Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Atsižvelgimas į apkaltinamuosius nuosprendžius kitose šalyse naujose baudžiamosiose bylose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Atsižvelgimas į apkaltinamuosius nuosprendžius kitose šalyse naujose baudžiamosiose bylose

ES šalis kitose ES šalyse priimtiems apkaltinamiesiems nuosprendžiams turėtų teikti tokią pačią reikšmę, kaip ir savo teismuose priimtiems apkaltinamiesiems nuosprendžiams.

DOKUMENTAS

2008 m. liepos 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose.

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Šiuo pamatiniu sprendimu nustatomi kriterijai, pagal kuriuos vienoje ES šalyje iškeltoje baudžiamojoje byloje atsižvelgiama į anksčiau kitoje ES šalyje to asmens atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius dėl kitų faktinių aplinkybių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Naujose baudžiamosiose bylose ES šalys turi užtikrinti, kad į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius, priimtus kitoje ES šalyje, būtų atsižvelgiama pagal tas pačias nuostatas, kaip ir į ankstesnius nacionalinių teismų priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius.

Į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius turi būti atsižvelgiama atliekant ikiteisminį tyrimą, teisminio nagrinėjimo metu ir vykdant apkaltinamąjį nuosprendį. Turi būti deramai atsižvelgiama į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius, ypač kalbant apie taikytinas procesines normas dėl:

  • kardomojo kalinimo;
  • nusikalstamos veikos apibrėžties;
  • bausmės rūšies ir dydžio;
  • sprendimo vykdymo taisyklių.

Jei naują bylą nagrinėjanti ES šalis atsižvelgia į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius, jie nėra keičiami, panaikinami ar peržiūrimi.

Šio pamatinio sprendimo poveikis gali būti ribotas, jei nusikalstama veika, dėl kurios iškelta nauja byla, buvo padaryta dar nepriėmus arba iki galo neįvykdžius apkaltinamojo nuosprendžio. ES šalys neprivalo taikyti nacionalinių taisyklių dėl bausmių skyrimo, jei dėl tokių nacionalinių taisyklių taikymo užsienio šalyse priimtiems apkaltinamiesiems nuosprendžiams būtų ribojamos teisėjo galimybės paskirti bausmę naujoje byloje. Nepaisant to, teismai turi užtikrinti, kad atsižvelgs į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius kitais tikslais.

2014 m. ataskaitoje dėl pamatinio sprendimo įgyvendinimo pažymima, kad jis labai padeda skatinti tarpusavio pasitikėjimą baudžiamosios teisės aktais ir teismo sprendimais Europos teisingumo erdvėje. Tačiau ES šalyse, kurios šį sprendimą įgyvendino, jo atitikties lygis yra labai skirtingas. Teigiamai vertinamos 13 iš 22 ES šalių gautos įgyvendinimo nuostatos.

2014 m. gruodžio 1 d. Jungtinė Karalystė pranešė Komisijai, jog pageidauja dalyvauti įgyvendinant pamatinį sprendimą. Tai buvo patvirtinta Komisijos sprendimu 2014/858/ES.

KONTEKSTAS

Kompiuterizuota Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) buvo sukurta 2012 m. Tarybos sprendimu 2009/316/TVR. Ji padeda ES šalims greitai ir lengvai keistis informacija apie teistumą. ECRIS užtikrina šio pamatinio sprendimo praktinį veikimą.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Tarybos pamatinis sprendimas 2008/675/TVR

2008 8 15

2010 8 15

OL L 220, 2008 8 15, p. 32-34

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl to, kaip valstybės narės įgyvendina 2008 m. liepos 24 d. Pamatinį sprendimą 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose (COM(2014) 312 final, 2014 6 2).

2014 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimas 2014/858/ES dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie savo pageidavimą dalyvauti taikant policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities Sąjungos teisės aktus, priimtus iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir neįtrauktus į Šengeno acquis (Oficialusis leidinys L 345, 2014 12 1 p. 6-9).

paskutinis atnaujinimas 10.06.2015

Top