Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sanglaudos politika – dialogas su regionų ir vietos valdžios institucijomis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Sanglaudos politika – dialogas su regionų ir vietos valdžios institucijomis

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2003) 811 galutinis) „Dialogas su regionų ir vietos valdžios institucijų asociacijomis dėl ES politikos formavimo“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

 • Komunikatu siekiama įforminti Europos Komisijos ir vietos bei regionų valdžios institucijų sistemingą dialogą* rengiant naujas ES politikos kryptis.
 • Šiuo dialogu pabrėžiama vietos ir regionų valdžios institucijų ES svarba ir statusas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šiuo komunikatu:

Tolesnė eiga

 • 2012 m. RK ir Europos Komisija pasirašė atnaujintą bendradarbiavimo susitarimą (protokolą), kuriuo skatinamas teritorinis dialogas per Regionų komitetą su vietos ir regionų valdžios institucijomis, taip jas dar labiau įtraukiant į ES politikos formavimo procesą.
 • Protokolu pripažįstama RK platformų ir tinklų, kaip prieigos prie vietos ir regionų valdžios institucijų, nauda. Jie suteikia galimybę Komisijai, jei reikia, plėsti vietos ir regionų aspektų analizę atliekant poveikio vertinimą.
 • 2015 m. Komisija paskelbė savo geresnio reglamentavimo darbotvarkę*. Ji remia jos požiūrį į atviras, skaidrias ir geresnes konsultacijas dėl naujų ir esamų teisės aktų pasitelkiant ekspertų grupes, REFIT platformą* ir Reglamentavimo patikros valdybą, kuri prižiūri poveikio vertinimus. RK dabar yra atstovaujama REFIT platformoje.

KONTEKSTAS

 • Subsidiarumo ir proporcingumo principai pripažįstami Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje, taip pat Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 2, 5 ir 6 straipsniuose.
 • Nuo šio komunikato priėmimo ES plėtėsi tris kartus. Dabar ją sudaro 28 šalys ir daugiau nei 92 506 žemesnės nei nacionalinės valdžios institucijos, įskaitant:
  • 91 252 savivaldybes,
  • 935 tarpinio lygmens žemesnės nei nacionalinės valdžios institucijas ir
  • 319 regionų arba federacinių žemesnių nei nacionalinių valdžios institucijų.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Sistemingas dialogas: procesas, kuriuo siekiama, kad vietos ir regionų valdžios institucijų indėlis būtų užtikrintas viso politikos formavimo proceso metu.

Geresnis reglamentavimas: užtikrina, kad priemonės būtų pagrįstos įrodymais, gerai parengtos ir atneštų apčiuopiamos bei tvarios naudos piliečiams, verslui ir visai visuomenei.

REFIT platforma: Komisijos iniciatyva, kuria siekiama supaprastinti ES teisę ir sumažinti su reglamentavimu susijusius kaštus. Tai padeda sukurti aiškias, tvirtas ir numatomas taisykles, remiančias ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas „Dialogas su regionų ir vietos valdžios institucijų asociacijomis dėl Europos Sąjungos politikos formavimo“ (KOM(2003) 811 galutinis, 2003 12 19)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso (OL L 74, 2014 3 14, p. 1–7)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai. ES darbotvarkė“ (COM(2015) 215 final, 2015 5 19)

paskutinis atnaujinimas 25.10.2016

Top