Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jurisdikcija baudžiamuosiuose procesuose: kolizijų prevencija ir sprendimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jurisdikcija baudžiamuosiuose procesuose: kolizijų prevencija ir sprendimas

Šio pamatinio sprendimo tikslas - pagerinti Europos Sąjungos (ES) šalių teisminį bendradarbiavimą, siekiant užkirsti kelią bereikalingiems paraleliems baudžiamiesiems procesams dėl tų pačių bylos aplinkybių ir to paties asmens. Juo galima padidinti baudžiamojo teisingumo vykdymo veiksmingumą tarpvalstybinėse bylose - sprendimu sumažinamas kompetentingų institucijų procesams skiriamas laikas ir sutaupomi žmogiškieji bei finansiniai ištekliai.

DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo.

SANTRAUKA

Šio pamatinio sprendimo tikslas - pagerinti Europos Sąjungos (ES) šalių teisminį bendradarbiavimą, siekiant užkirsti kelią bereikalingiems paraleliems baudžiamiesiems procesams dėl tų pačių bylos aplinkybių ir to paties asmens. Juo galima padidinti baudžiamojo teisingumo vykdymo veiksmingumą tarpvalstybinėse bylose - sprendimu sumažinamas kompetentingų institucijų procesams skiriamas laikas ir sutaupomi žmogiškieji bei finansiniai ištekliai.

Sprendimu nustatoma tvarka, pagal kurią nacionalinės kompetentingos institucijos susisiekia viena su kita, kai yra pagrįstų priežasčių manyti, kad kitoje ES šalyje vyksta paralelus procesas. Taip pat nustatoma, kaip vykstant paraleliam procesui tokios institucijos pradeda tiesiogines konsultacijas, kad būtų pasiektas sprendimas, kaip išvengti šių procesų neigiamų padarinių.

Keitimasis informacija

Kai ES šalies kompetentinga institucija turi pagrįstų priežasčių manyti, kad vyksta paralelus procesas kitoje ES šalyje, ji turi susisiekti su tos kitos šalies kompetentinga institucija, kad būtų patvirtinta, jog toks paralelus procesas vyksta. Institucija, su kuria susisiekta, privalo atsakyti be nepagrįsto delsimo arba laikydamasi susisiekiančios institucijos nurodyto termino.

Pateikdama prašymą, susisiekianti institucija privalo pateikti šią būtiniausią informaciją:

  • kompetentingos institucijos kontaktinius duomenis;
  • bylos aplinkybių ir faktų, dėl kurių vyksta atitinkamas baudžiamasis procesas, aprašymą;
  • visus svarbius duomenis apie įtariamojo ar kaltinamojo ir galimų nukentėjusiųjų tapatybę;
  • kokia baudžiamojo proceso stadija pasiekta;
  • jeigu reikia, informaciją apie įtariamojo arba kaltinamojo laikiną sulaikymą ar įkalinimą.

Savo atsakyme institucija, su kuria susisiekta, privalo nurodyti, ar vyksta arba vyko baudžiamasis procesas dėl kai kurių ar visų tų pačių bylos aplinkybių ir tų pačių asmenų, dėl kurių vyksta baudžiamasis procesas susisiekiančios institucijos šalyje. Jei taip, institucija, su kuria susisiekta, turi taip pat pateikti savo kontaktinius duomenis ir nurodyti pasiektą proceso stadiją arba priimto galutinio sprendimo pobūdį.

Tiesioginės konsultacijos

Nustačius, kad vyksta paralelūs baudžiamieji procesai, atitinkamos kompetentingos institucijos privalo pradėti tiesiogines konsultacijas, kad būtų pasiektas sprendimas, kurio tikslas - išvengti šių procesų neigiamų padarinių. Gali būti priimtas sprendimas sukoncentruoti procesą vienoje ES šalyje.

Atitinkamoms institucijoms pradėjus tiesiogines konsultacijas, jos turi atsižvelgti į bylos aplinkybes ir esmę bei į visus svarbius veiksnius. Nepavykus rasti sprendimo, jei tinkama, byla yra perduodama Eurojustui, su sąlyga, kad byla priklauso jo kompetencijai.

Įgyvendinimas

2014 m. Europos Komisija paskelbė ataskaitą apie tai, kaip ES šalys įgyvendino pamatinį sprendimą 2009/948/TVR. Ataskaitos paskelbimo metu tik 15 ES šalių buvo priėmusios įstatymus, kuriais šis teisės aktas buvo integruotas į jų nacionalinę teisę.

Komisija išreiškė nerimą, kad daug ES šalių dar nėra įgyvendinusios pamatinio sprendimo, todėl jos neturi svarbios priemonės jurisdikcijos kolizijoms spręsti. Komisija ragina tas šalis, kurios to dar nepadarė, imtis skubių priemonių šiam pamatiniam sprendimui iki galo įgyvendinti.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie teisminį bendradarbiavimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2009/948/TVR

2009 12 15

2012 6 15

OL L 328, 2009 12 15, p. 42-47

SUSIJĘS DOKUMENTAS

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl to, kaip valstybės narės įgyvendina 2009 m. lapkričio 30 d. Pamatinį sprendimą 2009/948/TVR dėl jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų baudžiamuosiuose procesuose prevencijos ir sprendimo (COM(2014) 313 final, 2014 6 2).

paskutinis atnaujinimas 10.12.2014

Top