų atliekų eksportas į ne ES šalis yra draudžiamas. Draudimas netaikomas, kai eksportuojamos atliekos, skirtos šalinimui ELPA šalyse, kurios yra pasirašiusios Bazelio konvenciją.

Naudojimui skirtų pavojingų atliekų (t. y. atliekų, kurios kelia pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai) eksportas yra draudžiamas, išskyrus į šalis, kurioms taikomas EBPO sprendimas.

Šalinimui ar naudojimui skirtų atliekų įvežimas iš ne ES šalių yra draudžiamas. Šis draudimas netaikomas įvežimui iš:

šalių, kurioms taikomas EBPO sprendimas;

ne ES šalių, kurios yra pasirašiusios Bazelio konvenciją;

šalių, kurios yra sudariusios dvišalius susitarimus su ES ar ES šalimis;

kitų teritorijų krizinės padėties metu.

Patikrų sistemos

2014 m. teisės aktas buvo iš dalies pakeistas, siekiant sustiprinti ES šalių patikros sistemas. Jame nustatyti būtiniausi patikros reikalavimai, ypatingą dėmesį skiriant probleminių atliekų srautams (t. y. pavojingoms atliekoms ir atliekoms, neteisėtai išsiųstoms išmetimui arba nestandartiniam tvarkymui). ES šalys turi parengti tikrinimo planus iki 2017 m.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2006 m. liepos 15 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie atliekų vežimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006

2006 7 15

-

OL L 190, 2006 7 12, p. 1-98

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 669/2008

2008 7 19

-

OL L 188, 2008 7 16, p. 7-15

Reglamentas (EB) Nr. 219/2009

2009 4 20

-

OL L 87, 2009 3 31, p. 109-154

Direktyva 2009/31/EB

2009 6 25

-

OL L 140, 2009 6 5, p. 114-135

Reglamentas (ES) Nr. 660/2014

2014 7 17

-

OL L 189, 2014 6 27, p. 135-142

Paskesni reglamento (EB) Nr. 1013/2006 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

DALINIS PRIEDŲ PAKEITIMAS

Reglamentas (EB) Nr. 1379/2007 (OL L 309, 2007 11 27, p. 7-20).

Reglamentas (EB) Nr. 669/2008 (OL L 188, 2008 7 16, p. 7-15).

Reglamentas (EB) Nr. 308/2009 (OL L 97, 2009 4 16, p. 8-11).

Reglamentas (ES) Nr. 664/2011 (OL L 182, 2011 7 12, p. 2-4).

Reglamentas (ES) Nr. 135/2012 (OL L 46, 2012 2 17, p. 30-32).

Reglamentas (ES) Nr. 255/2013 (OL L 79, 2013 3 21, p. 19-23).

Reglamentas (ES) Nr. 1234/2014 (OL L 332, 2014 11 19, p. 15-17).

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2007 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 801/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL L 179, 2007 7 7, p. 6-35).

Paskutinį kartą atnaujinta: 20.04.2015

Top