Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verslo perdavimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verslo perdavimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2006) 117 galutinis) „Verslo perdavimas – Sėkmingai tęsti naujai pradėjus“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

 • Šiuo komunikatu pabrėžiama, kaip sėkmingas verslo perdavimas suteikia svarbių galimybių augimui ir užimtumui. Todėl labai svarbu apsaugoti įmones nuo užsidarymo dėl verslo perdavimui trukdančių teisinių ir mokestinių kliūčių.
 • Šiame Europos Komisijos komunikate pateikiama Europos Sąjungos (ES) šalims skirtų rekomendacijų, kaip sudaryti tinkamas sąlygas verslo perdavimui.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Įmonės savininkui išėjus į pensiją, įmonė dažnai nutraukia veiklą. Dėl teisinių, fiskalinių ir psichologinių sunkumų daugelis klestinčių įmonių perdavimų žlunga. Rasti paveldėtoją nėra lengva, ypač dabar, kai įmonės paprastai perduodamos trečiosioms šalims, o ne šeimos nariui. Be to, dauguma europiečių pageidauja būti samdomi darbuotojai, o verslininkai labiau linkę kurti, o ne perimti verslą.
 • Tačiau esamo verslo perėmimas turi daug privalumų (sukurta gamybos struktūra, klientų tinklas, praktinė patirtis, įtvirtintas vardas ir pan.). Sėkmingas verslo perdavimas taip pat atneša naudos augimui ir vaidina esminį vaidmenį siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. Pavyzdžiui, dabartinėse įmonėse vidutiniškai išlaikomos penkios darbo vietos, o tik įsikūrusiose įmonėse sukuriamos vidutiniškai dvi darbo vietos.
 • Verslo perdavimas yra praktika, kuri įsitvirtins per artimiausią dešimtmetį. Trečdalis ES įmonių savininkų iš verslo pasitrauks per ateinančius dešimt metų. Paskaičiuota, kad tai kasmet paveiks maždaug 690 000 mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) bei 2,8 mln. darbo vietų. Būtent todėl būtina sukurti verslo perdavimui palankias sąlygas.
 • Tam Komisija siūlo ES šalims įvairių patobulinimų.
 • 1.

  Ilgesnis politinis dėmesys verslo perdavimui

ES šalys turėtų nuosekliai propaguoti įmonių perdavimą kaip alternatyvą naujo verslo pradėjimui. Pavyzdžiui, jos turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti perdavimams skirtas paramos priemones, panašias į tas, kurios taikomos verslo kūrimui.

 • 2.

  Suinteresuotųjų subjektų geresnis informavimas

 • Šiuo metu trūksta pastangų informuotumo didinimo srityje. Tik pusė ES šalių ėmėsi atitinkamų veiksmų. Kaip ir į pensiją išeinantiems įmonių savininkams, galimiems naujiems verslininkams turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys, nes esamos įmonės perėmimas dažnai yra puiki alternatyva įmonės kūrimui. Komisija rekomenduoja imtis daugiau veiksmų geriau informuojant įmonių savininkus apie būtinybę iš anksto planuoti verslo perdavimą, pavyzdžiui, per prekybos rūmus ar kitus kontaktinius punktus, kaip antai mokesčių konsultantus, buhalterius ar bankus.
 • Komisija taip pat ragina ES šalis skatinti kuravimo sistemas ir taip padėti įmonių savininkams verslo perdavimo metu.
 • ES šalys turėtų numatyti tiesiogines priemones, kaip geriau informuoti įmonių savininkus, pavyzdžiui, siunčiant laiškus tam tikrą amžių pasiekusiems įmonių savininkams.
 • 3.

  Lengvesnis įmonės teisinio statuso pakeitimas

Paveldėjimo sutartys, partnerystės susitarimai, ribotosios atsakomybės bendrovių steigimas ir pertvarkymas – visa tai yra teisėtos priemonės, kurias galima panaudoti, kad būtų išvengta įmonės uždarymo. Pavyzdžiui, mirus įmonės savininkui ar partneriui, paveldėjimo sutartis, kuri yra draudžiama daugelyje šalių, partnerystės susitarimas arba ribotosios atsakomybės bendrovės įsteigimas leidžia užtikrinti veiklos tęstinumą. Keičiant teisinį statusą įmonė, kuri bus perduota, gali būti teisiškai restruktūrizuota, kad būtų išvengta likvidavimo.

 • 4.

  Geresnis verslo perdavimo finansavimas

 • Finansinė aplinka retai būna palanki verslo perdavimui. Iš tikro perduodant verslą kyla nemažai sunkumų:
  • tam reikia daugiau kapitalo nei įmonės sukūrimui, tačiau verslo kūrimui skirtų finansinių priemonių dažnai nepakanka verslo perdavimui;
  • bankai dažnai mano, kad verslo perdavimo finansavimas yra per brangus ir per rizikingas, visų pirma mažųjų įmonių atveju;
  • kartais sunku laiku rasti finansinį sprendimą. Dažnai sprendimas būna nuosavo kapitalo ir paskolos derinimas.
 • Komisija rekomenduoja, kad ES šalys sudarytų tinkamas finansines sąlygas, pavyzdžiui, teiktų paramą verslo pradžiai, paskolas ir garantijas. Nuosavo kapitalo investicijų į MVĮ garantijos turėtų apimti vietos ir regionų lėšų investicijas į pradinį ir (arba) verslo pradžios kapitalą ir sutvirtinamąjį finansavimą (nuosavo kapitalo ir skolintojo kapitalo derinimas).
 • 5.

  Mokestinės paskatos verslo perdavimui

Nors daugelyje šalių perduoti verslą šeimos nariams tapo lengviau, reikia labiau skatinti verslo perdavimą trečiosioms šalims, šiam tikslui pasitelkiant atleidimą nuo pajamų mokesčių už pelną, įgytą pardavus įmonę, specialias pajamų mokesčių nuolaidas, kai pardavimo pajamos yra investuojamos į kitą įmonę arba naudojamos įmonės savininko išėjimo į pensiją finansavimui, arba darbuotojų investicijų į savo įmonę atleidimą nuo mokesčių.

 • 6.

  Skaidrios verslo perdavimo rinkos

Nešališkų paslaugų teikimas potencialiems pirkėjams ir padavėjams turėtų leisti kurti skaidrias verslo perdavimo rinkas. Kai kuriose šalyse šios atsakomybės imasi prekybos rūmai.

Siekiant įgyvendinti visas šias rekomendacijas, reikia sukurti palankią infrastruktūrą, kuria pasinaudotų šimtai tūkstančių įmonių, kurios per ateinančius metus turės būti perduotos. Šia įgyvendinimo infrastruktūra naudosis ES šalys, jų nacionalinės, regionų ir vietos administracijos ir paramos organizacijos. Visų pirma tai apims rėmėjų informavimą, dėstytojų kvalifikacijos kėlimą ir mokymo medžiagos rengimą.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Lisabonos Bendrijos augimo ir užimtumo programos įgyvendinimas – Verslo perdavimas – Sėkmingai tęsti naujai pradėjus“ (KOM(2006) 117 galutinis, 2006 3 14)

paskutinis atnaujinimas 01.12.2016

Top