Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/114/EB – Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymas ir priskyrimas jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimas

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Ja nustatoma Europos Sąjungoje (ES) taikoma Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų* (ESI) nustatymo ir priskyrimo jiems tvarka bei išdėstomas požiūris į jų apsaugos gerinimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ESI nustatymas ir priskyrimas jiems

 • Nustatyta tvarka ES šalys nustato galimus ESI. Jei reikia, joms gali padėti Europos Komisija. Nustatydamos galimus ESI jos turėtų taikyti:
  • bendrus kriterijus, kaip antai galimą nukentėjusiųjų skaičių, ekonominį poveikį ir poveikį visuomenei; ir
  • sektorių kriterijus, kuriuose atsižvelgiama į atskirų ESI tipų ypatumus.
 • Nustatyta tvarka ES šalys bendradarbiaudamos (pvz., rengdamos diskusijas su kitomis ES šalimis) priskiria galimus jų teritorijoje esančius ESI.
 • ES šalys reguliariai peržiūri ESI nustatymą ir priskyrimą jiems.
 • Ši direktyva taikoma tik energetikos ir transporto sektoriams (žr. direktyvos I priedą). Ilgainiui ji gali būti pradėta taikyti ir kitiems sektoriams.

Operatoriaus saugumo planai

 • ES šalys užtikrina, kad kiekvienam ESI būtų parengtas operatoriaus saugumo planas (OSP).
 • Operatoriaus saugumo plano (OSP) nustatymo procedūra yra skirta nustatyti ypatingą ESI turtą ir esamus su saugumu susijusius sprendimus to turto apsaugai užtikrinti.

Saugumo ryšių palaikymo pareigūnai

 • ES šalys užtikrina, kad kiekvienam ESI būtų paskirtas saugumo ryšių palaikymo pareigūnas.
 • Saugumo ryšių palaikymo pareigūnas yra asmuo ryšiams tarp ESI savininko ir (arba) operatoriaus ir atitinkamos ES šalies institucijos palaikyti.

Ataskaitų teikimas

 • ES šalys per vienerius metus nuo jos teritorijoje esančio ypatingos svarbos infrastruktūros objekto priskyrimo ESI atlieka grėsmės įvertinimus, susijusius su ESI.
 • ES šalys kas dvejus metus pateikia Komisijai bendrus duomenis apie rizikos, grėsmių ir pažeidžiamumo rūšis.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. sausio 12 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2011 m. sausio 12 d.

KONTEKSTAS

 • Nacionalinės valdžios institucijos yra daugiausia atsakingos už ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą. Tačiau ypatingos svarbos infrastruktūros veikimo sutrikimai gali būti jaučiami ir už nacionalinių sienų. Todėl reikalingas ES mastas šioms rizikos rūšims valdyti. 2007 m. Europos Sąjungos Taryba priėmė išvadas dėl Europos programos dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos (EPCIF). Šia programa siekiama pagerinti ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą nuo visų grėsmių ir pavojų rūšių.
 • Po Direktyvos 2008/114/EB peržiūros Komisija 2013 m. nustatė naują požiūrį į Europos programos dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos įgyvendinimą. Taip siekiama kurti bendras priemones ir bendrą požiūrį į ES ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą ir atsparumą, geriau atsižvelgiant į tarpusavio priklausomybę tarp ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, pramonės ir valstybinių veikėjų.
 • Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIA SĄVOKA

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektai: turtas ar sistemos, kurie yra ypač svarbūs esminėms visuomeninėms funkcijoms, žmonių sveikatai, saugai, saugumui, ekonominei ar socialinei gerovei palaikyti. Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektas (ESI) yra ypatingos svarbos infrastruktūros objektas, esantis ES šalyse, kurio veikimo sutrikdymas ar sunaikinimas turėtų didelį poveikį bent 2 ES šalims (pvz., elektros energijos jėgainės ar naftos perdavimo vamzdynai).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 2008/114/EB dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo (OL L 345, 2008 12 23, p. 75–82)

Paskesni direktyvos 2008/114/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui – ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmu (KOM(2004) 702 galutinis, 2004 10 20)

Žalioji knyga apie Europos programą dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos (KOM(2005) 576 galutinis, 2005 11 17)

Komisijos komunikatas dėl Europos programos dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos (KOM(2006) 786 galutinis, 2006 12 12)

Komisijos tarnybų darbo dokumentas dėl naujo požiūrio į Europos programą dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos: Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo stiprinimas (SWD(2013) 318 final, 2013 8 28)

paskutinis atnaujinimas 14.11.2016

Top