Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gyvūnų gerovė juos vežant – taisyklės sustojimo punktuose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gyvūnų gerovė juos vežant – taisyklės sustojimo punktuose

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/97 dėl ES kontrolės punktams taikomų kriterijų ir iš dalies keičiantis gyvūnų vežimo maršruto planą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamente nustatomos taisyklės dėl kontrolės punktų, kuriuose gyvūnai ilsisi bent 12 valandų per privalomas pertraukas vežant dideliais atstumais Europos Sąjungoje. Taisyklėmis siekiama užtikrinti optimalias gyvūnų gerovės sąlygas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Kontrolės punktai turi:
  • būti įrengiami vietovėje, kuriai netaikomi jokie apribojimai dėl gyvūnų sveikatos;
  • būti prižiūrimi oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo;
  • būti reguliariai tikrinami ne rečiau kaip du kartus per metus;
  • atitikti visus atitinkamus ES gyvūnų sveikatos teisės aktus;
  • laikytis išsamių sveikatos ir higienos priemonių, statybos standartų ir veiklos nuostatų. Tai apima pakratus ir gyvūnų kraiką, įrangos įkėlimą ir iškrovimą bei veiksmus su gyvūnais jų sustojimo metu.
 • Kontrolės punktai naudojami tik per juos vežamiems gyvūnams priimti, šerti, girdyti, leisti pailsėti, įkurdinti, jais pasirūpinti ir juos išsiųsti.
 • Skirtingoms siuntoms priklausantys gyvūnai tuo pačiu metu gali būti kontrolės punkte tik tada, jei jie yra tos pačios patvirtintos sveikatos būklės.
 • Atitinkama nacionalinė institucija patvirtina kiekvieną kontrolės punktą ir išduoda jam numerį. Patvirtinimas gali būti taikomas tik tam tikrų rūšių ar kategorijų ir tam tikros sveikatos būklės gyvūnams.
 • Kontrolės punktų savininkai turi:
  • priimti tik tuos gyvūnus, kurie yra sertifikuoti ar identifikuoti pagal atitinkamus ES teisės aktus;
  • užtikrinti, kad gyvūnai būtų tinkamai prižiūrimi ir šeriami bei girdomi;
  • iškviesti veterinarijos gydytoją, jei tai yra būtina gyvūnui gydyti ar numarinti;
  • pasitelkti personalą, baigusį specialų mokymą ir turintį profesinės kompetencijos;
  • pranešti atitinkamoms institucijoms per vieną darbo dieną nuo siuntos išvykimo datos;
  • kuo skubiau informuoti kompetentingą instituciją apie pastebėtus pažeidimus.
 • ES šalis privalo sustabdyti kontrolės punktų naudojimą, jei įvyksta rimtų gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių pažeidimų. Ji apie tai informuoja Europos Komisiją ir kitas ES šalis.
 • Prieš išvežant gyvūnus iš kontrolės punkto, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas turi patikrinti, ar jie gali tęsti kelionę.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1999 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Lisabonos sutartyje, įsigaliojusioje nuo 2009 m gruodžio 1 d., pripažįstama, kad gyvūnai yra jaučiančios būtybės. Todėl ES politikoje reikia visapusiškai laikytis jų gerovės reikalavimų.

ES priėmė atskirą teisės aktą dėl:

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Gyvūnų gerovė – pagrindiniai pasiekimai“.

DOKUMENTAS

1997 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/97 dėl Bendrijoje sustojimo punktams taikomų kriterijų ir iš dalies keičiantis Direktyvos 91/628/EEB priede nurodytą maršruto planą (OL L 174, 1997 7 2, p. 1–6)

Paskesni Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/97 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL L 3, 2005 1 5, p. 1–44)

2004 m. birželio 21 d. Tarybos sprendimas 2004/544/EB dėl Europos konvencijos dėl gyvūnų apsaugos tarptautinio vežimo metu pasirašymo (OL L 241, 2004 7 13, p. 21)

paskutinis atnaujinimas 11.04.2016

Top