Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurencinga Europos metalo pramonė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurencinga Europos metalo pramonė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos komunikatas (KOM(2008) 108 galutinis) dėl metalo pramonės konkurencingumo – ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Šiuo komunikatu nustatomos plačios gairės, kaip skatinti Europos Sąjungos (ES) metalo pramonę ir kitas suinteresuotas šalis sutelkti dėmesį į inovacijas ir energijos tiekimą konkurencingomis kainomis, nekenkiant aplinkai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Savybės

Metalo pramonė pasižymi dviem pagrindiniais ypatumais:

 • kapitalo intensyvumu: reikalingos labai didelės investicijos į technologijas ir įrenginius, kurie naudojami labai ilgai;
 • dideliu energijos sunaudojimu: šios pramonės šakos labai imlios energijai (10–37 % gamybos sąnaudų).

Problemos

Komunikate išdėstomos įvairios problemos, su kuriomis susiduria metalo pramonė, tarp kurių yra:

 • žaliavų svarba: didelė priklausomybė nuo rūdos ir koncentratų* iš ES nepriklausančių šalių;
 • vieta ir svarba ES ekonomikai: metalo pramonė yra sektorių, įskaitant gamybos sektorius (pvz., automobilių ir statybos), tinklo dalis. 2005 m. pramonės apyvarta sudarė 5 % visos ES gamybos pramonės;
 • pramonės struktūra ir mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ): MVĮ, kurios nori įsisteigti ir veikti metalo pramonėje, reikia didelių kapitalo investicijų, todėl struktūrinės kliūtys trukdo joms patekti į šią pramonę. Rinkoje dominuoja didelės įmonės, kurios dažnai veikia pasauliniu lygmeniu;
 • globalizacijos ir naujų sparčiai augančios ekonomikos šalių poveikis: daugeliu metalo gaminių ir jų žaliava prekiaujama pasaulinėje rinkoje. Augančios ekonomikos šalių vystymasis padidino paklausą, sukėlė spaudimą žaliavoms ir pakėlė kainas;
 • konkurencingumas: ES šalių pasaulyje užimama metalo gaminių gamybos dalis mažėja, o ES metalo pramonė labai priklauso nuo energijos kainų ir importuojamų medžiagų;
 • socialinė perspektyva: plieno sektoriaus darbo jėga senėja, todėl reikia geriau išnaudoti esamas mokymo struktūras;
 • aplinka: metalo pramonės gamyba yra imli energijai ir daro poveikį aplinkai.

Integruotasis metodas

Europos Komisija pasiūlė integruotąjį metodą, kaip pagerinti pramonės konkurencingumą, įskaitant:

 • gerai veikiančiomis energetikos rinkomis užtikrinti energijos tiekimą konkurencingomis kainomis;
 • sukurti sąlygas, kad sektorius galėtų įgyvendinti ES aplinkosaugos tikslus ir siekti artėti prie užsibrėžtų klimato kaitos mažinimo tikslų;
 • skatinti mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas;
 • sukurti atvirą ir konkurencingą pasaulinę rinką bei pašalinti kliūtis prekybai metalais ir žaliavomis.

Šių bendrų tikslų turėtų būti siekiama įgyvendinant ES programas ir specialius veiksmus įvairiose politikos srityse. Tą turėtų daryti nacionalinės valdžios institucijos ir Komisija.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Koncentratai: produktas, kuris paprastai išgaunamas metalo rūdos kasyklose iš rūdos pašalinus nešvarumus ir sukoncentravus metalą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl metalo pramonės konkurencingumo – ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis (KOM(2008) 108 galutinis, 2008 2 22)

paskutinis atnaujinimas 17.01.2017

Top