Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ekologiškų produktų gamyba ir ženklinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ekologiškų produktų gamyba ir ženklinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatoma ekologiškų produktų teisės sistema. Jame išdėstyti ekologinio ūkininkavimo pagrindiniai tikslai ir bendrieji principai bei pateiktos gamybos, ženklinimo, kontrolės ir prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklės.

Suderintomis ekologiškų produktų gamybos, ženklinimo ir kontrolės taisyklėmis siekiama užtikrinti:

sąžiningą gamintojų konkurenciją ir

didesnį vartotojų pasitikėjimą šiais produktais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas:

perdirbtiems ar neperdirbtiems maistui skirtiems žemės ūkio (įskaitant akvakultūrą) produktams;

pašarams;

augalinei dauginamajai medžiagai (pvz., šaknims ir skiepūgliams) ir auginimui skirtoms sėkloms;

maistui ar pašarams naudojamoms mielėms.

Tikslai ir principai

Pagrindiniai tikslai yra tvarus žemės ūkis ir vartotojų poreikius tenkinanti produktų kokybė.

Bendrieji principai taikomi konkretiems gamybos metodams, gamtos išteklių naudojimui ir griežtam sintetinių cheminių medžiagų naudojimo ribojimui.

Reglamente išdėstyti konkretūs principai yra taikomi ūkininkavimui, ekologiško maisto perdirbimui ir ekologiškų pašarų perdirbimui.

Gamybos taisyklės

Vadovaujantis bendrosiomis ekologinės gamybos taisyklėmis, visų formų genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) yra draudžiami. Maisto ženklinimo taisyklės leidžia ūkio subjektams užtikrinti, kad šio draudimo yra laikomasi. Apdorojimas jonizuojančiąja spinduliuote taip pat yra draudžiamas.

Ūkio subjektai, užsiimantys ir ekologine, ir neekologine žemės ūkio gamyba, privalo užtikrinti, kad kiekvienai gamybai naudojami gyvūnai ir žemės valdos būtų atskirti.

Ekologinei augalų produktų gamybai yra taikomos tam tikros taisyklės dėl:

žemės apdirbimo išsaugant dirvožemio gyvybingumą ir natūralų dirvožemio derlingumą;

žalos prevencijos, kuri turi būti pagrįsta natūraliais metodais, leidžiant naudoti augalų apsaugos produktus, kuriuos Europos Komisija yra įtraukusi į ribotą sąrašą (reglamento 16 straipsnis);

sėklų ir augalinės dauginamosios medžiagos, kuri turi būti gaminama naudojant ekologinius metodus;

valymo produktų, kuriems naudoti būtinas Komisijos leidimas.

Laukinių augalų rinkimas tam tikruose plotuose yra laikomas ekologinės gamybos metodu, jei jis atitinka jų rinkimui ir kilmės vietai taikomas sąlygas (pvz., jei bent trejus metus iki rinkimo šiuose plotuose nebuvo naudoti draudžiami produktai). Jūros dumbliai taip pat laikomi ekologišku produktu, jeigu jų augimo plotai ir rinkimas atitinka tam tikras sąlygas.

Ekologinės gyvulininkystės produkcijai yra taikomos tam tikros taisyklės dėl:

gyvūnų kilmės – jie turi būti gimę ir užauginti ekologiniuose ūkiuose;

ūkininkavimo praktikos ir priežiūros sąlygų, kurios, be kita ko, yra susijusios su tam tikromis gyvūnų laikymo sąlygomis;

veisimo – reprodukcijai turi būti naudojami natūralūs metodai;

pašarų, kurie turi būti ekologiški;

ligų prevencijos;

valymo ir dezinfekcijos produktų, įskaitant išimtinais atvejais Komisijos leidžiamus naudoti produktus.

Panašios konkrečios taisyklės yra taikomos ir vandens gyvūnams.

Komisija leidžia ekologinėje gamyboje naudoti į ribotą sąrašą įtrauktus produktus ir medžiagas. Šie produktai gali būti naudojami augalų apsaugai, gyvūnų pašarui ir statinių, naudojamų gyvulininkystės produkcijai ar augalų produktų gamybai, valymui. Be to, Komisija gali nustatyti šių produktų naudojimo apribojimus ir sąlygas.

Ūkiams, kuriuose pradedama ekologinė gamyba, yra taikomas perėjimo laikotarpis, kurio metu privaloma laikytis ekologinės gamybos taisyklių. Šį perėjimo laikotarpį reglamentuojančios taisyklės yra išdėstytos reglamente.

