Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aukų teisių stiprinimas ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aukų teisių stiprinimas ES

Šio ES teisės akto tikslas - užtikrinti apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimą civilinėse bylose siekiant sustiprinti aukų teises ES.

DOKUMENTAS

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose (OL L 181, 2013 6 29).

SANTRAUKA

Šiuo ES reglamentu nustatomos ES valstybėse narėse paskirtų apsaugos priemonių civilinėse bylose paprasto ir greito pripažinimo mechanizmo taisyklės.

Pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad persikėlus ar keliaujant smurto (pavyzdžiui, buitinio smurto) aukos ar asmenys, kurių fizinei ir psichinei neliečiamybei ar laisvei gresia pavojus ir kuriems taikomos apsaugos priemonės kurioje nors ES šalyje, turėtų tokią pačią apsaugą kitose ES šalyse be laiko reikalaujančių procedūrų.

Apsaugos priemonėmis, taikomomis vienoje ES šalyje, siekiama apsaugoti smurto aukas (pavyzdžiui, buitinio smurto, persekiojimo ar smurto prieš vaikus aukas), jeigu to asmens fizinei ir psichinei neliečiamybei ar laisvei gresia pavojus.

Apsaugos priemones skiria teisminės ar kitos valdžios institucijos asmens, kuriam gresia pavojus, prašymu. Daugelis tokių priemonių yra paskiriamos be pavojų keliančio asmens iškvietimo, ypač jeigu vadovaujamasi skubos tvarka.

Vis daugiau žmonių persikelia į užsienį arba keliauja užsienyje. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad vienoje ES šalyje suteikta laikina apsauga būtų be laiko reikalaujančių procedūrų užtikrinta asmeniui keliaujant arba persikeliant į kitą ES šalį.

Standartizuota daugiakalbė pažyma paspartina procesą, užtikrindama, kad ES šalis, į kurią asmuo, kuriam gresia pavojus, kreipiasi, pripažintų apsaugos priemonę, kurią paskyrė pirmoji ES šalis be jokių tarpinių formalumų.

Pažymoje pateikiama visa informacija, reikalinga dėl apsaugos priemonės pripažinimo ir, jeigu taikytina, vykdymo. Pažymos išdavimo tvarka yra tokia:

  • pirmos šalies kompetentinga valdžios institucija išduoda pažymą dėl asmens apsaugos ir informuoja pavojų keliantį asmenį (saugomo asmens prašymu taip pat gali būti pateiktas prašymo vertimas);
  • saugomas asmuo pateikia pažymą ir apsaugos priemonės kopiją antros šalies kompetentingai valdžios institucijai, kuri užtikrina jos vykdymą, atlikdama bet kokius apsaugos priemonės faktinių elementų patikslinimus, jeigu jų reikia.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 606/2013

2015 1 11

-

OL L 181, 2013 6 29

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES , kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR(OL L 315, 2012 11 14).

Direktyva pakeičiamos Pamatinio sprendimo 2001/220/TVR nuostatos dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose. Ja siekiama propaguoti teisę į orumą, gyvybę, fizinę ir psichinę neliečiamybę, laisvę ir saugumą, teisę į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui, teisę į nuosavybę, nediskriminavimo principą, moterų ir vyrų lygybės principą, vaiko, pagyvenusių žmonių ir asmenų su negalia teises ir teisę į teisingą teismo procesą, t. y. nusikaltimų aukų apsaugos būtiniausius standartus ES lygmeniu.

Paskutinį kartą atnaujinta: 07.03.2014

Top