Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Salmonelių ir kitų zoonozių sukėlėjų kontrolė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Salmonelių ir kitų zoonozių sukėlėjų kontrolė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl žmonių sveikatos apsaugos nuo salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu užtikrinamas salmonelių nustatymas ir kontrolė visuose etapuose, ypač pradinės gamybos etape (šiame kontekste – veisiant ir auginant naminius paukščius bei kitus gyvulius) ir pašaruose, siekiant sumažinti jų plitimą ir žmonių sveikatai keliamą pavojų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Salmonelė yra bakterija, dažniausiai randama sveikų paukščių ir žinduolių žarnyne. Per užterštą maistą, daugiausia kiaušinius, kiaulieną ir, kiek mažesniu mastu, per paukštieną, ji gali sukelti žmonėms ligą, vadinamą salmonelioze. Tarp jos simptomų yra karščiavimas, viduriavimas ir pilvo spazmai.

Taikymo sritis

Reglamentas apima:

 • salmonelių (ir kitų zoonozių sukėlėjų*) mažinimo tikslus;
 • ES šalių ir maisto bei pašarų operatorių sukurtų kontrolės programų patvirtinimą;
 • taisykles, susijusias su tam tikrais kontrolės metodais, taikomais siekiant sumažinti plitimą;
 • taisykles, skirtas tam tikrų gyvūnų ir jų produktų ES vidaus prekybai ir importui iš ES nepriklausančių šalių.

Reglamentas netaikomas pirminei produkcijai, skirtai privačiam vartojimui namuose, arba mažam pirminių produktų kiekiui, kurį gamintojas tiesiogiai tiekia vietoje.

ES tikslai

Pasikonsultavusi su ES šalimis, Europos Komisija pasiūlė pirminės produkcijos kontrolės tikslus. Jie išreikšti maksimaliu leidžiamu užkrėstų bandų ir naminių paukščių pulkų procentu, reikalingu minimaliu skaičiaus sumažinimu ir laiku, per kurį turi būti pasiektas tikslas.

Kiekvieniems atitinkamiems metams ir kiekvienai gyvūnų grupei buvo nustatyti ES tikslai, kurie turėjo būti pasiekti per trejus metus nuo pradžių:

 • 2007 m. – veislinių viščiukų pulkai (Gallus gallus);
 • 2008 m. – dedeklės vištos;
 • 2009 m. – broileriai;
 • 2010 m. – kalakutai.

Nacionalinės kontrolės programos

Kad pasiektų šiuos tikslus, ES šalys turėjo parengti nacionalines kontrolės programas, apimančias bent jau pašarų gamybą, pirminę gyvūnų produkciją ir gyvūninės kilmės maisto perdirbimą bei paruošimą. Jomis siekiama:

 • nustatyti infekciją;
 • apibrėžti valdžios institucijų ir maisto bei pašarų operatorių atsakomybę;
 • taikyti konkrečias kontrolės priemones, visų pirma siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, įskaitant kaip naudojamos antimikrobinės medžiagos ir vakcinos (žr. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1177/2006);
 • įvertinti pažangą ir, prireikus, ją peržiūrėti.

Šias nacionalines programas turėjo patvirtinti ir bendrai finansuoti Europos Komisija.

Kiaušiniai

Reglamentas (EB) 2160/2003 buvo iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1237/2007, kuriuo uždrausta pateikti į rinką tam tikromis salmonelėmis užkrėstų dedeklių vištų pulkų kiaušinius.

Kiti maisto produktai

Maisto tiekimo grandinėje Reglamentu (EB) Nr. 2160/2003 reikalaujamos priemonės papildytos mikrobiologiniais kriterijais, skirtais salmonelėms, L. monocytogenes ir kitų zoonozių sukėlėjams ar jų indikatoriams, nustatytiems Reglamente (EB) Nr. 2073/2005. Juo nustatomi mikrobiologiniai kriterijai tam tikriems mikroorganizmams ir taisyklės maisto verslo operatoriams pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004dėl maisto higienos reikalavimus.

Vien tik mikrobiologiniai tyrimai negali garantuoti patikrintų maisto produktų saugumo, tačiau šiais kriterijais nustatomi tikslai ir atskaitos taškai, padedantys maisto verslo operatoriams ir valdžios institucijoms valdyti bei stebėti maisto produktų saugumą.

Specialios garantijos dėl salmonelių prekybai kai kuriose ES šalyse

Naminių paukščių pulkai arba maisto produktai turi būti ištirti dėl salmonelių prieš išvežant juos prekybai Suomijoje, Švedijoje ir Norvegijoje (gyvi gyvūnai, kiaušiniai ir mėsa), taip pat Danijoje (kiaušiniai), o tyrimų rezultatai turi būti įtraukti į atitinkamus ES sveikatos pažymėjimus.

