Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tėvų pareigos ir vaikų apsauga (Hagos konvencija)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tėvų pareigos ir vaikų apsauga (Hagos konvencija)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2003/93/EB dėl 1996 m. Hagos konvencijos dėl tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių tarptautinių teisinių aspektų

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

 • Šis sprendimas leidžia ES šalims pasirašyti Hagos konvenciją.
 • Konvencijoje išdėstytos taisyklės, kuriomis siekiama pagerinti vaikų apsaugą tarptautinėse situacijose ir išvengti konfliktų tarp skirtingų nacionalinės teisės sistemų.

Visos ES šalys yra pasirašiusios Hagos konvenciją. Tai reiškia, kad jos gali vadovautis bendromis teisės normomis bendraudamos su ES nepriklausančiomis šalimis, kurios yra pasirašiusios konvenciją, siekiant apsaugoti vaikus tarptautinių ginčų atveju.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kam tai taikoma?

Konvencija siekiama suteikti tarptautinę apsaugą vaikams iki 18 m., nustatant:

 • valstybę, kurios institucijos turi jurisdikciją imtis priemonių apsaugoti vaiką ar jo turtą;
 • kokią teisę reikia taikyti vykdant šią jurisdikciją;
 • tėvų pareigoms taikytiną teisę;
 • kad apsaugos priemonės būtų pripažintos ir vykdomos visose pasirašiusiose šalyse;
 • bendradarbiavimą tarp pasirašiusiųjų šalių.

Vaiko apsaugai skirtos priemonės yra susijusios su:

 • tėvų pareigomis;
 • globos teisėmis;
 • globa;
 • vaiko atstovavimu;
 • vaiko įkurdinimu globėjo šeimoje ar kitokios globos teikimu;
 • tos globos priežiūra;
 • vaiko turto administravimu.

Kuri šalis yra atsakinga?

Šalis, kuri turi jurisdikciją teikti apsaugos priemones, paprastai yra šalis, kurioje vaikas dažniausiai gyvena.

Toliau pateiktais atvejais, tai yra šalis, kurioje jie gyvena šiuo metu:

 • vaikai pabėgėliai ir vaikai, kurie yra tarptautiniu mastu perkeliami;
 • vaikai, kurių nuolatinės gyvenamosios vietos nustatyti negalima;
 • ekstremaliųjų situacijų atveju (neprivaloma).

Išimtis

Jei manoma, kad kita šalis konkrečiu atveju galėtų geriau įvertinti vaiko interesus, jai gali būti leidžiama prisiimti jurisdikciją.

Kuri teisė yra taikoma?

 • Jurisdikciją vykdanti šalis taiko savo teisę.
 • Tačiau, atsižvelgdama į vaiko interesus, ji gali išimties tvarka taikyti ar atsižvelgti į kitos valstybės, su kuria padėtis yra artimai susijusi, teisę.
 • Teisę, kurią nurodo ši konvencija, galima atsisakyti taikyti tik tuo atveju, jei, atsižvelgiant į vaiko interesus, jos taikymas aiškiai prieštarautų viešajai tvarkai.

Pripažinimas ir vykdymas

 • Priemonės, kurias pagal šią konvenciją taiko pasirašiusi šalis, siekdama apsaugoti vaiką arba jo turtą, turi būti pripažįstamos visose kitose pasirašiusiose šalyse.
 • Šalis gali atsisakyti pripažinti priemones tik nedaugeliu atvejų, kaip nurodyta konvencijoje.
 • Kai apsaugos priemonės paskelbiamos vykdytinomis kitoje šalyje, ta šalis privalo vykdyti jas, tarsi jų būtų imtasi tos valstybės institucijų, laikydamasi savo įstatymų.

Bendradarbiavimas

 • Kiekviena pasirašiusi šalis privalo paskirti vieną arba daugiau centrinių įstaigų pareigoms, kurias tokioms įstaigoms nustato ši konvencija, atlikti.
 • Šios įstaigos privalo bendradarbiauti viena su kita ir keistis informacija, bei skatinti savo nacionalinių institucijų bendradarbiavimą sprendžiant tokius atvejus.

KONTEKSTAS

Vaikų teisių apsauga – ES informacija

DOKUMENTAS

2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 2003/93/EB, kuria valstybės narės įgaliojamos Bendrijos labui pasirašyti 1996 m. Hagos konvenciją dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje (OL L 48, 2003 2 21, p. 1–2)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimas 2008/431/EB, kuriuo tam tikros valstybės narės įgaliojamos Europos bendrijos labui ratifikuoti 1996 m. Hagos konvenciją dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje arba prie jos prisijungti ir kuriuo tam tikros valstybės narės įgaliojamos pateikti deklaraciją dėl atitinkamų Bendrijos teisės vidaus taisyklių taikymo – Konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje (OL L 151, 2008 6 11, p. 36–48)

paskutinis atnaujinimas 26.07.2016

Top