Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES nepriklausančių šalių tyrėjų priėmimas ir leidimas gyventi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES nepriklausančių šalių tyrėjų priėmimas ir leidimas gyventi

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios ES nepriklausančių šalių tyrėjų priėmimo tvarkos

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Joje pateikiama konkreti atvykimo ir gyvenimo tvarka, taikoma piliečiams iš ES nepriklausančių šalių, atvykstantiems į ES vykdyti mokslinių tyrimų projektą ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui.
 • Ja nustatoma, kad patvirtintos mokslinių tyrimų organizacijos yra pagrindiniai veikėjai taikant imigracijos procedūrą, nes joms tenka svarbiausias vaidmuo atliekant teminį kandidato ir jo mokslinių tyrimų projekto vertinimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Ši direktyva taikoma ne ES piliečiams, išskyrus atvejus, kai taikomos palankesnės nuostatos pagal dvišalius arba daugiašalius susitarimus tarp ES ir jos valstybių narių bei vienos ar daugiau ES nepriklausančių šalių.

Ji netaikoma:

 • prieglobsčio prašytojams ir tiems, kurie naudojasi papildoma apsauga arba kuriems taikomos laikinos apsaugos schemos;
 • doktorantams, atliekantiems mokslinius tyrimus, susijusius su jų rašomomis disertacijomis (jiems taikoma Direktyva 2004/114/EB dėl ne ES piliečių atvykimo ir gyvenimo studijų, profesinio mokymo ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų);
 • ne ES piliečiams, kurių išsiuntimas buvo sustabdytas dėl faktinių ar teisinių priežasčių;
 • mokslinių tyrimų organizacijos į kitą mokslinių tyrimų organizaciją kitoje ES šalyje komandiruotiems tyrėjams.

Mokslinių tyrimų organizacijos

Bet kurią mokslinių tyrimų organizaciją, pageidaujančią priimti tyrėją, pirmiausia turi patvirtinti ES šalis, kurioje ji yra įsikūrusi. Paprastai šie leidimai galioja mažiausiai penkerius metus. Kiekvienais metais kiekviena ES šalis privalo paskelbti patvirtintas mokslinių tyrimų organizacijas.

Mokslinių tyrimų organizacijos su tyrėju turi pasirašyti juridinę sutartį –„susitarimą dėl priėmimo“. Jame reikalaujama, kad:

 • tyrėjas įsipareigotų užbaigti mokslinių tyrimų projektą;
 • organizacija sutiktų priimti tyrėją, su sąlyga, kad tyrėjui išduodamas leidimas gyventi.

Tyrėjų priėmimas

ES šalys turi priimti tyrėjus, jei jie:

 • pateikia galiojantį pasą arba kitus galiojančius kelionės dokumentus;
 • pateikia su mokslinių tyrimų organizacija pasirašytą susitarimą dėl priėmimo;
 • pateikia mokslinių tyrimų organizacijos išduotą pareiškimą dėl finansinės atsakomybės;
 • nėra laikomi keliančiais grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar visuomenės sveikatai.

ES šalys turi išduoti leidimą gyventi ne trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui ir jį kasmet atnaujinti. Jei mokslinių tyrimų projekto trukmė yra mažesnė nei vieneri metai, leidimas gyventi turi būti išduotas projekto vykdymo laikotarpiui. Tyrėjo šeimos nariams gali būti išduodami leidimai tam pačiam laikotarpiui.

Leidimą gyventi turintys asmenys turi teisę, kad jiems būtų taikomos tos pačios sąlygos, kurios taikomos piliečiams dėl:

 • diplomų, pažymėjimų ir kitų profesinę kvalifikaciją įrodančių dokumentų pripažinimo;
 • darbo sąlygų, įskaitant darbo užmokestį ir atleidimą;
 • socialinio draudimo, kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose;
 • mokesčių lengvatų;
 • galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir visuomenei prieinamų prekių tiekimu bei paslaugų teikimu.

Tvarka

Kiekviena ES šalis nusprendžia, ar prašymus išduoti leidimus gyventi turi pateikti tyrėjas, ar mokslinių tyrimų organizacija.

Prašymai turi būti pateikti tyrėjo gyvenamojoje šalyje ES šalies, kurioje jis nori atlikti mokslinius tyrimus, diplomatinėse ar konsulinėse įstaigose.

ES šalių nacionaliniuose teisės aktuose taip pat gali būti numatyta galimybė pareiškėjams pateikti prašymus jų teritorijoje.

Panaikinimas

Direktyva (ES) 2016/801 panaikina ir pakeičia Direktyvą 2005/71/EB nuo 2018 m. gegužės 24 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2005 m. lapkričio 23 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2007 m. spalio 12 d.

KONTEKSTAS

Tyrėjų judumas yra vienas svarbiausių žinių gavimo ir dalijimosi jomis veiksnių. Supaprastinant atvykimo ir gyvenimo tvarką ES nepriklausančių šalių tyrėjams gali padėti to pasiekti.

Daugiau informacijos žr.:

DOKUMENTAS

2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo trečiųjų šalių piliečiams atvykti mokslinių tyrimų tikslais tvarkos (OL L 289, 2005 11 3, p. 15–22)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų (OL L 375, 2004 12 23, p. 12–18)

2005 m. kovo 11 d. Komisijos rekomendacija dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso (OL L 75, 2005 3 22, p. 67–77)

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21 p. 21–57)

paskutinis atnaujinimas 09.08.2016

Top