Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radioaktyviųjų atliekų gabenimo priežiūra ir kontrolė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Radioaktyviųjų atliekų gabenimo priežiūra ir kontrolė

ES reikalauja išankstinio leidimo gabenant radioaktyviąsias atliekas* - taip siekiama sumažinti pavojų visuomenės sveikatai.

DOKUMENTAS

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės

SANTRAUKA

ES reikalauja išankstinio leidimo gabenant radioaktyviąsias atliekas* - taip siekiama sumažinti pavojų visuomenės sveikatai.

KAM REIKALINGA ŠI DIREKTYVA?

  • Šia direktyva panaudotą branduolinį kurą leidžiama gabenti perdirbimui tarp ES šalių.
  • Radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro* gabenimui per sienas, jeigu jie siunčiami į, iš arba tranzitu gabenami per kurią nors ES šalį, reikia išankstinio leidimo.
  • Direktyva nustatoma, kad jeigu radioaktyviosios atliekos gabenamos neatsižvelgiant į direktyvos reikalavimus, jos privalo būti grąžintos į kilmės šalį.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Visoje ES taikoma gabenimo sistema

Sukuriama visoje ES taikoma privaloma sistema, naudojant standartinį kontrolės dokumentą.

Kai radioaktyviosios atliekos atgabenamos, išgabenamos arba tranzitu vežamos per ES šalis, apie tai būtina pranešti atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.

Norėdamas išsiųsti krovinį, jo turėtojas* privalo kreiptis į kompetentingas kilmės šalies institucijas.

Importuotojas, norėdamas gauti krovinį, privalo kreiptis į kompetentingas paskirties šalies institucijas.

Paskirties šalis ir, jei taikoma, tranzito šalis, turi pranešti kilmės šalies institucijoms apie suteiktą leidimą prieš išsiunčiant krovinį.

Kokių rūšių kroviniams ši direktyva netaikoma?

  • Panaudotų šaltinių* grąžinimui tiekėjui.
  • Perdirbtoms radioaktyviosioms atliekoms, skirtoms kitokiam naudojimui.
  • Gamtinėms radioaktyviosioms atliekoms, kurios susidarė ne dėl perdirbimo.

Šia direktyva draudžiama radioaktyviąsias atliekas eksportuoti į:

  • Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalis, kaip nustatyta Kotonu susitarime;
  • bet kokią kitą ES nepriklausančią šalį, kuri nepajėgia tvarkyti radioaktyviųjų atliekų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2008 m. gruodžio 25 d.

Daugiau informacijos pateikiama interneto svetainėje apie radioaktyviųjų medžiagų gabenimą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Radioaktyviosios atliekos - radioaktyviosios medžiagos, kurių nenumatoma toliau naudoti.

* Panaudotas kuras - branduolinis kuras, kuris buvo apšvitintas reaktoriaus aktyviojoje zonoje ir visam laikui iš jos pašalintas. Panaudotas kuras gali būti laikomas šaltiniu, kuris gali būti perdirbtas arba pakartotinai panaudotas, arba gali būti skirtas laidojimui.

* Turėtojas - bet koks fizinis asmuo arba organizacija, kurie rūpinasi radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto kuro gabenimo planavimu ir teisiškai už tai atsako prieš išsiunčiant siuntą.

* Panaudoti šaltiniai - šaltiniai, kurie nebenaudojami arba kurių neketinama naudoti veiklai, kuriai buvo išduotas leidimas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2006/117/Euratomas

2006 12 25

2008 12 24

OL L 337, 2006 12 5, p. 21-32

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. gruodžio 4 d. Komisijos rekomendacija 2008/956/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro eksporto į trečiąsias šalis kriterijų (Oficialusis leidinys L 338, 2008 12 17, p. 69-71)

2008 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimas 2008/312/Euratomas dėl Tarybos direktyvoje 2006/117/Euratomas numatyto radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės tipinio dokumento parengimo (Oficialusis leidinys L 107, 2008 4 17, p. 32-59)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Tarybos direktyvos 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės įgyvendinimas valstybėse narėse“ (COM(2013) 240 final, 2013 m. balandžio 25 d.)

paskutinis atnaujinimas 27.08.2015

Top