Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tinkamas maisto ir pašarų tikrinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tinkamas maisto ir pašarų tikrinimas

Žmonių maistas ir gyvūnų pašarai turi būti saugūs ir sveiki. Siekiant užtikrinti aukštų Europos Sąjungos (ES) standartų laikymąsi, vykdoma oficiali kontrolė, kurios metu tikrinama, ar įgyvendinami įvairūs teisės aktai.

DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių

SANTRAUKA

Žmonių maistas ir gyvūnų pašarai turi būti saugūs ir sveiki. Siekiant užtikrinti aukštų Europos Sąjungos (ES) standartų laikymąsi, vykdoma oficiali kontrolė, kurios metu tikrinama, ar įgyvendinami įvairūs teisės aktai.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu užpildomos esamų teisės aktų spragos pertvarkant oficialią kontrolę, kad ji būtų integruota į visus gamybos etapus visuose sektoriuose. Juo nustatoma tiek nacionalinių, tiek ES inspektorių atsakomybė. Reglamentu siekiama užkirsti kelią pavojui žmonėms ir gyvūnams, likviduoti šį pavojų arba jį sumažinti iki priimtino laipsnio, garantuoti teisingą pašarų bei maisto prekybos praktiką ir apsaugoti visuomenę.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Nacionalinės institucijos turi atlikti oficialią kontrolę reguliariai ir be įspėjimo, atsižvelgdamos į bet kokius nustatytus pavojus, įmonės savininko ankstesnius įrašus dėl atitikimo ir bet kokią kitą informaciją, kuri gali reikšti neatitikimą.
 • Kontrolė atliekama bet kurių gamybos, perdirbimo ir platinimo etapų metu.
 • Kiekvienos ES šalies vyriausybė turi paskirti nacionalinę instituciją, atsakingą už kontrolės veiksmingumą ir nepriklausomumą.
 • Vyriausybės turi užtikrinti, kad būtiniems darbuotojų ir kitiems ištekliams būtų skirtas pakankamas finansavimas.
 • Turi būti sudaryti nacionaliniai nenumatytų atvejų planai, kurie, susiklosčius ypatingoms aplinkybėms ir nustačius, kad pašarai ar maistas kelia didelę grėsmę žmonėms ar gyvūnams, būtų veiksmingi.
 • Daugiamečiai nacionaliniai kontrolės planai apima bendrą informaciją apie taikomų kontrolės sistemų struktūrą ir organizaciją. Apie juos kartą per metus turi būti pranešama Komisijai.
 • Visuomenei turi būti sudaroma galimybė susipažinti su informacija apie atliktą kontrolę, išskyrus tą, kuriai taikomos profesinės paslapties apsaugos nuostatos, kaip antai konfidencialiai medžiagai ir asmeniniams duomenims.
 • Kontrolės metu paimti mėginiai tiriami specialiose laboratorijose.
 • Kontrolė taip pat taikoma maisto ir pašarų importui į ES.
 • Europos Komisija ES šalyse atlieka bendrus ir konkrečius auditus, kurių tikslas - patikrinti, ar įgyvendinami daugiamečiai nacionalinės kontrolės planai.
 • 652/2014 numatomos ES biudžeto lėšos, skirtos padėti padengti nacionalinių institucijų, ES nepriklausančių šalių ir tarptautinių organizacijų patirtas išlaidas. 2014-2020 m. ši suma sudaro 1 891 936 000 EUR.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2004 m. gegužės 20 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie oficialią kontrolę ir įgyvendinimą užtikrinančias priemones.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 882/2004

2004 5 20

-

OL L 191, 2004 5 28, p. 1-52

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1029/2008

2008 11 10

-

OL L 278, 2008 10 21, p. 6-6

Reglamentas (EB) Nr. 596/2009

2009 8 7

-

OL L 188, 2009 7 18, p. 14-92

Reglamentas (EB) Nr. 1162/2009

2009 12 4

-

OL L 314, 2009 12 1, p. 10-12

Reglamentas (ES) Nr. 87/2011

2011 2 23

-

OL L 29, 2011 2 3, p. 1-4

Reglamentas (ES) Nr. 208/2011

2011 3 23

-

OL L 58, 2011 3 3, p. 29-35

Reglamentas (ES) Nr. 563/2012

2012 7 1

-

OL L 168, 2012 6 28, p. 24-25

Reglamentas (ES) Nr. 702/2013

2013 7 27

-

OL L 199, 2013 7 24, p. 3-4

Reglamentas (ES) Nr. 652/2014

2014 6 30

-

OL L 189, 2014 6 27, p. 1-32

Paskesni reglamento (EB) Nr. 882/2004 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 19.06.2015

Top