Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos investicijų banko veiklos prioritetai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos investicijų banko veiklos prioritetai

 

SANTRAUKA

Kaip ES bankas, Europos investicijų bankas (EIB) teikia finansavimą ir patirtį patikimiems bei tvariems investiciniams projektams Europoje ir už jos ribų. 28 ES šalims priklausančio banko remiami projektai padeda siekti ES politikos tikslų. Banko prioritetai yra išdėstyti 2015–2017 m. veiklos plane.

KAM SKIRTAS 2015–2017 M. VEIKLOS PLANAS?

2015 m. balandžio mėn. patvirtintame plane išdėstyti EIB planai, kaip geriausiai panaudoti savo išteklius finansuojant projektus, įskaitant paramą pagal Investicijų planą Europai, kuris, kaip tikimasi, gaus papildomą garantiją iš ES biudžeto.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Investicijos į ES konkurencingumo atkūrimą

EIB tebėra pasirengęs remti investicijų augimą, stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, išlaikyti darbo vietas ir vaidinti svarbų vaidmenį atkuriant ES konkurencingumą.

Jis ir toliau labai jautriai reaguoja į ekonominę aplinką ir atlieka savo, kaip ES banko, funkciją. 2012 m. EIB patvirtino kapitalo didinimą 10 mlrd. EUR. Tai sudaro galimybes 2013–2015 m. visoje ES papildomai finansuoti perspektyvius investicinius projektus iki 180 mlrd. EUR, daugiausia dėmesio skiriant projektams, kuriais siekiama tvaraus ilgalaikio ekonomikos augimo ir užimtumo. EIB ketina pristatyti ir net viršyti šiuos tikslus bei toliau skatinti svariai prisidėti sprendžiant dabartinius ES investicijų ir konkurencingumo uždavinius.

2015–2017 m. laikotarpiu EIB planuoja išlaikyti dideles skolinimo apimtis, įskaitant nemenką anticiklinį indėlį siekiant paremti investicinę veiklą ES.

Už ES ribų bankas ir toliau aktyviai rems ES politiką ir skatins privačiuoju sektoriumi paremtą augimą. Tuo tikslu jis rems MVĮ ir labai reikalingos ekonominės bei socialinės infrastruktūros galimybes gauti finansavimą, teiks konsultacijas ir techninę pagalbą.

EIB ir Europos Komisijos strateginė partnerystė

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) yra Europos Komisijos ir EIB strateginė partnerystė. EIB grupės (EIB ir Europos investicijų fondo (EIF)) įgyvendinamo fondo tikslas – spręsti rinkos nepakankamumo problemą, padedant mažinti su projektais susijusią riziką ir taip skatinti tolesnes investicijas.

Naujajai iniciatyvai EIB skirs 5 mlrd. EUR, dar 16 mlrd. EUR yra garantuojama iš ES biudžeto. Tai sudarys sąlygas ESIF 2015–2017 m. investuoti ne mažiau kaip 315 mlrd. EUR.

Didelė skolinimo pridėtinė vertė

EIB teikia paskolas viešojo sektoriaus institucijoms ir privačioms įmonėms. Tam, kad gautų paramą, projektas turi prisidėti prie ES tikslų siekimo ir būti ekonomiškai, techniškai ir finansiškai patikimas bei nekenkti aplinkai.

KONTEKSTAS

1958 m. įsteigtas EIB yra ES ilgalaikių paskolų bankas. 1994 m. buvo įsteigtas EIF, kurio tikslas – remti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir (arba) naujųjų technologijų srityje dirbančių įmonių augimą. EIB yra pagrindinis EIF akcininkas ir valdytojas. 2000 m. buvo sukurta EIB grupė, kurią sudaro EIB ir EIF. Grupės viduje EIB teikia vidutinės trukmės ir ilgalaikes banko paskolas, o EIF specializuojasi rizikos kapitalo operacijose ir teikia garantijas MVĮ.

DOKUMENTAS

Europos investicijų banko grupė: 2015–2017 m. veiklos planas, 2015 m. gegužės 8 d.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 309 straipsnis

2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 1–38)

paskutinis atnaujinimas 15.10.2015

Top