Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES institucijų bendradarbiavimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES institucijų bendradarbiavimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnis

KOKS ŠIO SUTARTIES STRAIPSNIO TIKSLAS?

 • Europos Sąjungos (ES) sutarties 13-ame straipsnyje išvardijamos ES institucijos ir nurodoma, jog jos turi „tarpusavyje lojaliai bendradarbiauti“.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Įvairios ES institucijos turi siekti:
  • skatinti Europos Sąjungos vertybes (pagarbą žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisinei valstybei ir žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises);
  • įgyvendinti ES tikslus (pagrindiniai tikslai: skatinti taiką, ES vertybes ir savo piliečių gerovę);
  • ginti ES, plačiosios visuomenės ir ES šalių interesus;
  • užtikrinti ES politikos ir veiklos nuoseklumą, veiksmingumą ir tęstinumą.
 • Institucijos:
 • Kiekviena institucija veikia pagal jai suteiktus sutarties įgaliojimus, nustatytą tvarką ir tikslus ir privalo bendradarbiauti su kitomis institucijomis.
 • Parlamentas, Taryba ir Komisija glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje ir pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 295 straipsnį gali sudaryti tarpinstitucinius susitarimus. Tokių susitarimų pavyzdžiai:
 • Kaip ES institucijoms dirbti kartu taip pat gali būti nustatyta kituose sutarties straipsniuose, pavyzdžiui:
  • SESV 284 straipsnyje, kuriame reglamentuojami Tarybos ir ECB santykiai. Pagal šį straipsnį, ECB pirmininkas turi būti pakviestas dalyvauti Tarybos posėdžiuose, kai banko tikslai ir uždaviniai yra įtraukti į darbotvarkę. ECB metų ataskaita turi būti siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai bei Europos Vadovų Tarybai.
  • SESV 134 straipsnyje, pagal kurį ES šalys, Komisija ir ECB dirba kartu Ekonomikos ir finansų komitete.
 • Tačiau institucijų darbas ir bendradarbiavimas taip pat nustatomi remiantis:
  • per daugelį metų išsivysčiusia praktika;
  • atitinkamomis institucijų darbo tvarkos taisyklėmis ir
  • kiekvienu atveju atskirai, kaip antai ECB ir Parlamento susitarimo dėl atskaitomybės ir skaidrumo Europos bankų priežiūros srityje atveju. Šio susitarimo išvada buvo specialiai įrašyta į Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 dėl ECB užduočių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra, 20 straipsnio 8 dalį.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 22)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 295 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 175)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 134 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 105–106)

paskutinis atnaujinimas 08.08.2016

Top