Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES taisyklės dėl galvijų somatotropino išleidimo į rinką ir vartojimo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES taisyklės dėl galvijų somatotropino išleidimo į rinką ir vartojimo

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 1999/879/EB dėl galvijų somatotropino (GST) išleidimo į rinką ir paskyrimo

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

  • Šiuo sprendimu siekiama sureguliuoti galvijų somatotropino (galvijų augimo hormono, naudojamo pieno gamybai didinti) išleidimą į rinką ir vartojimą Europos Sąjungoje (ES).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Šiuo sprendimu draudžiama išleisti į ES rinką pardavimui galvijų somatotropiną ir skirti jį pieninėms karvėms gydyti bet kokiu pavidalu.
  • Galvijų somatotropino gamyba ES šalyse ar jo importassiekiant jįeksportuoti į ES nepriklausančias šalis gali būti vykdomas turint atitinkamą leidimą.
  • Reikalaujama, kad galvijų somatotropiną gaminančios įmonės ir įmonės, kurioms leidžiama parduoti šias medžiagas, turėtų registracijos žurnalą, kuriame chronologine tvarka smulkiai nurodytų pagamintus ar įsigytus kiekius ir parduotus ar panaudotus kiekius kitais nei išleidimo į rinką tikslais ir asmenų, kuriems šie kiekiai buvo parduoti arba iš kurių jie buvo nupirkti, pavardes.

KONTEKSTAS

  • Vadovaujantis Direktyva 2001/82/EB, jokia medžiaga, išskyrus gydymui ar profilaktikai skiriamas medžiagas, negali būti skiriama gyvūnui, jei gyvūnų gerovės moksliniais tyrimais ar įgyta patirtimi neįrodyta, kad ji neturi žalingo poveikio gyvūno sveikatai ir gerovei.
  • Somatotropinas yra gaminamas tik pieno gamybai didinti, o ES gyvūnų sveikatos ir gerovės mokslinis komitetas (kurį pakeitė Europos maisto saugos tarnyba, įsteigta pagal Reglamentą (EB) Nr. 178/2002) 1999 m. kovo mėn. nurodė, kad šis hormonas didina infekcijų riziką ir gali neigiamai paveikti galvijų reprodukciją bei sukelti ryškias reakcijas injekcijos vietoje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas 1999/879/EB dėl galvijų somatotropino (GST) išleidimo į rinką ir paskyrimo, panaikinantis Sprendimą 90/218/EEB (OL L 331, 1999 12 23, p. 71–72)

paskutinis atnaujinimas 11.08.2016

Top