Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) įsteigtas siekiant stiprinti Europos Sąjungos (ES) šalių inovacinius gebėjimus integruojant aukščiausių standartų veiklą aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijos srityse bei skatinant tarpusavio sinergiją ir bendradarbiavimą.

DOKUMENTAS

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo.

SANTRAUKA

EIT skatina integraciją, sinergiją ir bendradarbiavimą tarp trijų žinių trikampio elementų - mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijos - stiprindamas kompetenciją, kuri pagrįsta šiuo būdu sukurtais strateginiais tinklais.

Be kita ko, EIT prisideda prie žinių ir inovacijos bendrijų (ŽIB) finansavimo. ŽIB sudaro aukštojo mokslo įstaigos, įmonės, mokslinių tyrimų institutai ir kiti subjektai, kurie kartu kuria inovacinius projektus.

Pagrindiniai tikslai

Pagrindiniai EIT tikslai:

 • nustatyti prioritetines sritis ir veiksmus;
 • didinti potencialių organizacijų partnerių informuotumą;
 • išrinkti, projektuoti ir koordinuoti ŽIB;
 • kaupti reikiamą finansavimą iš viešųjų ir privačių šaltinių;
 • skatinti kvalifikacijų ir diplomų, kuriuos išdavė aukštojo mokslo įstaigos partnerės, kurių diplomus išdavė EIT, pripažinimą visoje ES;
 • skatinti gerosios praktikos skleidimą, kad būtų plėtojama bendra inovacijos ir žinių perdavimo kultūra;
 • siekti tapti pasaulinio lygio aukščiausios kompetencijos įstaiga aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijos srityse;
 • skatinti daugiadalykius inovacijos metodus;
 • užtikrinti savo veiklos ir kitų ES programų papildomumą ir sinergiją;
 • sukurti suinteresuotųjų subjektų forumą.

Valdymas

EIT įsteigtas 2008 m. kaip nepriklausoma bendrijos institucija. Jo būstinė yra Budapešte, Vengrijoje. EIT veikla vykdoma atsižvelgiant į regioninio, nacionalinio ir tarpvyriausybinio lygio veiksmus. EIT turi juridinio asmens statusą. Jis turi specialius įstatus, kuriuose išdėstyt jo veiksmai ir pagrindinių organų, įskaitant vykdomąjį komitetą, direktorių ir vidaus audito padalinį, atsakomybė.

Žinių ir inovacijos bendrijos (ŽIB)

EIT remiasi ŽIB arba autonomiškomis aukštojo mokslo įstaigų, mokslinių tyrimų institutų, įmonių ir kitų suinteresuotųjų subjektų partnerystėmis, kurios veikia kaip strateginiai tinklai inovacijos procese.

Pagrindinės ŽIB atsakomybės:

 • inovatyvi veikla ir investicijos kuriant europinę pridėtinę vertę;
 • novatoriški moksliniai tyrimai („pažangioji technologija“), kuriais siekiama spręsti svarbiausius ekonomikos (kaip antai žaliavų) arba socialinius (tokius kaip sveikata) klausimus;
 • universitetinės studijos ir mokymo veikla (magistro ir daktaro laipsniai) bei profesinis mokymas;
 • informuotumo didinimas ir gerosios praktikos skleidimas.

ŽIB gauna finansavimą iš EIT po to, kai yra atrenkamos per kvietimus teikti pasiūlymus. Jos turi teisę nustatyti savo teisinę formą ir sudėtį.

ŽIB veiklos laikotarpis yra nuo 7 iki 15 metų, su galimybe šį laikotarpį pratęsti.

ŽIB turi turėti ne mažiau kaip tris organizacijas partneres, kurios būtų nepriklausomos viena nuo kitos ir būtų įsteigtos bent trijose skirtingose ES šalyse. Ne mažiau kaip du trečdaliai ŽIB sudarančių organizacijų partnerių turi būti įsteigtos ES šalyse. Kiekvienoje ŽIB turi būti bent viena aukštojo mokslo įstaiga ir viena privati įmonė.

2014-2020 m. EIT strateginė inovacijos programa

EIT prioritetai, ilgalaikė strategija ir finansiniai poreikiai, be kita ko, yra nurodyti septynerių metų strateginėse inovacijos programose (SIP). Remdamasis šiomis SIP, EIT priima trejų metų darbo programą, įskaitant finansinių poreikių ir šaltinių vertinimą.

2014-2020 m. EIT tikslai ir veiklos rodikliai yra apibrėžti programoje „ Horizontas 2020 “.

Papildoma informacija pateikiama EIT svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 294/2008

2008 4 29

-

OL L 97, 2008 4 9, p. 1-12

Aktas (-ai), kuriuo (-iais keičiama iš dalies

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1292/2013

2014 1 1

-

OL L 347, 2013 12 20, p. 174-184

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. birželio 18 d. valstybių narių Vyriausybių atstovų bendru sutarimu priimtas Sprendimas Nr. 2008/634/EB dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) buveinės nustatymo (Oficialusis leidinys L 206, 2008 8 2).

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014-2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 (Oficialusis leidinys L 347, 2013 12 20).

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014-2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (Oficialusis leidinys L 347, 2013 12 20).

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1312/2013/ES dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) strateginės inovacijų darbotvarkės: EIT indėlis kuriant inovacinę Europą (Oficialusis leidinys L 347, 2013 12 20).

paskutinis atnaujinimas 25.11.2014

Top