Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES šalių keitimasis informacija iš nuosprendžių registro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES šalių keitimasis informacija iš nuosprendžių registro

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl ES šalių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro

KOKS ŠIO PAMATINIO SPRENDIMO TIKSLAS?

 • Pamatiniame sprendime išdėstomi ES šalių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro veikimo ir Tarybos sprendimo 2009/316/TVR, kuriuo sukuriama Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS), bendrieji principai.
 • Juo siekiama neleisti nusikaltėliams pabėgti nuo savo praeities persikeliant iš ES šalies, kurioje jie buvo nuteisti, į kitą ES šalį. Tai atliekama užtikrinant, kad prireikus, informacija apie visus jų nuosprendžius būtų prieinama, nepaisant to, kurioje šalyje jie buvo nuteisti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikslai

Pamatinio sprendimo tikslai:

 • nustatyti įsipareigojimą ES šaliai perduoti informaciją apie kitos ES šalies piliečio atžvilgiu priimtą apkaltinamąjį nuosprendį nuteisto asmens pilietybės šaliai;
 • apibrėžti asmens pilietybės ES šalies pareigas saugoti gautą informaciją ir nurodyti būdus, kuriais ji turi atsakyti į prašymą pateikti informaciją apie savo piliečius;
 • nustatyti taisykles kompiuterinei keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius sistemai.

Institucijų paskyrimas

ES šalys privalo paskirti centrines institucijas, kurios atliks su keitimusi informacija susijusias užduotis.

Nuosprendžių registracija ir informacijos saugojimas

Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi ES šalis privalo registruoti informaciją apie nuteisto asmens pilietybę ar pilietybes ir informuoti asmens pilietybės ES šalį (-is) apie to asmens atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius. Registruojama informacija apie:

 • nuteistą asmenį;
 • apkaltinamojo nuosprendžio pobūdį ir turinį;
 • nusikaltimą, kurio pagrindu priimtas apkaltinamasis nuosprendis.

Nuteisto asmens pilietybės ES šalis privalo saugoti gautą informaciją, kad galėtų atsakyti į prašymus pateikti informaciją apie savo piliečių atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius. Atsakymas turi:

 • nurodyti informaciją apie tos ES šalies teritorijoje, kitose ES šalyse ir ne ES šalyse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius;
 • būti parengtas per 10 darbo dienų arba per 20 darbo dienų, jei asmuo pateikia prašymą pateikti informaciją apie savo teistumą.

Keitimasis informacija

 • Informacija galima keistis baudžiamojo proceso arba kitais tikslais, pavyzdžiui, atliekant patikrinimą prieš priimant į darbą. Atsakyti į prašymus, kurių tikslas yra baudžiamoji byla, privaloma, tačiau į kitais tikslais pateiktus prašymus atsakoma pagal nacionalinę teisę.
 • ES šalies centrinė institucija, gavusi susijusios nacionalinės institucijos prašymą pateikti informaciją, gali kreiptis informacijos į kitą ES šalį, visų pirma į susijusio asmens pilietybės šalį.
 • ES šalies centrinė institucija, gavusi kitos ES šalies piliečio prašymą pateikti informaciją apie jo teistumą, privalo kreiptis informacijos į to asmens pilietybės ES šalį ir įtraukti ją į išduotą pažymą.

Jungtinės Karalystės dalyvavimas

Dauguma ES šalių jau yra įgyvendinusios šią sistemą. 2014 m. gruodžio 1 d. Jungtinė Karalystė, remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 protokolo jai suteikta teise, nusprendė vėl dalyvauti taikant ECRIS. Tai patvirtinta Komisijos sprendimu 2014/858/ES.

Įgyvendinimas

 • 2016 m. Europos Komisijos ataskaitoje apibūdinamas pamatinio sprendimo įgyvendinimas ES šalyse. Bendrai, joje nurodoma, jog buvo padaryta didelė pažanga ES šalių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro srityje.
 • 22 ES šalys pranešė Europos Komisijai apie priemones, kurių jos ėmėsi, kad perkeltų šį pamatinį sprendimą į savo nacionalinę teisę. Penkios iš šešių šalių, kurios nepranešė Komisijai apie savo priemones, keičiasi informacija iš nuosprendžių registro per ECRIS.
 • Tam tikrais atvejais, kai kurie pamatinio sprendimo aspektai buvo neteisingai arba nevisiškai perkelti į nacionalinę teisę, todėl Komisija reikalauja imtis skubių veiksmų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2009 m. balandžio 27 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2012 m. balandžio 27 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (OL L 93, 2009 4 7, p. 23–32)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį (OL L 93, 2009 4 7, p. 33–48)

2014 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimas 2014/858/ES dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie savo pageidavimą dalyvauti taikant policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities Sąjungos teisės aktus, priimtus iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir neįtrauktus į Šengeno acquis (OL L 345, 2014 12 1, p. 6–9)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio įgyvendinimo (COM(2016) 6 final, 2016 1 19)

paskutinis atnaujinimas 10.01.2017

Top