Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stokholmo programos veiksmų planas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Stokholmo programos veiksmų planas

Šis veiksmų planas – tai gairės, pagal kurias 2010–2014 m. laikotarpiu turi būti įgyvendinami Stokholmo programoje išdėstyti politikos prioritetai, siekiant sukurti teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę.

DOKUMENTAS

2010 m. balandžio 20 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę Europos piliečiams – Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų planas [KOM(2010) 171 galutinis – Neskelbta Oficialiajame leidinyje].

SANTRAUKA

Europos Sąjungos (ES) prioritetai kuriant teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę 2010–2014 m. laikotarpiu yra išdėstyti Stokholmo programoje. Šiuo veiksmų planu siekiama įgyvendinti šiuos prioritetus ir pasirengti būsimiems uždaviniams Europos ir pasauliniu lygmenimis.

Teisių Europa

Veiksmų planas apima priemones, užtikrinsiančias pagrindinių teisių apsaugą. Tai duomenų apsaugos įstatymų stiprinimas sukuriant naują išsamią teisės sistemą, taip pat duomenų apsaugos įtraukimas į visas ES politikos sritis, teisėsaugą, nusikalstamumo prevenciją ir tarptautinius santykius. Taip pat numatyta kova su visų formų diskriminacija, rasizmu, ksenofobija ir homofobija. Ypatingas dėmesys skiriamas vaiko teisių ir pažeidžiamų grupių apsaugai, įskaitant nusikaltimų ir terorizmo aukas. Pastarųjų apsaugai Komisija pasiūlys išsamų dokumentą ir praktines priemones, tarp jų Europos apsaugos orderį. Taip pat Komisija pateiks pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su asmens teisėmis baudžiamosiose bylose ir sulaikymo veiksmais. Be to, šis veiksmų planas apima priemones, suteiksiančias Europos piliečiams galių, ypač susijusių su teise laisvai judėti, apsauga ne ES šalyse ir piliečių dalyvavimu.

Teisingumo Europa

Siekiant stiprinti Europos teisminę erdvę, veiksmų plane numatytos priemonės toliau diegti tarpusavio pripažinimo principą. Tai apima pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su įrodymų rinkimu, teisių atėmimu ir finansinėmis nuobaudomis baudžiamosiose bylose. Taip pat Komisija ketina pasiūlyti naujus įstatymus dėl civilinių bylų, kaip antai susijusių su skyrybomis, ir peržiūrėti reglamentą dėl nuosprendžių civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Siekdama, kad tarpusavio pripažinimo principas būtų taikomas veiksmingai, Komisija imsis veiksmų stiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Tam bus pasiūlyti veiksmai, skirti kurti bendrus minimalius normatyvus baudžiamojoje ir civilinėje teisėje. Taip pat, siekdama, kad Europos teisminė erdvė būtų labiau naudinga piliečiams, Komisija pasiūlys veiksmus, lengvinančius prieigą prie teisingumo, ypač su civiline būkle susijusius teisės aktus ir veiksmus, palaikančius ekonominį aktyvumą, kaip antai pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su nuosprendžių vykdymu. Tuo pat metu Komisija ketina didinti ES tarptautinį dalyvavimą civilinės ir baudžiamosios teisės srityse, daugiausiai per derybas dėl susitarimų ir konvencijų su ne ES šalimis.

Europa, kuri saugo

Siekiant geriau apsaugoti piliečius ir kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, šiame veiksmų plane numatyta sukurti vidaus saugumo strategiją. Komisija taip pat siekia gerinti esamas saugumo priemones, ypač susijusias su informacijos srautų valdymu, ir pasiūlyti technologines saugumo priemones, kaip antai nuteistų ne ES piliečių Europos registrą. Be to, veiksmų plane numatyta geresnė kovos su tarpvalstybiniu nusikalstamumu politika, ypač geresnis Europos teisėsaugos bendradarbiavimas, įskaitant Europos policijos biuro, Eurojusto ir Europos išorės sienų agentūros (FRONTEX) bendradarbiavimą, ir geresnė nusikalstamumo prevencija. Siekiant apsisaugoti nuo sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo, veiksmų plane taip pat numatytos konkrečios kovos su nusikalstamumu priemonės, tarp jų pasiūlymai dėl teisės aktų, susijusių su:

