Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Afrikinio kiaulių maro prevencija ir kontrolė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2002/60/EB, nustatanti konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Afrikinis kiaulių maras yra dažniausiai mirtina užkrečiamoji kiaulių liga, galinti turėti rimtų socialinių bei ekonominių pasekmių ir pasekmių visuomenės sveikatai. Šia direktyva nustatomos prevencijos, kontrolės ir likvidavimo priemonės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Europos Sąjungos (ES) šalys užtikrina, kad apie įtariamą afrikinio kiaulių maro atsiradimą būtų nedelsiant pranešta jos nacionalinei kompetentingai institucijai. Jei afrikinis kiaulių maras yra patvirtintas, tyrimų rezultatai turi būti perduoti Europos Komisijai ir kitoms ES šalims. Diagnozę nustato patvirtintos laboratorijos, remdamosi oficialiuoju diagnostikos vadovu.
  • Jeigu ūkyje esančio afrikinio kiaulių maro paneigti neįmanoma, ūkiui skiriama priežiūra ir apribojamas kiaulių, kiaulienos produktų, medžiagų ar atliekų, per kuriuos galima perduoti šią ligą, judėjimas. Neįgaliotieji asmenys ir transporto priemonės neįleidžiami į ūkį ir neišleidžiami iš jo.
  • Oficialiai patvirtinus šią ligą, visos ūkyje esančios kiaulės turi būti nužudytos, o jų skerdenos – perdirbtos. Mėsa, medžiagos ir atliekos, kurios gali būti užkrėstos, turi būti sunaikintos, perdirbtos ar apdorotos, siekiant sunaikinti virusą. Išlygos gali būti taikomos visiškai atskiriems užkrėsto ūkio sveikų kiaulių gamybos padaliniams. Aplink ligos protrūkio vietą nustatoma ne mažesnė kaip trijų kilometrų zona, įeinanti į dešimties kilometrų priežiūros zoną.
  • Jei liga nustatoma skerdykloje arba transporto priemonėje, visos ligai neatsparios kiaulės turi būti nužudytos, o visos medžiagos – perdirbtos. Pastatai, transporto priemonės ir įrenginiai, kurie gali būti užkrėsti, turi būti valomi ir dezinfekuojami.
  • Įtarusios, kad šia liga yra užsikrėtusios laukinės kiaulės, ES šalys privalo informuoti apie tai kiaulių savininkus bei medžiotojus ir ištirti visas nušautas ar rastas nugaišusias laukines kiaules. Būtina nustatyti užkrėstą rajoną, šiame rajone esantiems ūkiams skirti priežiūrą ir, jei tinkama, uždrausti medžioklę.
  • Dokumente SANCO/7138/2013 pateikiamos laukinių kiaulių afrikinio kiaulių maro priežiūros ir kontrolės gairės.
  • ES šalys privalo pateikti Komisijai ligos likvidavimo planą ir kas šeši mėnesiai – šio plano vykdymo ataskaitą.
  • Šiuo metu afrikinio kiaulių maro vakcinos yra uždraustos. Tačiau, atsižvelgiant į mokslinių ir techninių tyrimų raidą, ateityje ši direktyva gali būti atnaujinta.
  • ES šalys, atsižvelgdamos į vietos veiksnius, galinčius turėti įtakos viruso plitimui, tokius kaip kiaulių skaičius, parengia neatidėliotinų priemonių planus.
  • Siekiant užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą, Komisijos ekspertai gali atlikti patikrinimus vietoje.

Panaikinimas

Nuo 2021 m. balandžio 21 d. ši direktyva panaikinama Reglamentu (ES) 2016/429.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2002 m. rugpjūčio 9 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2003 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 2002/60/EB, nustatanti konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies pakeičianti Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro (OL L 192, 2002 7 20, p. 27–46)

Paskesni Direktyvos 2002/60/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimas 2003/422/EB, patvirtinantis afrikinio kiaulių maro diagnostikos vadovą (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 1696) (OL L 143, 2003 6 11, p. 35–49)

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1–208)

paskutinis atnaujinimas 20.10.2016

Top