Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevencija ir kova su prekyba žmonėmis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevencija ir kova su prekyba žmonėmis

Prekyba žmonėmis visame pasaulyje laikoma vienu sunkiausių nusikaltimų. Tai - šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas. Ši direktyva nustato visoje Europos Sąjungoje (toliau - ES) taikomas kovos su šiuo baisiu reiškiniu taisykles.

DOKUMENTAS

2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR.

SANTRAUKA

Prekyba žmonėmis visame pasaulyje laikoma vienu sunkiausių nusikaltimų. Tai - šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas. Ši direktyva nustato visoje Europos Sąjungoje (toliau - ES) taikomas kovos su šiuo baisiu reiškiniu taisykles.

KAM REIKALINGA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įtvirtinta minimalias bendras taisykles, leidžiančias aptikti prekybos žmonėmis nusikaltimus ir skirti bausmes. Joje taip pat numatytos priemonės, skirtos geriau užkirsti kelią šiam reiškiniui ir apsaugoti aukas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Apibrėžtys

  • Baudžiama už šias tyčines veikas: asmenų verbavimą, vežimą, perdavimą, laikymą ar priėmimą panaudojant jėgą, kai šios veikos tikslas yra išnaudojimas.
  • Išnaudojimas apima bent jau: i) prostituciją arba seksualinį išnaudojimą, ii) priverstinį darbą arba paslaugas (įskaitant elgetavimą, vergiją, išnaudojimą įtraukiant į nusikalstamą veiką, arba organų išėmimą).

Sankcijos: šioje direktyvoje nustatoma, kad už nurodytą nusikalstamą veiką būtų baudžiama ne trumpesnėmis kaip penkeri metai laisvės atėmimo bausmėmis arba ne trumpesnėmis kaip dešimt metų laisvės atėmimo bausmėmis, esant sunkinančioms aplinkybėms, jeigu veika buvo padaryta ypač pažeidžiamai aukai (pavyzdžiui, vaikams) arba buvo padaryta nusikalstamos organizacijos.

Baudžiamasis persekiojimas: ES šalys gali patraukti baudžiamojon atsakomybėn savo piliečius už kitoje ES šalyje padarytas veikas ir naudotis tokiomis tyrimo priemonėmis, kaip antai slaptas pokalbių klausymasis (telefono pokalbių arba susirašinėjimo el. paštu sekimas).

Parama aukoms: prieš baudžiamąjį procesą, jo metu ir atitinkamą laikotarpį po jo aukoms turi būti teikiama pagalba, kad jos galėtų naudotis teisėmis, kurias teikia aukų statusas baudžiamajame procese. Tokia pagalba gali apimti priėmimą į prieglaudą, medicininės arba psichologinės pagalbos suteikimą ir informacijos bei vertimo žodžiu paslaugas.

Vaikams ir paaugliams (jaunesniems negu 18 metų) numatomos papildomos priemonės, kaip antai fizinė ir psichosocialinė parama, galimybė mokytis ir, jeigu taikytina, galimybė paskirti globėją arba atstovą. Juos tinkamose patalpose turi nedelsiant apklausti kvalifikuoti specialistai.

Nukentėjusieji turi teisę į policijos apsaugą ir teisinę pagalbą, kad galėtų reikalauti kompensacijos.

Prevencija: ES šalys turi imtis atitinkamų priemonių, skirtų:

  • sumažinti prekybą žmonėmis skatinančią paklausą;
  • pradėti sąmoningumo didinimo kampanijas ir mokyti pareigūnus, kad jie galėtų atpažinti prekybos žmonėmis aukas ir galimas aukas bei mokėtų su jomis elgtis.

Siekiant užtikrinti nuoseklų ir suderintą požiūrį, sprendžiant šį reiškinį, buvo paskirtas ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorius.

Siekiant padėti nacionalinėms institucijoms kontroliuoti piktnaudžiavimą teise laisvai judėti, Komisija paskelbė fiktyvių santuokų tarp ES piliečių ir trečiųjų piliečių vadovą. Kai kurios priverstinės santuokos taip pat gali apimti tam tikrus prekybos žmonėmis aspektus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva įsigaliojo 2011 m. balandžio 15 d., ir jos nuostatos turėjo būti perkeltos į ES šalių nacionalinės teisės aktus ne vėliau kaip 2013 m. balandžio 6 d.

BENDROJI INFORMACIJA

Prekybą žmonėmis aiškiai draudžia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (5 straipsnis), tad ES šiam reiškiniui spręsti sukūrė išsamią teisinę ir politinę sistemą, kurią, visų pirma, sudaro ši direktyva (2011/36/ES) ir Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija (2012-2016 m.).

Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėse, kuriose pateikta „Drauge prieš prekybą žmonėmis“ politika ir teisės aktai, Eurostato 2015 m. leidinyje, skirtame šiai temai, ir Pagrindinių teisių agentūros 2014 m. leidinyje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2011/36/ES

2011 4 15

2013 4 6

OL L 101, 2011 4 15, p. 1-11

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: „Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija 2012-2016 m.“ (COM(2012) 286 final, 2012 m. birželio 19 d.).

ES planas dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir procedūrų (Oficialusis leidinys C 311, 2005 m. gruodžio 9 d., p. 1-12).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai: „Pagalba nacionalinėms institucijoms kovojant su piktnaudžiavimu teise laisvai judėti. Vadovas, kaip spręsti ES piliečių ir ne ES piliečių galimų fiktyvių santuokų problemą atsižvelgiant į ES teisės nuostatas dėl laisvo ES piliečių judėjimo“ (COM(2014) 604 final, 2014 m. rugsėjo 26 d.).

Komisijos tarnybų darbo dokumentas: vidurio laikotarpio ataskaita dėl Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategijos įgyvendinimo (SWD(2014), 318 final, 2014 m. spalio 17 d.).

paskutinis atnaujinimas 03.03.2015

Top