Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos teisminis tinklas: bendradarbiavimas kovojant su nusikaltimais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos teisminis tinklas: bendradarbiavimas kovojant su nusikaltimais

Šiuo sprendimu pateikiamos nuostatos tolesnei Europos teisminio tinklo veiklai, panaikinant Bendruosius veiksmus 98/428/TVR, kuriais remiantis jis buvo sukurtas.

DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2008/976/TVR dėl Europos teisminio tinklo.

SANTRAUKA

Šiuo sprendimu pateikiamos nuostatos tolesnei Europos teisminio tinklo veiklai, panaikinant Bendruosius veiksmus 98/428/TVR, kuriais remiantis jis buvo sukurtas.

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Šiuo sprendimu išplečiamos Europos teisminio tinklo (ETT) funkcijos, sukuriama telekomunikacijų priemonė (saugus komunikacijų kanalas) ir paaiškinami tinklo bei Eurojusto* ryšiai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ETT sudėtis

ETT susideda iš vieno arba daugiau kontaktinių asmenų kiekvienoje Europos Sąjungos (ES) šalyje. Kiekviena ES šalis paskiria nacionalinį korespondentą ir korespondentą, atsakingą už tinklo techninius aspektus, t. y. naująjį telekomunikacijų kanalą.

Kontaktiniai asmenys vykdo su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose susijusias funkcijas ir privalo turėti kalbos įgūdžių, kad sugebėtų geriau bendrauti su savo partneriais. Bet kuris jau paskirtas teismo ryšių pareigūnas privalo būti įtrauktas į ETT. Europos Komisija taip pat turi savo atstovą, o ETT administruoja sekretoriatas.

Funkcijos

ETT sudaro palankesnes sąlygas kontaktinių asmenų bendravimui, susitikimų organizavimui ir pagrindinės informacijos teikimui.

Kontaktiniai asmenys palengvina ES šalių teisminį bendradarbiavimą, ypač kovojant su sunkiais nusikaltimais. Jiems padedant kitų ES šalių kontaktiniai asmenys bei teisminės institucijos gali tinkamai bendrauti ir dalytis informacija.

Be to, kontaktiniai asmenys, prireikus bendradarbiaudami su Europos teisėjų mokymo tinklu, dalyvauja organizuojant mokymus ir skatina tokių mokymų organizavimą.

ETT posėdžiai, į kuriuos kviečiami bent trys kiekvienos šalies kontaktiniai asmenys, vyksta ne rečiau kaip tris kartus per metus ir sudaro sąlygas aptarti teisminio bendradarbiavimo problemas, ypač susijusias su ES teisės aktais. Diskusijos padeda pagrindą galimiems teisės aktams ir tarptautinio bendradarbiavimo gerinimui. Nacionalinių korespondentų ir korespondentų, atsakingų už tinklo techninius aspektus, posėdžiai rengiami ad hoc bent kartą per metus.

Sekretoriatas

Sekretoriatas teikia kontaktiniams asmenims naujausią informaciją apie nacionalines teismines ir procedūrines sistemas bei atitinkamus teisinius tekstus per interneto svetainę. Be to, jis sukuria saugų telekomunikacijų kanalą duomenims ir prašymams dėl teisminio bendradarbiavimo.

Sekretoriatas finansuojamas iš Eurojusto biudžeto. Eurojustas - tai papildoma organizacija, su ETT palaikanti privilegijuotus santykius pagrįstus konsultacijomis ir keitimusi informacija.

Atskaitomybė

Kas dvejus metus ETT pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie savo veiklą. Kas ketverius metus Taryba, remdamasi bendradarbiaujant su Europos teisminiu tinklu Komisijos parengtu pranešimu, įvertina Europos teisminio tinklo veikimą.

KONTEKSTAS

Teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principas įgyvendinamas laipsniškai, vis stiprėjant teisminių institucijų tiesioginiam ryšiui. Dėl šių pokyčių bei 2004 ir 2007 m. įvykusios ES plėtros, ETT svarba dar labiau išaugo.

Daugiau informacijos žr. Europos teisminio tinklo interneto svetainėje.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2008 m. gruodžio 24 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Eurojustas - tai ES teisminio bendradarbiavimo padalinys.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2008/976/TVR

2008 12 24

-

OL L 348, 2008 12 24, p. 130-134

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl Europos Sąjungos valstybių narių teisingumo ministerijų bendradarbiavimo teisėkūros srityje tinklo sukūrimo (Oficialusis leidinys C 326, 2008 12 20, p. 1-2).

Paskutinį kartą atnaujinta: 12.06.2015

Top