Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teisė gauti advokatą (pasiūlymas)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Teisė gauti advokatą (pasiūlymas)

Siūloma direktyva siekiama užtikrinti visoje Europos Sąjungoje (ES) įtariamųjų ir kaltinamųjų baudžiamosiose bylose teisę gauti advokatą ir apie suėmimą informuoti savo artimuosius (ir konsulines įstaigas, jei asmenys yra užsienyje).

PASIŪLYMAS

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [COM(2011) 326 final - Not published in the Official Journal] (Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymas dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir teisės susisiekti po sulaikymo (KOM(2011) 326 galutinis – neskelbta Oficialiajame leidinyje)).

SANTRAUKA

Teisė į gynybą ir teisingą bei nešališką bylos nagrinėjimą su teise gauti advokatą patvirtinta Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijoje (EN) (FR).

Siekiant užtikrinti šią teisę visiems įtariamiems ir kaltinamiems asmenims baudžiamojoje byloje ES teritorijoje, Komisija pateikia pasiūlymą dėl bendrų minimalių standartų visose valstybėse narėse.

Nuostatos

Baudžiamajame procese teisė gauti advokatą turi būti užtikrinta šiems asmenims:

Jei šie asmenys suimami teisminio proceso metu, jie turi teisę susisiekti su mažiausiai vienu pasirinktu asmeniu, pavyzdžiui, su vienu iš tėvų ar darbdaviu. Užsienio valstybių piliečiai turi teisę susisiekti su savo šalies ambasada ar konsulatu.

Šios teisės taikomos nuo to laiko, kai asmuo informuojamas, kad yra įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą, ir galioja iki teisminės procedūros pabaigos. Asmenys, kuriems įteiktas Europos arešto orderis, turi pasinaudoti savo teisėmis iš karto po suėmimo.

Įgyvendinimas

Kiekvienas įtariamasis ar kaltinamasis baudžiamojoje byloje turi turėti galimybę gauti advokatą kuo greičiautoliau nurodytais atvejais:

  • per bylos nagrinėjimą;
  • kai teismo byla ar įrodymų rinkimas reikalauja ar leidžia asmeniui dalyvauti;
  • po suėmimo.

Asmuo, kuriam išduotas Europos arešto orderis, gali pasinaudoti tos valstybės narės advokato paslaugomis, kurioje jis buvo sulaikytas, bei tos, kuri išdavė orderį. Tos šalies, kuri išdavė orderį, advokatas negali rūpintis byla vienas, jis turi bendradarbiauti su kitu advokatu, kad prašomas išduoti asmuo galėtų pasinaudoti savo teisėmis.

Įtariamasis ar kaltinamasis turi teisę susitikti su savo advokatu. Susitikimai turi vykti tiek laiko ir taip dažnai, kad būtų užtikrintas veiksmingas naudojimasis teise į gynybą.

Advokatui turi būti leidžiama dalyvauti bet kokioje apklausoje ar bylos nagrinėjime, naudojant bet kokią tiriamąją priemonę ar renkant įrodymus, jei nacionalinės teisės reikalavimu ar leidimu turi dalyvauti įtariamasis ar kaltinamasis. Jam taip pat turi būti suteikta galimybė patekti į sulaikymo vietą ir patikrinti kalinimo sąlygas.

Visi bet kokia forma vykstantys pokalbiai tarp advokato ir jo kliento yra konfidencialūs.

Jei pažeidžiama teisė gauti advokatą, įtariamasis ar kaltinamasis turi teisę pasinaudoti gynybos priemonėmis, sudarant tokią situaciją, kokia būtų buvusi, jei pažeidimas nebūtų įvykęs. Visi pareiškimai ar įrodymai, gauti pažeidžiant teisę gauti advokatą, negali būti panaudoti prieš jį.

Išimtys

Jei yra išskirtinių aplinkybių ir gavus teisminės institucijos leidimą, teisė gauti advokatą, bendrauti su trečiaisiais asmenimis, savo šalies ambasada ar konsulatu gali būti sustabdyta. Išimties taikymas turi būti pateisinamas būtinybe užkirsti kelią pavojui asmens gyvybei ar fiziniam sužalojimui. Bet kuriuo atveju ši išimtis neturėtų būti grindžiama tik inkriminuojamos nusikalstamos veikos sunkumu. Ji turi būti proporcinga padėčiai, trukti kuo trumpiau ir nepakenkti procesui.

Įtariamas arba kaltinamas asmuo taip pat gali atsisakyti advokato paslaugų. Šis atsisakymas turi būti savanoriškas ir nekeliantis abejonių. Asmuo turi būti informuojamas apie šio sprendimo pasekmes ir sugebėti jas suprasti.

Kontekstas

Įtariamųjų ar kaltinamųjų procesinių teisių baudžiamojoje byloje stiprinimas yra vienas iš Stokholmo programos tikslų. Šis pasiūlymas yra dalis priemonių, įskaitant direktyvą dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas ir kitą, dėl kurios vyksta derybos, dėl teisės gauti informaciją.

Pasiūlymas įsigalios tik tada, kai Europos Parlamentas ir Taryba jį apsvarstys ir priims. Galutinis direktyvos tekstas gali skirtis nuo Komisijos pasiūlymo.

Nuorodos

Pasiūlymas

Oficialusis leidinys

Procedūra

KOM(2011) 326

2011/154/COD

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos rezoliucija dėl veiksmų plano siekiant stiprinti įtariamųjų ar kaltinamųjų procesines teises baudžiamosiose bylose (OL C 295, 2009 12 4).

Paskutinį kartą atnaujinta: 13.10.2011

Top