 • prekyba žmonėmis;
 • seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija;
 • elektroniniais nusikaltimais ir tinklų informacijos apsauga;
 • ekonominiais nusikaltimais ir korupcija;
 • narkotikais;
 • terorizmu.

Taip pat Komisija ketina stiprinti ES gebėjimą užkirsti kelią įvairioms žmogaus sukeltoms ir gamtinėms nelaimėms, joms pasirengti ir į jas reaguoti. Šiuo tikslu veiksmų plane numatytos ES nelaimių valdymą papildančios ir gerinančios priemonės.

Prieiga prie Europos

Komisija imsis veiksmų toliau vystyti integruotą požiūrį į ES išorės sienų valdymą. Šie veiksmai apima teisės aktų pasiūlymus keisti FRONTEX, Šengeno sienų kodeksą ir Europos sienų stebėjimo sistemą (EUROSUR). Taip pat Komisija pasiūlys sukurti Atvykimo ir išvykimo sistemą ir Registruotų keliautojų programą. Be to, Komisija toliau liberalizuos vizų režimą, derėdamasi dėl vizų režimo supaprastinimo sutarčių su ne ES valstybėmis, ir diegdama Vizų informacinę sistemą.

Solidarumo Europa

Komisija ketina vykdyti dinamišką ir išsamią imigracijos politiką, kurios veiksmais:

 • toliau plėtos ES visuotinį požiūrį į migraciją, siekdama stiprinti bendradarbiavimą su ne ES šalimis;
 • palaikys migraciją, siekdama patenkinti ES valstybių darbo rinkų poreikius;
 • skatins migrantų integraciją ir gins jų teises;
 • kovos su neteisėta migracija, pasirašydama readmisijos sutartis ir taikydama grąžinimo politiką;
 • atsižvelgs į nelydimų nepilnamečių padėtį.

Taip pat Komisija siekia vykdyti bendrą prieglobsčio politiką, siekdama sukurti bendrą prieglobsčio prašytojų apsaugos erdvę ES valstybėms dalijantis atsakomybe. Veiksmų plane numatyta stiprinti išorės dimensiją skatinant bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru ir plėtojant ES Pabėgėlių perkėlimo programą bei naujas regioninės apsaugos programas.

Europa globalėjančiame pasaulyje

Veiksmų plane dar kartą pabrėžiamas teisingumo, laisvės ir saugumo politikos vidaus ir išorės dimensijų ryšys. Dėl to jame numatyti veiksmai, stiprinsiantys išorės dimensiją, ypač ES valstybių bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija. Be to, Komisija siekia atsižvelgti į išorės dimensiją santykiuose su ne ES šalimis, įskaitant įvairias sutartis ir partnerystės susitarimus. Veiksmų plane numatyta ir tolesnė parama Europos Tarybos konvencijoms dėl prekybos žmonėmis, duomenų apsaugos, vaikų apsaugos, elektroninių nusikaltimų ir korupcijos, taip pat Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijai.

Ateitis

Siekiant Stokholmo programoje įvardytus politinius prioritetus paversti konkrečiais veiksmais ir rezultatais, veiksmų plane numatytos šios priemonės:

 • vertinti teisingumo, laisvės ir saugumo politiką bei mechanizmus;
 • rengti teisės ir saugumo profesionalus, taip pat teismo ir teisėsaugos specialistus;
 • vykdyti visuomenės informavimo veiklą;
 • palaikyti dialogą su pilietine visuomene;
 • kurti naujas finansavimo programas.

Paskutinį kartą atnaujinta: 28.05.2010

Top