Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gyvūnų gerovė jų pervežimo metu: ES taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gyvūnų gerovė jų pervežimo metu: ES taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Reglamentu reguliuojamas gyvų gyvūnų pervežimas tarp ES šalių ir numatomi į ES įvežamų arba iš jos išvežamų gyvūnų tikrinimai. Išsamiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad gyvūnai nesusižalotų ir nepatirtų nereikalingų kančių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu nustatomi toliau pateikti reikalavimai.

 • Būtina iš anksto imtis priemonių kelionei sutrumpinti ir gyvūnų poreikiams patenkinti.
 • Gyvūnai turi būti tinkami vežti.
 • Transporto priemonės ir pakrovimo bei iškrovimo įranga turi būti taip suprojektuotos, pagamintos, prižiūrimos ir naudojamos, kad gyvūnai išvengtų sužalojimų bei kančių ir būtų užtikrintas jų saugumas.
 • Gyvūnų laikytojai turi būti tinkamai apmokyti ir nenaudoti jokios smurto formos.
 • Į paskirties vietą turi būti vežama nedelsiant, o gyvūnų gerovės sąlygos nuolat tikrinamos.
 • Gyvūnams turi būti skiriama pakankamo aukščio ir pločio erdvė.
 • Kai reikia, gyvūnai turi būti girdomi bei šeriami ir gali ilsėtis.
 • Vežėjai privalo:
  • turėti atitinkamos nacionalinės institucijos išduotą leidimą, skirtą kelionėms didesniu kaip 65 km atstumu;
  • pateikti dokumentus, kuriuose būtų informacija, pavyzdžiui, apie gyvūnų kilmę ir savininkus, išvykimo vietą ir numatomą kelionės trukmę;
  • pasirūpinti, kad gyvūnus lydėtų palydovas, išskyrus atvejus, kai gyvūnai vežami konteineriuose, kuriuose yra pakankamai maisto ir vandens.
 • Nacionalinės institucijos privalo patikrinti ir patvirtinti transporto priemones bei laivus, skirtus ilgoms gyvūnų kelionėms keliu ir jūra, prieš juos naudojant.
 • Gyvūnų laikytojai ir surinkimo centrų (laikymo vietų, surinkimo centrų ir turgų) operatoriai privalo užtikrinti, kad taisyklių ir gerovės standartų būtų laikomasi įvairiose išvykimo, perkrovimo ir paskirties vietose.
 • Nacionalinės institucijos privalo reikalauti, kad vežėjai:
  • būtų įsisteigę ES šalyje;
  • pademonstruotų, kad jie turi užtektinai tinkamo personalo, įrangos ir veiklos procedūrų;
  • pastaruosius trejus metus nebūtų padarę jokių rimtų ES ar nacionalinių gyvūnų apsaugos taisyklių pažeidimų.
 • Jei ilga kelionė vykdoma tarp ES šalių ir į paskirties vietas už ES ribų:
  • vežėjai privalo turėti būtinus leidimus, dokumentus, palydovinės navigacijos sistemą ir neatidėliotinų priemonių planus nenumatytiems atvejams;
  • nacionalinės institucijos privalo atlikti tikrinimus išvykimo vietoje ir vėliau atsitiktine tvarka.
 • Nelaimės ar gerovės taisyklių nesilaikymo atvejais nacionalinės institucijos gali reikalauti, kad vežėjas:
  • pakeistų vairuotoją arba palydovą;
  • atliktų laikiną transporto priemonės remontą;
  • perkeltų siuntą į kitą transporto priemonę;
  • grąžintų gyvūnus į išvykimo vietą;
  • iškrautų gyvūnus ir tinkamai laikinai juos įkurdintų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2005 m. sausio 25 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Gyvūnų gerovė: pagrindiniai pasiekimai“.

DOKUMENTAS

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL L 3, 2005 1 5, p. 1–44)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. birželio 21 d. Tarybos sprendimas 2004/544/EB dėl Europos konvencijos dėl gyvūnų apsaugos tarptautinio vežimo metu pasirašymo (OL L 241, 2004 7 13, p. 21)

1997 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/97 dėl Bendrijoje sustojimo punktams taikomų kriterijų ir iš dalies keičiantis Direktyvos 91/628/EEB priede nurodytą maršruto planą (OL L 174, 1997 7 2, p. 1–6).

Paskesni Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/97 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2013 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/188/ES dėl metinių ataskaitų apie nešališkus patikrinimus, atliekamus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantį direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2098) (OL L 111, 2013 4 23, p. 107–114)

paskutinis atnaujinimas 18.04.2016

Top