 • Tarybos sprendimas 95/410/EB dėl skerstinų naminių paukščių.
 • Komisijos sprendimas 2004/235/EB dėl dedeklių vištų.
 • Komisijos sprendimas 2003/644/EB dėl veislinių vištų.
 • Reglamentas (EB) Nr. 1688/2005 dėl tam tikros mėsos ir kiaušinių.

Importuojami produktai

ES nepriklausančios šalys, norėdamos gauti oficialų leidimą į ES eksportuoti gyvus naminius paukščius ir perinti ar valgymui skirtus kiaušinius, privalo turėti lygiavertes kontrolės programas. Tokiems patvirtinimams taikomas Komisijos sprendimas 2007/843/EB. Į ES eksportuojamas maistas turi atitikti maisto saugos kriterijus, taip pat turi būti pateikiamos lygiavertės proceso higienos kriterijų garantijos.

Europos ir nacionalinės etaloninės laboratorijos

Komisija paskyrė Europos etalonines laboratorijas, skirtas tirti kiekvieną aktualų zoonozių sukėlėją, ir finansuoja jų darbą. ES šalys yra paskyrusios nacionalines etalonines laboratorijas, kurios analizuoja ir tiria šiuos zoonozių sukėlėjus.

Ataskaitos

Informacija apie per maistą plintančių ligų sukėlėjų atsiradimą žmonėse, maiste, gyvūnuose ir pašaruose pateikiama Europos maisto saugos tarnybos interneto svetainėje. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į tai, kad žmonių užsikrėtimo salmonelioze atvejų sumažėjo nuo beveik 200 000 per metus 2004 m. iki maždaug 90 000 2014 m.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2004 m. birželio 12 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIA SĄVOKA

Zoonozių sukėlėjas: bakterija, kaip antai salmonelė, sukelianti infekcijas ar ligas, kurias gyvūnai tiesiogiai ar netiesiogiai perduoda žmonėms, pavyzdžiui, per užterštą maistą ar sąlytį.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (OL L 325, 2003 12 12, p. 1–15)

Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1995 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimas 95/410/EB, nustatantis Suomijai ir Švedijai skirtų skerstinų naminių paukščių mikrobiologinio tyrimo, imant mėginius jų kilmės įmonėse, taisykles (OL L 243, 1995 10 11, p. 25–28)

Konsoliduota versija

2003 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimas 2003/644/EB, nustatantis papildomas garantijas dėl salmonelių Suomijai ir Švedijai skirtoms veislinių naminių paukščių ir vienadienių viščiukų, skirtų įleidimui į veislinių naminių paukščių pulkus ir produkcinių naminių paukščių pulkus, siuntoms (OL L 228, 2003 9 12, p. 29–34)

2004 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas 2004/235/EB, nustatantis papildomas garantijas dėl salmonelių į Suomiją ir Švediją siunčiamoms dedeklėms vištoms (OL L 72, 2004 3 11, p. 86–90)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1–54)

Konsoliduota versija

2005 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1688/2005, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 nuostatas, taikomas specialioms garantijoms, susijusioms su salmonelėmis Suomijai ir Švedijai skirtose tam tikrų mėsos rūšių ir kiaušinių siuntose (OL L 271, 2005 10 15, p. 17–28)

Konsoliduota versija

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005, dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL L 338, 2005 12 22, p. 1–26)

Konsoliduota versija

2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1177/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl reikalavimų taikyti specialius kontrolės metodus, nustatytus nacionalinėse salmonelių kontrolės naminiuose paukščiuose programose (OL L 212, 2006 8 2, p. 3–5)

2007 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1237/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 ir Sprendimą 2006/696/EB dėl salmonelėmis užkrėstų vištų dedeklių pulkų kiaušinių pateikimo į rinką (OL L 280, 2007 10 24, p. 5–9)

2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2160/2003 ir Reglamento (EB) Nr. 1003/2005 nuostatas dėl salmonelių kontrolės ir tyrimo veislinių Gallus gallus rūšies vištų ir kalakutų pulkuose (OL L 73, 2009 3 19, p. 5–11)

2010 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 200/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2160/2003 nuostatos dėl Europos Sąjungos tikslo mažinti salmonelių serotipų paplitimą veislinių Gallus gallus rūšies suaugusių paukščių pulkuose (OL L 61, 2010 3 11, p. 1–9)

Konsoliduota versija

2011 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 517/2011, kuriuo dėl Bendrijos tikslo mažinti tam tikrų salmonelių serotipų paplitimą tarp Gallus gallus rūšies vištų dedeklių įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 200/2010 (OL L 138, 2011 5 26, p. 45–51)

Konsoliduota versija

2012 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 200/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2160/2003 nustatyto Sąjungos tikslo mažinti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium paplitimą broilerių pulkuose (OL L 71, 2012 3 9, p. 31–36)

Konsoliduota versija

paskutinis atnaujinimas 28.07.2016

Top