Ekologiški perdirbti pašarai yra gaminami iš ekologiškos pašarinės žaliavos ir neturi būti perdirbti naudojant cheminius tirpiklius. Perdirbtas maistas daugiausia gaminamas iš žemės ūkio kilmės ingredientų. Kiti ingredientai gali būti naudojami tik leidus Komisijai. Ekologiškos mielės turi būti gaminamos tik iš ekologinės gamybos būdu pagamintų substratų ir kitų leidžiamų ingredientų.

Komisija gali taikyti išimtis dėl tikslų, gamybos taisyklių ir ženklinimo. Šios išimtys turi būti taikomos ribotą laikotarpį ir konkrečiai nurodytais atvejais.

Ženklinimas

Ženklinimo etiketėse, reklaminėje medžiagoje ar prekybos dokumentuose gali būti naudojami terminai „eco“ ir „bio“ , nurodantys, kad produktas, jo ingredientai ar žaliavos yra ekologiški.

Ekologiško produkto ženklinimo etiketė turi būti aiškiai matoma ant pakuotės. Etiketėje turi būti nurodyta šį produktą sertifikavusi kontrolės įstaiga.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. ES logotipo naudojimas ant ekologiškų produktų yra privalomas, kaip ir vietos, kurioje buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žaliavos, nurodymas. Vieta, kurioje buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žaliavos, turi būti nurodyta tame pačiame matomame paviršiuje greta ES logotipo.

Kontrolė

Šio reglamento nuostatų laikymąsi užtikrina pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 sukurta kontrolės sistema ir Komisijos numatytos atsargumo bei kontrolės priemonės. Ši sistema turi užtikrinti maisto atsekamumą, kaip numato Reglamentas (EB) Nr. 178/2002.

Kontrolės pobūdis ir dažnumas nustatomi reikalavimų pažeidimų rizikos įvertinimu. Kontrolę vykdo ES šalių paskirtos institucijos. Tam tikrais atvejais šios institucijos gali pavesti kontrolės užduotis akredituotoms kontrolės įstaigoms, bet jos yra atsakingos už vykdomos kontrolės priežiūrą ir išimčių suteikimą. ES šalys privalo reguliariai teikti Komisijai kontrolės institucijų ir įstaigų sąrašus (naujausias už kontrolę atsakingų įstaigų ir institucijų sąrašas buvo paskelbtas 2014 m.).

Be to, institucijos privalo patikrinti visų ūkio subjektų, užsiimančių ekologiškų produktų pardavimu, veiklą prieš pateikiant šiuos produktus į rinką. Atlikus kontrolę, ūkio subjektui išduodamas sertifikatas, patvirtinantis atitiktį šio reglamento nuostatoms. Jei nustatomas pažeidimas, institucija privalo užtikrinti, kad produktų ženklinimo etiketėse nebūtų pateiktos jokios su ekologinės gamybos metodu susijusios nuorodos.

Prekyba su trečiosiomis šalimis

Iš trečiųjų šalių importuoti produktai gali būti parduodami ES rinkoje kaip ekologiški produktai, jei jie atitinka šio reglamento nuostatas ir buvo tinkamai patikrinti. Tokią patikrą gali atlikti ES pripažinta įstaiga arba akredituota kontrolės įstaiga.

Pardavimas ir statistinė priežiūra

Jokia ES šalies institucija negali uždrausti ekologiškų produktų pardavimo, išskyrus šiuos produktus tikrinusią instituciją.

Komisija atlieka statistinę priežiūrą, vadovaudamasi ES šalių pateiktais duomenimis. Ekologinės gamybos reguliavimo komitetas padeda Komisijai apibrėžti ekologinio ūkininkavimo politiką.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Šis reglamentas buvo parengtas įgyvendinant ekologinį ūkininkavimą skatinančias iniciatyvas. 2014 m. Komisija patvirtino Ateities ekologinės gamybos Europos Sąjungoje veiksmų planą.

Šiuo metu yra pateiktas pasiūlymas dėl Reglamento (EB) Nr. 834/2007 panaikinimo ir jo pakeitimo reglamentu, kuriuo siekiama supaprastinti teisės aktus, aiškiau išdėstyti tam tikras taisykles ir pašalinti tam tikrus kontrolės sistemos trūkumus.

DOKUMENTAS

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20, p. 1–23)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 834/2007 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Įgyvendinimo taisyklės

2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (Oficialusis leidinys L 250, 2008 9 18, p. 1–84)

paskutinis atnaujinimas 29.10.2015

Top