Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos bendradarbiavimas nusikalstamumo prevencijos srityje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos bendradarbiavimas nusikalstamumo prevencijos srityje

Tarybos sprendimu 2009/902/TVR sukuriamas Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas (EUCPN).

DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/902/TVR, įkuriantis Europos nusikalstamumo prevencijos tinklą (EUCPN) ir panaikinantis Sprendimą 2001/427/TVR.

SANTRAUKA

Europos Sąjungos (ES) nusikalstamumo prevencijos politika yra stiprinama valdžios institucijų ir kitų šioje srityje dirbančių asmenų bei ekspertų bendradarbiavimu nacionaliniu ir vietiniu lygmenimis.

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Šiuo sprendimu sukuriamas Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas (EUCPN), padedantis plėtoti nusikalstamumo prevencijos priemones ES, ir nustatoma ES šalių bendradarbiavimo sistema. Tinklas taip pat remia nusikalstamumo prevencijos veiklą nacionaliniu ir vietiniu lygmenimis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

EUCPN:

sudaro palankesnes sąlygas suinteresuotiesiems subjektams bendradarbiauti, palaikyti ryšius ir keistis informacija;

renka bei vertina informaciją apie nusikalstamumo prevenciją ir tokia informacija dalijasi;

organizuoja konferencijas ir renginius siekiant plėtoti nusikalstamumo prevenciją ir dalijimąsi nusikalstamumo prevencijos darbo rezultatais;

suteikia galimybę Europos institucijoms (Tarybai ir Komisijai) pasinaudoti jo patirtimi;

kasmet Tarybai teikia savo veiklos ataskaitas;

rengia ir įgyvendina darbo programą, kuria siekiama panaikinti susijusius nusikalstamumo pavojus.

Savo tikslų EUCPN siekia įgyvendindamas metinę darbo programą, kuri yra daugiametės strategijos (2010-2015 m.) dalis.

Tinklą sudaro:

valdyba , atsakinga už bendrą jo valdymą;

sekretoriatas, kuris teikia administracinę paramą valdybai;

kontaktiniai atstovai, kurie padeda nacionaliniams atstovams keistis informacija ir patirtimi.

Veikla

EUCPN vykdo įvairią veiklą, įskaitant:

skatina gerąją praktiką pasitelkdamas duomenų bazę, kurioje kaupiami ES masto nusikalstamumo prevencijos iniciatyvų ir projektų pavyzdžiai (nuo smurtinių nusikaltimų iki elektroninių nusikaltimų prevencijos);

organizuoja geriausios praktikos konferenciją, t. y. kasmetinį renginį, kuriame politikos formuotojai, praktikai ir tyrėjai dalijasi savo patirtimi ir geriausia praktika nusikalstamumo prevencijos, taip pat saugos ir saugumo ES šalyse srityse;

teikia Europos nusikalstamumo prevencijos apdovanojimus, skirtus geriausiems Europos nusikalstamumo prevencijos projektams. Į šį apdovanojimą gali pretenduoti bet koks projektas, iniciatyva ar priemonių rinkinys, skirtas mažinti nusikalstamumą ir nusikaltimų baimę pagal konkrečią temą;

renka ir skatina tyrimais pagrįstas išvadas ir priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią nusikalstamumui. Priemonių rinkiniais, skirtais tam tikriems nusikalstamumo prevencijos aspektams, siekiama informuoti, remti ir įkvėpti šioje srityje dirbančius vietinius specialistus ir politikos formuotojus, pateikiant jiems faktines žinias lengvai skaitomo dokumento forma;

kuria ir tvarko studijų, straipsnių ir kitų su nusikalstamumo prevencija susijusių dokumentų archyvą, kuriuo galima pasinaudoti prisijungus prie internetinės bibliotekos paieškos sistemos EUCPN interneto svetainėje.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2009 m. lapkričio 30 d.

Daugiau informacijos žr. Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2009/902/TVR

2009 11 30

-

OL L 321, 2009 12 8, p. 44-46

Paskutinį kartą atnaujinta: 13.08.2015

Top