Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bendrosios rinkos veikimo ES vartotojams užtikrinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bendrosios rinkos veikimo ES vartotojams užtikrinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2008) 31 galutinis) „Vartotojams teikiamos bendrosios rinkos naudos stebėsena: vartotojų rinkų rezultatų suvestinė“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

 • Šiuo komunikatu 2008 m. buvo sukurtos vartotojų rezultatų suvestinės.
 • Jame pateikiama pradinė metodika, kuria naudojantis buvo rengiami vartotojų rinkų ir pirmosios vartotojų rinkų rezultatų suvestinės rezultatų vertinimai.
 • Be to, šiame komunikate teikiami pasiūlymai dėl stebėsenos gerinimo, visų pirma parengiant suderintą vartotojų skundų klasifikavimo sistemą ES lygmeniu ir įtraukiant papildomus sektorius.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kas yra vartotojų rinkų rezultatų suvestinė?

Tai yra vartotojų rinkų stebėsenos priemonė. Sudarant šią suvestinę atsižvelgiama ne tik į produktų kainą bei saugą, bet ir į vartotojų pasitenkinimą.

Vartotojų prekių rinkų stebėsena

Vartotojų prekių rinkų stebėsenos procesą sudaro du etapai:

 • tyrimo etapas, kurio metu nustatoma, kurie sektoriai veikia netinkamai;
 • analizės etapas, kurio metu nustatomos netinkamo veikimo priežastys.

Tyrimo etapas

Jo metu tiriami trys rinkos aspektai:

 • 1.

  Vartotojų rinkų nustatymas.

Bendrajai įvairių sektorių veiklai ištirti naudojami šie penki rodikliai:

 • vartotojų skundai;
 • kainų lygis;
 • vartotojų pasitenkinimas;
 • perėjimas prie kitų produktų ar paslaugų;
 • produktų ir paslaugų sauga.
 • 2.

  Bendrosios mažmeninės rinkos integracijos vertinimas.

 • Mažmeninės vidaus rinkos integracijos lygį galima nustatyti pagal duomenis apie mažmenininkų iš kitų šalių skaičių, tiesiogines tarpvalstybines ES investicijas ir ES vidaus mažmeninę prekybą.
 • Be to, svarbu įvertinti vartotojų požiūrį į tokio pobūdžio pirkimą ir problemas, su kuriomis jie susiduria.
 • 3.

  Vartotojų aplinkos ES šalyse palyginimas.

Siekiant įvertinti skirtingą vartotojų aplinką, nagrinėjami šie aspektai:

 • teisės aktų vykdymo užtikrinimas;
 • teisių gynimas ir vartotojų pateikti vertinimai apie teisių gynimą;
 • vartotojų organizacijos ir vartotojų pasitikėjimas jomis;
 • vartotojų išprusimo rodikliai, visų pirma išsilavinimo, žinių, gebėjimų ir informuotumo lygis.

Analizės etapas

Šiuo etapu tiriamos įvairios temos, kaip antai:

 • vartotojų išprusimas;
 • žala vartotojams;
 • importo kainų ir vartotojų kainų santykis;
 • teisiniai rodikliai;
 • teisinių reikalavimų laikymasis;
 • kokybė, visų pirma inovacijų diegimo lygis, sveikata ir aplinka;
 • prieinamumas ir įperkamumas;
 • sąveikumas, t. y. sistemos ar produkto gebėjimas veikti su kitais produktais.

Vartotojų rezultatų suvestinės tobulinimas nuo 2008 m.

Nuo 2008 m. yra sudaromos ir skelbiamos dviejų rūšių vartotojų rezultatų suvestinės.

 • Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė, atspindinti daugiau nei 40 vartotojų rinkų veikimą remiantis pagrindiniais rodikliais, kaip antai pasitikėjimu, kad pardavėjai atsižvelgia į:
  • vartotojų teisių apsaugos taisykles;
  • pasiūlymų palyginamumą;
  • rinkoje esančias galimybes rinktis;
  • vartotojų lūkesčius ir
  • žalą dėl problemų, su kuriomis susiduria vartotojai.
 • Šioje rezultatų suvestinėje taip pat stebimi ir analizuojami kiti rodikliai, kaip antai perėjimas prie kitų prekių ar paslaugų ir kainos.
 • Vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė atspindi nacionalines vartotojų sąlygas trijose srityse:
  • žinių ir pasitikėjimo;
  • atitikties ir vykdymo užtikrinimo;
  • skundų ir ginčų sprendimo.
 • Ši rezultatų suvestinė tiria ES mažmeninės rinkos integracijos pažangą.
 • Nuo 2013 m. šios dvi suvestinės yra skelbiamos kas dveji metai.
 • 2013–2015 m. bendradarbiaujant su Jungtiniu tyrimų centru buvo atlikta išsami vartotojų rezultatų suvestinėms sudaryti naudojamos metodikos peržiūra. Atsižvelgiant į šią peržiūrą ankstesnė metodika buvo pakeista.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas „Vartotojams teikiamos bendrosios rinkos naudos stebėsena: vartotojų rinkų rezultatų suvestinė“ (KOM(2008) 31 galutinis, 2008 1 29)

paskutinis atnaujinimas 23.01.2017

Top