Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internetinė integruoto muitų tarifo (TARIC) duomenų bazė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Internetinė integruoto muitų tarifo (TARIC) duomenų bazė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Jame nustatomas teisinis TARIC, integruoto ES tarifo, pagrindas ir pateikiama bendra prekių kodavimo ir klasifikavimo sistema, vadinama „Kombinuotąja nomenklatūra“ (KN), būtina tvarkant ir skelbiant ES prekybos statistiką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • TARIC sudaro visi muitų tarifai ir tam tikros visai ES išorės prekybai galiojančios ES taisyklės. Jame neteikiama informacija, susijusi su nacionaliniais mokesčiais, pavyzdžiui, su PVM.
 • KN buvo sukurta sujungus Bendrojo muitų tarifo* nomenklatūrą ir Nimexe (ES statistinę nomenklatūrą).
 • TARIC yra pagrįstas KN. Jį sudaro papildomi poskyriai, vadinami „TARIC subpozicijomis“, naudojami prekėms, kurioms taikomos konkrečios muitų mokesčių normos priklausomai nuo jų kilmės, arba kai taikomos kitos prekybos politikos taisyklės.
 • Kiekviena KN subpozicija turi aštuonių skaitmenų kodo numerį. Pirmieji šeši skaitmenys nurodo suderintos sistemos pozicijas ir subpozicijas. Septintasis ir aštuntasis skaitmenys atskleidžia KN subpozicijas. Devintasis ir dešimtasis skaitmenys reiškia TARIC subpozicijas.
 • Reglamento I priede yra nustatytos muitų normos ir jis yra reguliariai atnaujinamas atsižvelgiant į:
  • pakeitimus, dėl kurių susitarta tarptautiniu lygmeniu;
  • pakeitimus, susijusius su statistikai keliamais reikalavimais, prekybos politika bei technologine ir prekybos raida, ir
  • poreikį tikslinti ar aiškinti tekstus.
 • Europos Komisija skelbia ir tvarko TARIC. Ji suteikia kodo numerius, atnaujina TARIC ir informuoja ES šalis apie pakeitimus. Prašymus pakeisti KN gali pateikti Komisija, ES šalys arba Europos prekybos federacijos.
 • Kiekvienais metais Komisija priima reglamentą, kuriame pateikiama visa KN ir Bendrojo muitų tarifo muitų normos su Tarybos ir Komisijos pataisomis. Reglamentas yra skelbiamas Oficialiajame leidinyje ne vėliau kaip iki spalio 31 d. ir taikomas nuo kitų metų sausio 1 d.
 • Komisijai padeda Muitų kodekso komitetas, kurį sudaro ES šalių atstovai. Komitetas yra įpareigotas nagrinėti visus su KN, TARIC ir kitomis nomenklatūromis susijusius klausimus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1987 m. rugsėjo 10 d.

KONTEKSTAS

 • TARIC, integruotas ES tarifas, yra duomenų bazė, apjungianti prekybos ir žemės ūkio teisės aktus ir muitų tarifus. Taip yra užtikrinamas vienodas jų taikymas ES šalyse ir aiškiai matomos priemonės, kurių turi imtis visi į ES importuojantys ir iš ES prekes eksportuojantys subjektai.
 • Daugiau informacijos žr.:
  • Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „TARIC“.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Bendrasis muitų tarifas: prekių klasifikavimo ir muitų normų, taikomų kiekvienai prekių rūšiai, derinys, taikomas visoje ES.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1–675)

Paskesni Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 28.11.2016

Top