Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos Sąjungos solidarumo fondas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos Sąjungos solidarumo fondas

Europos Sąjunga (ES) įsteigė Solidarumo fondą, kad galėtų veiksmingai ir lanksčiai reaguoti, kai valstybėje narėje ar šalyje, šiuo metu dalyvaujančioje derybose dėl narystės, įvyksta didelė stichinė nelaimė.

DOKUMENTAS

2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą.

SANTRAUKA

2002 m. įsteigtas Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) teikia finansinę paramą ES šalims, kai jose įvyksta didelė stichinė nelaimė. 2014 m. priimtomis naujomis taisyklėmis (Reglamentas (ES) Nr. 661/2014) supaprastinama darbo tvarka, paaiškinami tinkamumo kriterijai ir į taikymo sritį įtraukiama sausra.

Sąlygos intervencijai

ESSF gali teikti finansinę paramą, jeigu nelaimės padaryta tiesioginė žala vertinama daugiau kaip 3 mlrd. EUR (2011 m. kainomis) arba daugiau kaip 0,6 % tos valstybės bendrųjų nacionalinių pajamų, priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė.

Nors pagrindinis dėmesys yra skiriamas didelėms nelaimėms, pagalba taip pat teikiama labiau ribotoms regioninėms nelaimėms, kai reikalavimų atitikimo riba yra 1,5 % regiono bendrojo vidaus produkto (BVP), ir atokiausiems regionams, kai ši riba yra 1 %.

Nelaimių prevencijos ir rizikos valdymo strategijos

Naujomis taisyklėmis ES šalys skatinamos įgyvendinti nelaimių prevencijos ir rizikos valdymo strategijas, reikalaujant pateikti ataskaitas prieš jų taikymą ir po jo. Nukentėjusioms šalims, pakartotinai pažeidusioms savo įsipareigojimus įgyvendinti ES teisę dėl nelaimių rizikos prevencijos, gali būti sumažinta parama arba ji išvis neteikiama.

Reikalavimus atitinkančios šalys

ESSF apima ES šalis ir šalis, kurios dalyvauja derybose dėl narystės ES.

Kam skirtas ESSF?

ESSF padengia valstybių viešąsias išlaidas, kad jos galėtų finansuoti svarbiausius gelbėjimo veiksmus. Į juos įeina:

  • būtinosios infrastruktūros, pvz., energijos, vandens, sveikatos ir švietimo, atkūrimas;
  • laikino apgyvendinimo ir finansavimo gelbėjimo tarnyboms skyrimas, kad būtų patenkinti svarbiausi poreikiai;
  • prevencinės infrastruktūros, pvz., užtvankų, saugumo užtikrinimas;
  • kultūros paveldo apsaugos priemonės;
  • valymo operacijos.

Žala privačiai nuosavybei ar pajamų praradimas yra laikomi draudžiamaisiais įvykiais, todėl nėra dengiami.

Paramos paraiškos

Nukentėjusioji šalis turi kreiptis į Europos Komisiją per 12 savaičių nuo nelaimės įvykimo. Komisijos siūlomą finansinę paramą turi patvirtinti Taryba ir Europos Parlamentas.

Biudžetas

ESSF finansuojamas ne iš ES įprasto biudžeto (t. y. jis finansuojamas iš papildomų ES šalių surinktų lėšų). Didžiausias metinis biudžetas yra 500 mln. EUR (2011 m. kainomis), neįskaitant iš praėjusių metų likusių lėšų.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002

2002 11 15

-

OL L 311, 2002 11 14

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 661/2014

2014 6 28

-

OL L 189, 2014 6 27

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (Oficialusis leidinys C 373, 2013 12 20).

Paskutinį kartą atnaujinta: 10.08.2014

Top